Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave. 

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Tu znajdziesz nasze punkty bezpłatnej pomocy prawnej:

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć wspiera uchodźców z Ukrainy od pierwszego dnia wojny. Nasze Centrum prowadzi dodatkowe punkty pomocy prawnej, w których osoby z Ukrainy mogą otrzymać informację w języku ukraińskim i rosyjskim. Oferujemy też pomoc prawną dla osób przybywających z Ukrainy, które nie mają ukraińskiego obywatelstwa - bezpaństwowcom i obywatelom państw trzecich. Zapewniamy też wsparcie prawne dla małoletnich bez opieki. 

INFOLINIA: 
725 449 374  SPRAWY DZIECI (Kraków i okolice): 725 449 356

Zgodnie z Ustawą o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy. Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.


Kto może korzystać z przepisów specjalnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

 

 • Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie (nawet jeżeli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski  24.02.2022 roku lub po tym dniu i chcą zostać w Polsce.

 • Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny (nawet jeśli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu oraz chcą zostać w Polsce.

 

Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy którzy posiadają: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

 

LEGALNOŚĆ POBYTU

 

Obywatele Ukrainy nie muszą podejmować żadnych formalnych działań po przybyciu do Polski. Przez 18 miesięcy, licząc od 24.02.2022 roku, pobyt w Polsce jest automatycznie legalny.

 

Jeżeli jednak obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu nie ma pieczątki w paszporcie lub innego dokumentu potwierdzającego datę przybycia do Polski powinien w ciągu 90 dni od przybycia do Polski złożyć wniosek o numer PESEL – aby wykazać prawo do legalnego pobytu.

 

Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. Wzory wniosku w języku polskim i ukraińskim znajdują się tutaj. W Krakowie wniosek o PESEL można złożyć w Tauron Arena. Więcej praktycznych wskazówek na ten temat znajdziesz tutaj

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego). Dodatkowo, od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

 

Ze względu na specjalne przepisy dostosowane do panującej sytuacji, nie ma potrzeby składania oficjalnego wniosku o status uchodźcy.

 

Osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) mogą te wnioski wycofać, aby móc korzystać z przepisów ustawy.

 

WYJAZD Z POLSKI

 

Jeśli zdecydujesz się wyjechać z Polski na dłużej niż 1 miesiąc w ciągu wspomnianych 18 miesięcy, to utracisz uprawnienia wynikające z nowej ustawy.

 

Numer PESEL i pierwsze kroki

Ta sekcja jest opracowywana
 

Zezwolenie na pobyt czasowy i karta pobytu dla osób z PESEL UKR

 

Osoby, które korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej i posiadają PESEL UKR będą mogły po 9-ciu miesiącach pobytu w Polsce zawnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy i otrzymać kartę pobytu w uproszczonej procedurze.

 

Osoby, które nie korzystają z ochrony czasowej mogą składać wnioski o pobyt czasowy, jednakże muszą wskazać cel pobytu i spełnić dodatkowe warunki zależne od tego celu (np. udokumentować posiadanie dochodu, mieszkania, pracy).
 

Osoby z PESEL UKR po 9-ciu miesiącach pobytu będą mogły otrzymać zezwolenie bez spełnienia takich warunków ( 9 miesięcy od daty wjazdu na terytorium RP)

 

Zezwolenie i karta pobytu będą wydawane na okres 3 lat.

 

Wnioski trzeba będzie składać w Wydziale ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego najbliższego miejscu zamieszkania.


W Krakowie będzie to Wydział ds. Cudzoziemców Wojewody Małopolskiego, ul. Przy Rondzie 6. Informacje będą się pojawiać na stronie urzędu www.infoopt.pl

 

Wniosku NIE MOŻNA złożyć przed upływem 9-ciu miesięcy pobytu w Polsce!

 

Zezwolenie na pobyt czasowy - zasady ogólne, nie dotyczą osób z PESEL UKR

 

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy trzeba wskazać konkretny cel pobytu w Polsce, przykładowo:

praca i pobyt;

 • praca wymagająca wysokich kwalifikacji;
 • praca sezonowa;
 • praca pracownika oddelegowanego;
 • działalność gospodarcza;
 • studia/badania naukowe;
 • dołączenie do rodziny mieszkającej w Polsce (członek rodziny Polaka lub cudzoziemca mieszkającego w Polsce);
 • inne ważne okoliczności, które zostaną udowodnione.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać na okres od 3 miesięcy do 3 lat w zależności od konkretnych okoliczności.

Przykładowo, obcokrajowiec może starać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jednak musi wtedy spełnić łącznie następujących przesłanek:

 

 • musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne (automatyczne w przy umowie o pracę lub zleceniu);
 • musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków swojej rodziny (w kwocie wskazanej w Rozporządzeniu);
 • musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski (obecnie nie trzeba już pokazywać umowy najmu mieszkania);
 • wynagrodzenie cudzoziemca za wykonywaną pracę nie może być niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących tę samą pracę lub porównywalną pracę (na podobnym stanowisku);
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż najniższa pensja krajowa.

 

Musi spełnić warunki legalnego wykonywania danego typu pracy.

 

Zezwolenie na pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego - zasady ogólne, nie dotyczą osób z PESEL UKR

 

Co do zasady o pobyt stały/rezydenta długoterminowego można się ubiegać dopiero po pewnym okresie pobytu na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy.

 

Obie te formy pobytu pozwalają na bezterminowy pobyt w Polsce. W ogólnym założeniu – pobyt stały jest kierowany do osób, które udowodnią polskie pochodzenie lub są w inny sposób związane z Polską (np. małżeństwo z obywatelem polskim). Natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest kierowane głównie do osób, które nieprzerwanie i legalnie (minimum 5 lat) przebywają na terenie Polski.

 

Dodatkowymi warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać status rezydenta długoterminowego UE są (m.in.):

 • posiadanie regularnego i stabilnego dochodu oraz wykazanie, że cudzoziemiec posiadał go przez 3 poprzednie lata;
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz
 • znajomość języka polskiego na poziomie B1, potwierdzona certyfikatem językowym wydanym przez wskazaną ustawowo placówkę lub poprzez świadectwo ukończenia polskiej szkoły.

 

Ogólne zasady wnioskowania o pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE:
 

Wniosek należy złożyć nie później niż do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce do wydziału ds. Cudzoziemców urzędu wojewódzkiego.

 

W trakcie procedury obcokrajowiec może zostać poproszony o dołączenie innych dokumentów.


Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł, na pobyt czasowy i pracę 440 zł, na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub stały wynosi 640 zł. Dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi zapłacić 50 zł za wydanie karty pobytu.

 

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji cudzoziemcowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Czas na złożenie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli odpowiedź w dalszym ciągu nie będzie satysfakcjonująca, istnieje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

KRAKÓW:
 

1. Blue Dot, Tauron Arena Kraków, ul. S. Lema 7: pon - pt 9.00 - 16.00
2. Punkt Informacyjny, Galeria Kazimierz, skrzyżowanie ul. Rzeźniczej i ul. Gęsiej: pon, śr, pt: 9.00 - 19.00, wt - czw 9.00 - 16.00
3. Fundacja polsko-ukraińska Zustricz, ul. Karmelicka 34/100: wt – pt 10.00 – 17.00
4. Dworzec Główny PKP Kraków, peron 4: pon – pt 9.00 – 16.00
5. Ośrodek mieszkalny Kapelanka, ul. Kapelanka: pon - pt 9.00 - 16.00

 

POZNAŃ:
 

Punkt pomocy uchodźcom, Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14: pon - pt 10.00 - 17.00

 

RYBNIK:
 

Punkt informacyjny 28. Dzielnica, ul. Kraszewskiego 9: pon - pt 9.00 - 16.00

WROCŁAW:
 

1. Blue Dot, ul. Piłsudskiego 69/73: pon - pt 8.30 - 15.30
2. Przestrzeń międzykulturowej integracji Hubska7, ul. Hubska 7: pon - pt 9.00 – 16.00

 

LUBLIN:

 

1. Lubelski Oddział Okręgowy PCK, ul. Puchacza 6: pon, śr, pt 9.00 - 16.00.
2. Lubelski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bursaki 17: wt, czw 9.00 - 16.00.INFOLINIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY: 725 449 374

ZGŁASZANIE SPRAW DZIECI BEZ OPIEKI (i spraw dotyczących opieki tymczasowej, Kraków i okolice): 725 449 356

Karta pobytu

UNHCR uruchomił program wypłaty świadczeń finansowych dla uchodźców z Ukrainy. Jest to krótkoterminowa pomoc materialna dla osób przybyłych z Ukrainy i ma na celu wsparcie ich integracji w Polsce. Uzyskanie pomocy nie oznacza nadania statusu uchodźcy, jest to wyłącznie wsparcie humanitarne.

 

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia?

 

Zgłosić się po pomoc finansową mogą osoby, które z Ukrainy przyjechały do Polski po 24.02.22 w związku z wydarzeniami na terytorium Ukrainy.

 

Ważne: Nie muszą to być wyłącznie obywatele Ukrainy. Mogą to być także osoby, które przed wojną miały legalny pobyt w Ukrainie.

 

W momencie rejestracji w placówce UNHCR, dzieciom powinien towarzyszyć opiekun (prawny/ tymczasowy/faktyczny).

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

 

Uprawnione osoby otrzymać mogą 700 zł na osobę + 600 zł na kolejna osobę w rodzinie (limit osób: 4).

 

Jak długo będę otrzymywać wsparcie finansową?

 

Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu przez minimum 3 miesiące. Sam wypłacasz pieniądza za pomocą kodu BLIK. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Gdzie mogę wnioskować o pomoc finansową?

 

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz dostępny na oficjalnej stronie UNHCR (szczegóły poniżej).

Dostępne są 2 placówki, w których konieczne będzie zarejestrowanie się w systemie. Czynności techniczne realizuje uprawniona przez UNHCR osoba.

 

Adresy:

I: WARSZAWA: Centrum Przyjęć Gotówkowych: Ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa. Punkt działa od niedzieli do piątku w godzinach od 8 do 16. W sobotę nieczynne.

II: KRAKÓW: Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7

 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na spotkanie w punkcie rejestracyjnym?

 

Każda osoba uprawniona do odbioru świadczenia, powinna mieć ze sobą paszport lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość. Konieczne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego datę przyjazdu do Polski (pamiętaj, że do świadczenia kwalifikują się tylko osoby, które przyjechały do Polski po 24 lutym).

 

Dla otrzymania pomocy, osoby muszą mieć polski numer telefonu. Nie można dzielić jednego numeru między różnymi rodzinami. Rejestracja jednej rodziny następuje na jednym numerze telefonu.

 

Czy korzystanie z pomocy finansowej UNHCR determinuje konieczność pozostawania w Polsce?

 

Otrzymanie świadczenia nie wymaga, aby osoba uprawniona pozostawała w Polsce.

 

Czy muszę wcześniej ubiegać się o nadanie mi numeru PESEL?

 

Posiadanie numeru PESEL nie jest wymagane do ubiegania się o pomoc finansową z UNHCR. Programy te są niezależne od siebie.

 

Jestem osobą wymagającą szczególnych potrzeb, jak mam to zakomunikować pracownikowi UNHCR?

 

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, osoba z niepełnosprawnością, potrzebującej szybkiej opieki medycznej, powiedz o tym osobie rejestrującej. Przewidywany jest specjalny punkt (Blue Dot), w którym uzyskasz pomoc.

 

Jak po kolei dokładnie wygląda PROCEDURA UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ OD UNHCR?

 

1: Aby rozpocząć procedurę uzyskania wsparcia finansowego, najpierw należy umówić się na spotkanie. Do tego celu konieczne jest wypełnienie formularza: Форма запиту на прийом для програми грошової допомоги УВКБ ООН особам, які прибувають з України до Польщі / Appointment request form for UNHCR’s cash assistance programme for persons arriving from Ukraine to Poland

 

Po pomyślnym wysłaniu formularza, na podany przez Ciebie numer telefonu, dostaniesz SMS z wyznaczeniem terminu spotkania z urzędnikiem UNHCR.

 

UWAGA: Aktualnie ze względu na duże zainteresowanie otrzymaniem pomocy, czas oczekiwania na SMS z terminem może być dłuższy, nawet do kilku tygodni!

 

2: W placówce, na miejscu należy zarejestrować się do programu pomocy finansowej podając niezbędne informacje oraz składając odciski palców. Osoby będą także fotografowane na potrzeby stworzenia profilu w bazie. W przypadku dzieci: odciski palców pobierane będą od 5 roku życia.

 

Twoje odciski palców są niepowtarzalne, dlatego ta metoda rejestracji zmniejsza ryzyko oszustw.

Dane przyjęte przez uprawnionego pracownika UNHCR posłużą wyłącznie do udzielenia Ci pomocy finansowej.

 

Uwaga: W punkcie rejestracji podczas umówionej wizyty, powinni stawić się WSZYSCY uprawnieni członkowie. Dzieciom powinien asystować opiekun prawny lub faktyczny.

 

3: Od razu po zarejestrowaniu, dostaniesz unikalne hasło. Znajdziesz je na dowodzie Twojej rejestracji. Nie pokazuj go nikomu.

 

4: Minimum 1 dzień po zarejestrowaniu, otrzymasz SMS z unikatowym numerem BLIK i informacją o konkretnej kwocie wsparcia finansowego.

 

5: W ciągu 7 dni od otrzymania SMS, możesz wypłacić pieniądze w większości bankomatów w Polsce (operację obsługują takie banki jak: Santander Bank, PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet Cash).

 

Ważne! Kodu BLIK możesz użyć tylko RAZ w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Co więcej – od razu musisz wypłacić CAŁĄ kwotę świadczenia finansowego.

 

Jak zorganizować pomoc finansową w kolejnych miesiącach?

 

Po upływie miesiąca otrzymasz SMS z nowym kodem BLIK. To pozwoli na kolejna wypłatę takiej samej kwoty pieniędzy. Potrzebować będziesz nowego kodu BLIK oraz pierwotnego hasła (otrzymanego na dowodzie rejestracji z punktu UNHCR).

Kody BLIK będziesz otrzymywać automatycznie co miesiąc przez okres 3 miesięcy.

W przypadku zgubienia telefonu, hasła, lub kodu BLIK, należy skonsultować się z punktem rejestracji UNHCR.

 

Czy korzystanie z tej formy pomocy jest dla mnie bezpieczne?

 

Dla własnego bezpieczeństwa, nie podawaj swoich danych niezaufanym osobom. Z organizacjami pomocowymi kontaktuj się za pośrednictwem oficjalnych stron.

W przypadku problemów technicznych z bankomatem lub kodem BLIK, zadzwoń na infolinię UNHCR pod numer 61 856 52 66 (czynna od 9 do 17).

Problemy i skargi można kierować na adres: polwa@unhcr.org

 

Pamiętaj, że UNHCR nie rejestruje osób jako uchodźców, a jego pomoc jest bezpłatna. Nie korzystaj z pośredników oferujących swoje usługi odpłatnie

Pomoc finansowa

PESEL i pierwsze kroki

Karta pobytu

Jestem bezpaństwowem
z Ukrainy

Pomoc finansowa

Wymagam szczególnego wsparcia

Pzyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR

Zatrudnienie w Polsce

Mam mniej niż 18 lat

Legalna praca obywateli Ukrainy

 

Obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej (nawet jeśli nie posiadają jeszcze PESEL UKR)
 • przebywają na terytorium Polski legalnie (np. przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)

mogą legalnie pracować w Polsce, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez pracodawcę i na warunkach dotyczących liczby godzin i wynagrodzenia,, których minimum wskazano w zgłoszeniu.

 

W zgłoszeniu należy wskazać minimalne: wymiar lub liczbę godzin pracy, wynagrodzenie. Wzrost wymiaru/liczby godzin pracy musi się wiązać z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.

 

Zgłoszenia musi dokonać pracodawca w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, na stronie www.praca.gov.pl.

 

Uwaga!

 

Jeśli pracodawca zapomniał zgłosić wykonywanie pracy, a zatrudnił obywatela Ukrainy po 24-tym lutego 2022 a przed 16 czerwca 2022 roku i zgłosił zatrudnienie do ZUS powinien dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni, licząc od 1 lipca 2022 roku. Praca będzie wtedy uważana za legalną przez cały okres czasu.

 

Działalność gospodarcza

 

Obywatele Ukrainy, którzy:

 • posiadają PESEL UKR
 • Przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach i posiadają numer PESEL (np. Przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)

 

'Mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

 

Oznacza to, że ww. osoby mogą zarówno zarejestrować spółkę, jak i założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ lub osobiście w urzędzie miasta.

 

W Krakowie można skorzystać z pomocy punktów konsultacyjnych: sprawdź tutaj.  

 

Przed założeniem działalności trzeba wybrać kody PKD - kody wskazujące, jaką działalnością ktoś chce się zajmować oraz posiadać adres, pod którym działalność ma być zarejestrowana (może to być mieszkanie ale pod warunkiem zgody od właściciela).

 

Po zarejestrowaniu działalności trzeba pamiętać o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zaliczek na podatki. Dobrze korzystać z usług biura księgowego.

 

 

Zatrudnienie w Polsce

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, osobą przewlekle chorą, w podeszłym wieku, albo ofiarą przemocy i potrzebujesz dodatkowego wsparcia prawnego?  Zadzwoń na naszą Infolinię: 725 449 374, a postaramy się odpowiedzieć na twoje pytania prawne.

Wymagam szczególnego wsparcia

W Polsce opiekunami prawnymi dzieci są zwykle ich rodzice. Dla dzieci (poniżej 18 roku życia), które przybyły z Ukrainy do Polski bez rodziców należy ustanowić opiekunów prawnych.

 

Uwaga: do sprawowania opieki nad dzieckiem nie wystarczy pełnomocnictwo od rodziców. Jeżeli opiekujesz się dzieckiem, które przybyło do Polski bez rodziców, powinieneś złożyć do Sądu wniosek o wyznaczenie Cię opiekunem tymczasowym dla dziecka. Jest to konieczne, jeśli chcesz załatwiać w imieniu dziecka sprawy urzędowe, podejmować decyzje o jego leczeniu, albo otrzymać dla dziecka pomoc socjalną (na przykład tzw. 500+).

 

Sądowi należy wyjaśnić, skąd znasz dziecko, gdzie mieszkasz, podać swoje dane osobowe, a jeśli jest taka możliwość – przedstawić zgodę rodziców na ustanowienie Cię opiekunem dziecka w Polsce. Procedura jest całkowicie bezpłatna, nieskomplikowana i przebiega szybko. W Krakowie działa grupa radców prawnych i adwokatów, którzy pomagają bezpłatnie przygotować wniosek do Sądu i przeprowadzić procedurę sądową.

 

Centrum Pomocy Prawnej prowadzi specjalny numer, na który można zgłaszać sprawy dzieci, wymagających wsparcia prawnego (dotyczy Krakowa i okolic): 725 449 356.

Więcej szczegółowych informacji na temat opieki tymczasowej znajdziesz tutaj.

Mam mniej niż 18 lat

Spec-ustawa obejmuje wyłącznie obywateli Ukrainy, ale niektóre kategorie osób bez obywatelstwa moją korztstać w Polsce z ochrony czasowej. Dotyczy to następujących kategorii osób:

 

1. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia

2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie

 

Te osoby mogą korzystać z ochrony czasowej w Polsce, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Rozdział 3 ustawy).

 

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Istnieje także możliwość rejestracji on-line: https://www.gov.pl/web/ochrona/rejestracja w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia – formularz jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej.

 

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Jestem bezpaństwowcem z Ukrainy

Cudzoziemcy, których nie dotyczy spec-ustawa, ale należą do jednej z kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą skorzystać w Polsce z ochrony czasowej. Dotyczy to następujących kategorii osób:

 

 1. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia

 2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie

 3. członków rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2, w tym w szczególności małżonka
  i dzieci, o ile rodzina przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.

 

 

Te osoby mogą korzystać z ochrony czasowej w Polsce, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Rozdział 3 ustawy).

 

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Istnieje także możliwość rejestracji on-line: https://www.gov.pl/web/ochrona/rejestracja w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia – formularz jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej.

 

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Przyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR