Pytania i odpowiedzi

 • Kto jest objęty zakresem Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa?  
   

Zgodnie z art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy, jej zakresem są objęte obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka , którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

 • Przyjechałem\przyjechałam do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie – jakich kroków należy dopełnić by mój pobyt został zarejestrowany na terenie Polski?  
   

Obywatel Ukrainy (a także osoby wymienione w art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy) składa wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy o nadaniu numeru PESEL, zgodnie z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4. Obecnie każdy, kto jeszcze nie ma numeru PESEL UKR a przybędzie do Polski i będzie kwalifikował się jako beneficjent specustawy będzie miał obowiązek złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL UKR w terminie 30 dni. Jeżeli w dniu wejścia w życie zmian ustawy ktoś już przebywa w Polsce i nie posiada numeru PESEL UKR powinien złożyć wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy (od 28 stycznia 2023 r.)

Wniosek się składa osobiście, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej. Więcej o elementach obligatoryjnych wniosku o nadaniu numeru PESEL można dowiedzieć się w art. 4 ust. 4 ww. ustawy.

 

 • Z jakich uprawnień mogę skorzystać, jeżeli mam PESEL UKR?  
   

Obywatel Ukrainy jest uprawniony m.in. do wykonywania pracy w Polsce, pobierania świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, świadczeń opieki zdrowotnej, korzystania z pomocy społecznej itd.

 

 • Jeżeli chciałbym\chciałabym opuścić terytorium Polski na okres czasu więcej niż 30 dni, czy nadal będę uprawniony\uprawniona do korzystania ze świadczeń na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa?  
   

Jak wynika z art. 11 ust. 2 ww. ustawy wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnień wynikających z ustawy. Jednakże art. 4 ust 17f stanowi, iż uprawnienia mogą zostać przywrócone w wyniku przybycia do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 

 

 • Jestem rodzicem, chciałbym wyjechać do innego państwa i zostawić dziecko w Polsce. Czy ukraińskie dziecko może przebywać bez opieki osoby dorosłej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?  
   

Według prawa polskiego, za dziecko uważa się osobę poniżej 18 roku życia. Każde dziecko, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, musi mieć opiekuna, który dbałby o jego interes. Więcej szczegółów o ustanowieniu opieki czasowej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie można znaleźć tutaj. 

 

 

 • Mam PESEL UKR i chciałabym\chciałabym wyjechać do innego państwa. Na jakich zasadach odbywa się wjazd i wyjazd do państw strefy Schengen\państw trzecich?  
   

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba objęta specustawą (Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy…) może wyjeżdżać z Polski do innych państw Schengen, jak również do państw trzecich na podstawie dokumentu elektronicznego w serwisie diia.pl wraz z ważnym dokumentem podróży. Więcej o diia.pl można przeczytać tutaj. 

 

 • Kto i na jakich zasadach może składać wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)?  
   

Osoba, która nieodpłatnie zapewnia obywatelowi Ukrainy (oraz osobom wymienionym w art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy) zakwaterowanie i wyżywienie, może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne z tego tytułu (40 zł). Warunkiem koniecznym ubiegania się o ww. świadczenie jest zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia, natomiast obywatelstwo osoby wnioskującej jest bez znaczenia – wnioskujący może mieć obywatelstwo polskie, jak również każdego innego państwa. Ważne jest, że, co do zasady, świadczenie jest przyznane na okres nie dłuższy niż  120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty może być przedłużony dla następującej kategorii osób, jeżeli:

 

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Szczegółowe zasady pobierania świadczeń można znaleźć w art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

 

 • Jestem obywatelem\obywatelką Ukrainy i chciałbym\chciałabym legalizować swój pobyt w Polsce? W jaki sposób mogę to zrobić?  
   

Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny  do 24.08.2023 r.  Więcej szczegółów w zakładce: Legalność pobytu

 

 •  Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. Chciałbym podjąć pracę na terenie RP. Na jakich warunkach mógłbym pracować w Polsce?

 

Obywatel Ukrainy objęty zakresem specustawy (Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy…) jest uprawniony do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca jest obowiązany zgłosić taką osobę do Urzędu Pracy w terminie 14 dni od momentu zatrudnienia. Więcej informacji o pracy obywatela Ukrainy dostępne tutaj. 

 

 •  Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą na terenie RP. Czy jest to możliwe?

 

Obywatele Ukrainy, które są beneficjentami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem koniecznym dla podjęcia i wykonania działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL.

 

Wymagam szczególnego wsparcia

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, osobą przewlekle chorą, w podeszłym wieku, albo ofiarą przemocy i potrzebujesz dodatkowego wsparcia prawnego?  Zadzwoń na naszą Infolinię: 725 449 374, a postaramy się odpowiedzieć na twoje pytania prawne. Potrzebujesz innej formy wsparcia? Przygotowaliśmy zestawienie przydatnych adresów:

 

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie

 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem/ką takiej osoby możesz skontaktować się z organizacją Mudita i otrzymać wsparcie w zakresie:

 

- pobytu w ośrodku recepcyjnym (Kraków, Warszawa)

- pomocy w znalezieniu mieszkania lub terapii, specjalistycznej opieki

- udziału w grupach wsparcia dla opiekunów

 

Kontakt z organizacją Mudita: Whatsapp -48 539 866 471, ukraina@stowarzyszeniemudita.pl (pon – pt., 10.00-18:00)

 

Aby uzyskać polskie zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności najpierw udaj się do lekarza, który wyda Ci zaświadczenie na specjalnym formularza (poinformuj lekarza, że potrzebujesz dokument do wydania orzeczenia o niepełnosprawności). Z takim zaświadczeniem (nie starszym niż 30 dni) oraz dokumentacją ukraińską, jeśli taką posiadasz udaj się na ul. Dekerta 24 (dotyczy Krakowa), tam wypełnisz krótki wniosek i zostawisz go urzędnikowi. Następnie sprawdzaj koniecznie pocztę, ponieważ otrzymasz wezwanie do stawienia się na komisję, która oceni Twój stan. 

 

Po otrzymaniu polskiego orzeczenia o niepełnosprawności możesz udać się do Krakowskiego Centrum Świadczeń, które udziela wsparcia finansowego (dotyczy Krakowa):

 

 • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00, parter

 • os. Zgody 2 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 15.30 I piętro, pok. 117 i 119 (pon-pt, 07:40-15:30)

 

Psycholog

 

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej możesz zadzwonić do organizacji Zustricz, aby zapisać się na bezpłatne konsultacje: +48 786 674 005 (pon – pt, 9.00-18:00)

 

Przemoc w rodzinie

 

Jeśli Twój partner/ka lub rodzic Twoich dzieci stosuje wobec Ciebie lub dzieci przemoc (fizyczna, psychologiczną, ekonomiczną) skontaktuj się z Centrum Praw Kobiet, gdzie możesz uzyskać pomoc prawnika i psychologa.

 

Kontakt z Centrum Praw Kobiet: tel. +48 780 079 988, cpk_krakow@cpk.org.pl, ul. Dunajewskiego 5 (dotyczy Krakowa)

 

W takiej sytuacji możesz także udać się do najbliższego od Twojego miejsca zamieszkania oddziału MOPS. W Krakowie możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej – wystarczy wpisać swój adres, kliknąć „SZUKAJ” i wyświetli się adres najbliższego MOPS. 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

Pamiętaj, że jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo trzeba od razu kontaktować się z Policją pod numerem telefonu 997 lub 112.

 

Policja lub MOPS mogą wszcząć tzw. procedurę niebieskiej karty, zespół specjalistów będzie wtedy monitorował zachowania sprawcy przemocy, a zespół specjalistów będzie pracował nad tym, aby Ci pomóc.

 

Trudna sytuacja finansowa

 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej możesz skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), który zbada Twoją dokładną sytuację, oceni potrzeby i może udzielić stosownego rodzaju pomoc socjalną.

 

W tym celu należy udać się do oddziału MOPS najbliższego od Twojego aktualnego adresu zamieszkania. W Krakowie możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej – wystarczy wpisać swój adres, kliknąć „SZUKAJ” i wyświetli się adres najbliższego MOPS.

 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

W Krakowie w poniedziałki i wtorki możesz odwiedzić magazyn przy ul. Daszyńskiego 16 prowadzony przez organizację IB Polska, gdzie możesz otrzymać darmowe żywność, środki higieny czy podstawowe leki.

 

Magazyn Internationaler Bund Polska

Ul. Daszyńskiego 16, pndz-wt 10:00-16:00

W Krakowie możesz także odwiedzić prowadzoną przez fundację IB Polska Szafę Dobra z darmową odzieżą i obuwiem, Szczegóły tu: https://ib-polska.pl/szafa-dobra/

 

Inicjatywa Zupa dla Ukrainy 

 

zaprasza również po bezpłatną żywność na ul. Śniadeckich 3 w Krakowie.

ul. Śniadeckich 3

pndz-sb, 10:00-16:00

Zakwaterowanie zbiorowe zapewniane przez Wojewodę

Pomoc Wojewody w postaci możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania będzie zapewniona w pełni bezpłatnie przez okres 120 dni od momentu pierwszego przyjazdu do Polski. W okresie 120 – 180 dni pobytu obywatel Ukrainy posiadający PESEL UKR będzie mógł korzystać z tej formy pomocy pod warunkiem udziału w kosztach na poziomie 50%, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Po upływie 180 dni obywatel Ukrainy posiadający PESEL UKR będzie mógł korzystać z tej formy pomocy pod warunkiem udziału w kosztach. Na poziomie 75%, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.  

 

Uwaga! Z bezpłatnego zakwaterowania bez ograniczenia czasowego będą mogli korzystać obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie

 • ukończyli 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni)

 • kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia

 • samotnie sprawujący w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dziećmi

 • małoletni

 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy

 • opiekunowie tymczasowi małoletnich, którzy przybyli do Polski bez opiekunów faktycznych lub w Ukrainie byli w pieczy zastępczej

 

Przepisy dotyczące partycypacji w okresie 120-180 dni wchodzą w życie  z dniem 1 marca 2023 r., dotyczące partycypacji w okresie po 180 dniach - z dniem 1 maja 2023 r.

Świadczenia dla cudzoziemców z niepełnosprawnością, w tym dla osób z PESEL UKR

W niniejszym artykule przedstawiamy różne typy świadczeń dostępne dla cudzoziemców w Polsce, w tym dla osób z Ukrainy posiadających PESEL UKR. W każdym punkcie omówione zostały inne rodzaje świadczeń, wraz z informacją odnośnie właściwych organów a także kategorii osób uprawnionych do uzyskania danego świadczenia. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami wskazanych instytucji w celu otrzymania wyczerpującej informacji na temat przedstawionych świadczeń.

 

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przysługuje osobom z PESEL UKR (cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie)

 

Przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat

 • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

 • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego   świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych albo gdy takie świadczenia przysługują ale ich wysokość nie przekracza 1896,13 zł

 

Kto wypłaca:

ZUS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia – maksymalnie 500 zł/m-c

 

Więcej informacji: 

https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR (cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie)

 

Przysługuje osobom, które:

 • są dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

 • mają więcej niż 16 lat i orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • mają więcej niż 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia

 • ukończyły 75 lat

 

Nie przysługuje osobom, które:

 • są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego

 • mają członków rodziny, którym przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją

 

Kto wypłaca:

MOPS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 215,84 zł/m-c

 

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-18 

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR

 

Przysługuje osobom, które:

 

zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

–w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza minimum dochodowego

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1.  osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2.  osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 

3.  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4.  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,

 

5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto wypłaca:

MOPS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 620,00 zł/m-c

 

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-8 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR

 

Przysługuje osobom:

1.  matce albo ojcu,

2.  opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

4.  innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (pod dodatkowymi warunkami) z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1.  nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

2.  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Kto wypłaca:

MOPS

 

Szczegóły: Wysokość świadczenia: Wysokość świadczenia: 2458 zł/mc

 

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-19 

 

PFRON dofinansowanie wyrobów medycznych na zlecenie

 

Obejmuje osoby z PESEL UKR (osoby, których pobyt jest legalny na podstawie spec-ustawy)

 

Przysługuje osobom, które:

posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu

 

Kto wypłaca: PFRON

 

Więcej informacji: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

 

Dodatek pielęgnacyjny

 

Komu przysługuje:

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje osobom, które:

 • są w Polsce uprawnione do emerytury lub renty, jeżeli  zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

 

Kto wypłaca: ZUS

 

Szczegóły: Wysokość świadczenia: 256,44 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny 

 

Renta socjalna

Komu przysługuje:

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje cudzoziemcom, którzy posiadają:

 • zezwolenie na pobyt stały

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 • zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach

 • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą

 • kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (dodatkowe warunki)

 • są członkami rodzin obywateli UE (dodatkowe warunki)

 

Przysługuje osobom:

 • pełnoletnim (ukończone 18 lat)

 • posiadającym orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

a) przed ukończeniem 18 roku życia;

b) w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):

 

- w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat,

- w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Kto wypłaca: ZUS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 1338,44 zł/ m-c

 

Więcej informacji: 

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy

 

Komu przysługuje:

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje osobom, które:

 • posiadają orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do pracy,

 • przepracowały w Polsce określony okres czasu i opłacały składki na ubezpieczenie

 • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

 

Kto wypłaca:

ZUS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 1338,44 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/lekarze/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy/pojecie-niezdolnosci-do-pracy/definicje

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty 

Małoletnie dzieci bez opieki

W Polsce opiekunami prawnymi dzieci są zwykle ich rodzice. Dla dzieci (osób poniżej 18 roku życia), które przybyły z Ukrainy do Polski bez rodziców należy ustanowić opiekunów prawnych.

 

Uwaga: do sprawowania opieki nad dzieckiem nie wystarczy pełnomocnictwo od rodziców. Jeżeli opiekujesz się dzieckiem, które przybyło do Polski bez rodziców, powinieneś złożyć do Sądu wniosek o wyznaczenie Cię opiekunem tymczasowym dla dziecka. Jest to konieczne, jeśli chcesz załatwiać w imieniu dziecka sprawy urzędowe, podejmować decyzje o jego leczeniu, albo otrzymać dla dziecka pomoc socjalną (na przykład tzw. 500+).

 

Sądowi należy wyjaśnić, skąd znasz dziecko, gdzie mieszkasz, podać swoje dane osobowe, a jeśli jest taka możliwość – przedstawić zgodę rodziców na ustanowienie Cię opiekunem dziecka w Polsce. Procedura jest całkowicie bezpłatna, nieskomplikowana i przebiega szybko.

 

W Krakowie działa grupa radców prawnych i adwokatów, którzy pomagają bezpłatnie przygotować wniosek do Sądu i przeprowadzić procedurę sądową.

 

Centrum Pomocy Prawnej oferuje wsparcie prawne w zakresie przygotowania wniosku do Sądu i przeprowadzeniu procedury sądowej oraz prowadzi specjalny numer, na który można zgłaszać sprawy dzieci, wymagających wsparcia prawnego (dotyczy Krakowa i okolic): 725 449 356.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat opieki tymczasowej znajdziesz tutaj.

O świadczeniach socjalnych jakie przysługują opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy przeczytasz tutaj.

Diia.pl

W związku z notyfikacją Komisji Europejskiej nowych dokumentów pobytowych wydawanych w związku ze szczególną sytuacją na Ukrainie, do katalogu dokumentów pobytowych dodane zostały:

 

 • dokument elektroniczny Diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2 ust. 1 specustawy,

 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

 

Wyżej wymienione dokumenty – w okresie swojej ważności – wraz z ważnym dokumentem podróży (paszportem) uprawniają do:

 • przekraczania granic zewnętrznych UE oraz wewnętrznych państw strefy Schengen,

 • pobytu na terytorium Polski w okresie swojej ważności,

 • pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dniach.

 

Dokument ten uprawnia do przekraczania polskiej granicy w kierunku wjazdowym z terytorium Ukrainy przez cały czas uznawania pobytu obywatela Ukrainy za legalny w Polsce na podstawie specustawy do 24.08.2023 r., bez względu na to, czy danemu cudzoziemcowi przysługują dni ruchu bezwizowego, czy nie.

 

Dokument Diia.pl udostępniany jest w aplikacji mobilnej mObywatel, którą można pobrać na telefon komórkowy z systemem Android i iOS.

Dokument elektroniczny Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze informacje na temat cudzoziemca takie jak: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, rok i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dla ułatwienia korzystania dodana jest również fotografia cudzoziemca.

 

Warunki korzystania z aplikacji Diia.pl:

 • przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku;

 • nadany numer PESEL (z pieczątką „Osoba o statusie UKR”);

 • login i hasło do profilu zaufanego;

 • telefon z systemem Android (z wersją systemu 6.0 i wyższą) albo IOS (z wersją 13.0 i wyższą);

 • dostęp do internetu.

 

Dane umieszczone w systemie są zaszyfrowane i posiadają certyfikat. Certyfikat także potwierdza autentyczność danych. Certyfikat zostanie uzyskany podczas aktywowania programu.

Nawet po utracie telefonu dane personalne są bezpieczne – chroni je nie tylko zapis szyfrowy ale i kod odblokowania i hasło, jaki jest wybierany podczas aktywacji programu.

 

Dokument pobytowy Diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel dostępny jest dla tych cudzoziemców(-mek) objętych Specustawą, którzy posiadają numer PESEL UKR oraz założyli profil zaufany.

 

Profil zaufany, jako środek identyfikacji elektronicznej może założyć każdy kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Powyższe oznacza, że w zakres osób, którym może zostać przyznany dokument elektroniczny Diia.pl  wchodzą dzieci, które ukończyły 13. rok życia.

 

Potencjalny właściciel Profilu Zaufanego musi posiadać także ważny dokument tożsamości. Osoby ubezwłasnowolnione i małoletni poniżej 13 lat nie mogą posiadać Profilu Zaufanego.

 

Obecnie istnieją dwie opcje potwierdzenia Profilu Zaufanego:

 

Opcja 1 - Logowanie przez bank

 

Najprostsza metoda potwierdzenia tożsamości to wykorzystanie do tego bankowości online. Będzie to możliwe, jeśli zainteresowany korzysta z:

 • T-Mobile Usługi Bankowe,

 • PKO Bank Polski,

 • Inteligo,

 • Santander,

 • Bank Pekao,

 • mBank,

 • Getin Bank,

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

 • ING,

 • Credit Agricole,

 • BNP Paribas,

 • BOŚ Bank,

 • Grupa BPS,

 • Envelo,

 • Millenium,

 • Alior Bank.

 

Jak założyć profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej?

 

 • Należy wejść na stronę na stronę: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp.

 • Następnie wnioskujący wybiera swój bank (dostępne tylko dla banków z powyższej listy).

 • Należy zalogować się do bankowości online i postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

 

Opcja 2 - Weryfikacja w punkcie

 

Drugim sposobem jest złożenie wniosku online o założenie Profilu Zaufanego, a następnie udanie się w ciągu 14 dni do wybranej placówki, aby potwierdzić swój profil. To jedyny sposób, aby osoba niepełnoletnia mogła wyrobić PZ.

 

Zakładanie Profilu Zaufanego z weryfikacją osobistą w punkcie

 

 • Należy wejść na stronę i wypełnić dostępny tam formularz https://pz.gov.pl/pz/register.

 • Kolejnym krokiem jest kliknięcie "Zarejestruj się" i wybór takiego identyfikatora i hasła, które łatwo zapamiętać.

 • W ciągu 14 dni od rejestracji należy udać się do punktu potwierdzającego.

 • Gdyby nie udało się potwierdzić wniosku osobiście do 14 dni od rejestracji, należy złożyć wniosek, ponownie postępując wg punktów 1-3.

 • Po potwierdzeniu można z powodzeniem zalogować się do pełnoprawnego Profilu Zaufanego, wybierając opcję "Logowanie za pomocą hasła".

 

Jak założyć Profil Zaufany dla dziecka?

 

Profil Zaufany mogą posiadać osoby od 13. roku życia - zatem dziecko, które ukończyło ten wiek, może samodzielnie założyć swój Profil Zaufany. Nieletni mogą złożyć wniosek o Profil Zaufany przez oficjalną stronę PZ, a następnie potwierdzić swoją tożsamość w punkcie w ciągu 14 dni.

 

Więcej informacji  o uzyskaniu numeru PESEL i profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

Jak aktywować program i dodać dokument Diia.pl?

(https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/jak-dodac-dokument-diiapl)

- Aby aktywować aplikację mObywatel, potrzebny jest oficjalny profil zaufany – to „przepustka” do złożenia wniosku i innych elektronicznych usług.

1. W czasie rejestracji pojawi się komunikat na temat wymogu tworzenia profilu zaufanego.

2. Jeśli posiadacie już profil zaufany należy wejść do sklepu z programami:

- Android (Google Play) i znaleźć program mObywatel;

- Ios (telefon Apple) – należy wejść w App Store i znaleźć program mObywatel.

3. Ściągnąć aplikację mObywatel.

4. Zainstalować aplikację mObywatel oraz przeczytać .

5. Należy przestrzegać instrukcji na ekranie.

6. Podczas aktywacji profilu zaufanego należy wprowadzić login i hasło.

7. Po dokonaniu powyższych kroków dokument zostanie dodany.

 

Zobacz film, jak aktywować program i dodać dokument:

Diia.pl-https://youtu.be/FGNECp8mmMU

Przedłużenie okresów legalnego pobytu

Przedłużenie okresów legalnego pobytu do 24 sierpnia 2023 roku

 

Jeżeli termin ważności tytułu legalnego pobytu obywatela Ukrainy przypada po dniu 24-tym lutego 2022 roku, ważność tego tytułu jest przedłużona do dnia 24 sierpnia 2023 roku.

 

Dotyczy to następujących tytułów legalnego pobytu:

 

- ruch bezwizowy (biometria) - pobyt na terytorium RP uważa się za legalny do 24 sierpnia 2023,

- wiza krajowa (D) - okres ważności wizy przedłużony do 24 sierpnia 2023 roku (nie umieszcza się naklejki, wiza w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy),

 - wiza Schengen (C) wydana przez organ Polski oraz wizy wydane przez inne państwa Schengen - pobyt uważa się za legalny do 24 sierpnia 2023,

- zezwolenie na pobyt czasowy - okres ważności przedłużony z mocy prawa do 24 sierpnia 2023 roku

- zezwolenia pobytowe uprawniające do podróżowania po obszarze Schengen, wydane przez inne państwa obszaru Schengen - pobyt uważa się za legalny do 24 sierpnia 2023 roku.

 

Jeżeli termin ważności dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy przypada po dniu 24-tym lutego 2022 roku ważność tych dokumentów jest przedłużona do 24 sierpnia 2023 roku. Dotyczy to następujących dokumentów:

- karta pobytu

- polski dokument tożsamości cudzoziemca

- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Uwaga! W dalszym ciągu dokumenty te (karta pobytu), w okresie na który przedłużona jest ich ważność, nie uprawniają do przekraczania granicy. W okresie tym dokumenty nie są wymieniane.

 

Jeżeli obywatel Ukrainy był zobowiązany do powrotu w okresie po 24-tym lutego 2022 roku termin powrotu jest przedłużony do dnia 24 sierpnia 2023 roku.

 

W okresie do 24 sierpnia 2023 roku można wobec obywatela Ukrainy nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, a wszczęte umorzyć, jeżeli przemawia za tym ważny interes tego obywatela. Nie dotyczy to sytuacji, w której postępowanie to może być lub zostało wszczęte z uwagi na względu obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP.

Zezwolenie na pobyt czasowy/stały, rezydent długoterminowy UE

Zezwolenie na pobyt czasowy - zasady ogólne, nie dotyczą osób z PESEL UKR

 

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy trzeba wskazać konkretny cel pobytu w Polsce, przykładowo:

 • praca i pobyt;

 • praca wymagająca wysokich kwalifikacji;

 • praca sezonowa;

 • praca pracownika oddelegowanego;

 • działalność gospodarcza;

 • studia/badania naukowe;

 • dołączenie do rodziny mieszkającej w Polsce (członek rodziny Polaka lub cudzoziemca mieszkającego w Polsce);

 • inne ważne okoliczności, które zostaną udowodnione.

Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać na okres od 3 miesięcy do 3 lat w zależności od konkretnych okoliczności.

Przykładowo, obcokrajowiec może starać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jednak musi wtedy spełnić łącznie co najmniej następujące przesłanki:

 • musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne (automatyczne w przy umowie o pracę lub zleceniu);

 • musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków swojej rodziny (w kwocie wskazanej w Rozporządzeniu);

 • musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski (obecnie nie trzeba już pokazywać umowy najmu mieszkania);

 • wynagrodzenie cudzoziemca za wykonywaną pracę nie może być niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących tę samą pracę lub porównywalną pracę (na podobnym stanowisku);

 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż najniższa pensja krajowa.

 

Zezwolenie na pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego - zasady ogólne, nie dotyczą osób z PESEL UKR.

 

Co do zasady o pobyt stały/rezydenta długoterminowego można się ubiegać dopiero po pewnym okresie pobytu na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy.

 

Obie te formy pobytu pozwalają na bezterminowy pobyt w Polsce. W ogólnym założeniu – pobyt stały jest kierowany do osób, które udowodnią polskie pochodzenie lub są w inny sposób związane z Polską (np. małżeństwo z obywatelem polskim). Natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest kierowane głównie do osób, które nieprzerwanie i legalnie (minimum 5 lat) przebywają na terenie Polski.

 

Dodatkowymi warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać status rezydenta długoterminowego UE są (m.in.):

 • posiadanie regularnego i stabilnego dochodu oraz wykazanie, że cudzoziemiec posiadał go przez 3 poprzednie lata;

 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz

 • znajomość języka polskiego na poziomie B1, potwierdzona certyfikatem językowym wydanym przez wskazaną ustawowo placówkę lub poprzez świadectwo ukończenia polskiej szkoły.

 

Ogólne zasady wnioskowania o pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE:

 

Wniosek należy złożyć osobiście, nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce do wydziału ds. Cudzoziemców urzędu wojewódzkiego. Jeżeli w ostatnim dniu legalnego pobytu nie jest możliwe osobiste złożenie wniosku (np. trzeba wcześniej umówić termin złożenia wniosku), wniosek można wysłać pocztą, listem poleconym. Trzeba w takim przypadku obowiązkowo zachować pocztowe potwierdzenie nadania listu. 

 

W trakcie procedury obcokrajowiec może zostać poproszony o dołączenie innych dokumentów lub osobistego stawienia się w Urzędzie. Urząd komunikuje się wysyłając listy pocztą na wskazany we wniosku adres. W razie zmiany adresu trzeba obowiązkowo niezwłocznie poinformować o tym Urząd.

 

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji cudzoziemcowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Czas na złożenie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli odpowiedź w dalszym ciągu nie będzie satysfakcjonująca, istnieje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ochrona czasowa - podstawowe informacje

Ochrona czasowa jest formą ochrony międzynarodowej udzielanej zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, oraz przepisami rozdziału 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa), ochroną czasową objęci zostali osoby, którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.:

 

 • Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie (nawet jeżeli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski  24.02.2022 roku lub po tym dniu i chcą zostać w Polsce.

 • Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny (nawet jeśli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu oraz chcą zostać w Polsce.
   

Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy którzy posiadają: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.


Korzystanie z ochrony czasowej z powodu działań wojennych w Ukrainie na terytorium innego niż Polska Państwa Członkowskiego UE powoduje, że nie można korzystać z przepisów specustawy i ochrony czasowej w Polsce.

 

Osoba składająca wniosek o nadanie numeru PESEL UKR będzie składać oświadczenie o tym, czy korzysta z ochrony w innym państwie UE.

 

Zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dot. obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy przybyli do Polski z powodu wojny) zostaną anulowane w razie powzięcia informacji o korzystaniu z ochrony czasowej w innym państwie UE. Jeśli Urząd będzie znał aktualny adres osoby, której zaświadczenie będzie anulowane, poinformuje ją o tym na piśmie. Zaświadczenie należy w takim przypadku zwrócić w terminie 15-tu dni. 

 

Jeżeli na dzień wejścia w życie zmian w specustawie obywatel Ukrainy korzysta z ochrony czasowej w innym państwie, to traci uprawnienia ze specustawy. 

 

 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy i inne osoby wymienione w art. 1 specustawie, objęte zakresem podmiotowym tejże ustawy, są uprawnione do określonych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

 

Artykuł przedstawia opis niektórych świadczeń, o które mogą ubiegać się osoby z Ukrainy.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Obywatelowi Ukrainy, który zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy nabył nr PESEL UKR jest uprawniony do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Świadczenie pieniężne jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. 500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Świadczenie 500+ przysługuje tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce. Składając wniosek, wnioskodawca musi podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój i dziecka, które jest pod Twoją opieką. Warunkiem koniecznych dla otrzymania świadczenia jest przebywanie wnioskodawcy i dziecka na terytorium RP.

 

Organ administracyjny: ZUS

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy 

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Warunkiem koniecznym uzyskania świadczenie jest zamieszkania rodzica z dzieckiem na terenie RP. Świadczenie nie przysługuje m.in. jeżeli zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy 

Zasiłek rodzinny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny 

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł i przysługuje m.in. matce albo ojcu; rodzinie zastępczej w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje m.in. przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, przy spełnieniu określonych wymogów oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie albo jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydanym przez organ rentowy np. ZUS, KRUS). Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka  

 

Zasiłek opiekuńczy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, a także opiekunowi tymczasowemu ustanowionym na mocy postanowienia sądu rodzinnego zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Zasiłek może być przyznany w sytuacji, jeżeli rodzic bądź opiekun tymczasowy jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu opieki m.in. nad dzieckiem chorym lub niepełnosprawnym bądź innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: 

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania 

 

Dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej opiekę. Aby otrzymać dofinansowanie, placówka lub opiekun musi wpisać dziecko do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania za żłobek jest brak otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na to dziecko.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku 

 

Program Dobry Start

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Program Dobry Start jest rodzajem wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, który polega na jednorazowej wypłacie 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka. Wśród osób, które mogą złożyć wniosek wymienić należy m.in. rodziców i opiekunów prawnych dziecka. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start 

 

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Opis: PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie dokumentu potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 

Organ administracyjny: Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie

 

Więcej informacji: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ 

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego 

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie. Dodatek przysługuje w przypadkach określonych przepisami i zależy m.in. od tytułu prawnego do lokalu, osiągania odpowiednio niskiego dochodu oraz odpowiedniej powierzchni użytkowej lokalu.

 

Organ administracyjny: Centrum Świadczeń (Urząd Miasta)

 

Więcej informacji: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762 

 

Bilet socjalny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Bilet socjalny jest to bilet miesięczny imienny, do którego nabycia uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (600 zł w przypadku osoby w rodzinie, 776 w przypadku osoby samotnie gospodarującej). Podstawą wydania biletu socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód  w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji:

 https://mops.krakow.pl/ogolne/260865,1934,komunikat,bilet_socjalny_dla_obywateli_ukrainy________________________________________.html 

 

Posiłki dla dzieci i uczniów z Ukrainy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Rodzice uczniów mogą zostać zwolnieni z ponoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej np. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Posiłki dla uczniów z Ukrainy mogą zostać pokryte przez ośrodek pomocy społecznej. Warunkiem koniecznym do ubiegania do zwolnienie z opłat jest nabycie numeru identyfikacyjnego PESEL zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Prawo do leków refundowanych

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Pacjenci z Ukrainy mają prawo do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce. O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowane są placówki medyczne, w tym przychodnie POZ i apteki.

 

Placówka: POZ

 

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pacjenci-z-ukrainy-maja-prawo-do-lekow-refundowanych,8162.html#:~:text=Pacjenci%20z%20Ukrainy%2C%20kt%C3%B3rzy%20od,ustawowo%20%E2%80%94%20do%20otrzymania%20lek%C3%B3w%20refundowanych.

 

Health4Ukraine

 

Opis: Program umożliwia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski. Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku.

 

Wniosek elektroniczny należy złożyć na stronie: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Więcej informacji: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Zasady otrzymywania pomocy finansowej i rzeczowej może różnić się w zależności od miejsca pobytu osoby uprawnionej do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Szczegółową informację o warunkach wypłaty świadczeń można uzyskać bezpośrednio w organach administracyjnych, do których jest skierowany wniosek.

 

Poza świadczeniami wypłacanymi z budżetu państwowego, pomoc finansowa jest oferowana przez organizacje międzynarodowe.

 

UWAGA!

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku a wyjazd z Polski

 

Wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowania pobytu w żłobku będą wstrzymane jeżeli uprawniony obywatel Ukrainy lub dziecko wyjadą z terytorium Polski. W razie ponownego wjazdu oraz spełnienia warunków uprawniających do świadczeń wypłaty będą dokonywane od miesiąca, w którym zostały wstrzymane.

 

Straż Graniczna będzie udostępniać ZUS-owi i organom właściwym do wypłaty ww. świadczeń informacje o datach wjazdu i wyjazdu z Polski.

 

Jestem bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przyjechałem z Ukrainy

Cudzoziemcy, których nie dotyczy specustawa, a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE, stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotyczy to:

 

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia,

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie.

 

Za członków rodziny uznaje się następujące osoby, o ile rodzina znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.:

 

 • małżonka,

 • małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione,

 • innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu ww. osoby.
   

Zaświadczenie

 

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. 

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać:

 

 • pocztą na adres: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa,

 • e-mailem na adres: ochronaczasowa@udsc.gov.pl,

 • elektronicznie przez platformę ePUAP,

 • osobiście w biurze podawczym urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.
   

Do wniosku cudzoziemiec powinien dołączyć:
 

 • kopię dokumentu podróży, w którym znajduje się potwierdzenie wjazdu na terytorium Polski począwszy od dnia 24.02.2022 r.,

 • kopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie do korzystania przed 24.02.2022 r. w Ukrainie z ochrony lub legalnego pobytu na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały,

 • oświadczenie dotyczące braku możliwości powrotu do kraju lub regionu pochodzenia,

 • kopie dokumentów dotyczących pokrewieństwa z osobami uprawnionymi do ochrony czasowej w przypadku dzieci lub innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina.

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik urzędu skontaktuje się z cudzoziemcem i umówi termin osobistego odbioru zaświadczenia. Po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się z oryginałami dokumentów, dołączonymi do wniosku. Zaświadczenie zostanie wydane tylko po potwierdzeniu ich zgodności z oryginałem.

 

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków do objęcia ochroną czasową, postanowienie w tej sprawie otrzyma pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności (do 4 marca 2023 r.) poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski.

 

Praca

 

Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Opieka medyczna i pomoc socjalna

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

 

Opieka medyczna obejmuje świadczenia w zakresie analogicznym dla osób objętych obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (z wyłączeniem leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej). Zapisy i koordynacja wizyt lekarskich odbywa się poprzez infolinię operatora medycznego firmę Petra Medica nr 22 112 02 06. W stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wymagającego podjęcia czynności ratunkowych należy wezwać zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego dzwoniąc na numer alarmowy 112.

 

W celu skorzystania z pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie pobytu w Polsce należy:

 • Przesłać pocztą wniosek wraz ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, na który mają zostać przesłane świadczenia oraz kopią zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej. Dokumenty należy wysłać na adres: Departament Pomocy Socjalnej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Wniosek można pobrać na dole strony.

lub

 • Zgłosić się do punktu obsługi cudzoziemca w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

 

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: ochronaczasowa@udsc.gov.pl

 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje cudzoziemcom, którzy otrzymali zaświadczenie o objęciu ochroną czasową i korzystają z zakwaterowania w miejscu zorganizowanym przez administrację państwową lub samorządową.

 

W celu otrzymania pomocy w zakwaterowaniu należy zgłosić się do ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku - Podkowie Leśnej (tel. 22 729 80 71 lub 22 729 80 19). 

 

Żródło informacji: https://www.gov.pl

 

Działalność gospodarcza

Obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • posiadają PESEL UKR

 • przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach i posiadają numer PESEL (np. przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)
   

mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.
 

Oznacza to, że ww. osoby mogą zarówno zarejestrować spółkę, jak i założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ lub osobiście w urzędzie miasta. Procedura rejestracji jest bezpłatna!


W Krakowie można skorzystać z pomocy punktów konsultacyjnych: sprawdź tutaj.  
 

Przed założeniem działalności trzeba wybrać kody PKD - kody wskazujące, jaką działalnością ktoś chce się zajmować oraz posiadać adres, pod którym działalność ma być zarejestrowana (może to być mieszkanie ale pod warunkiem zgody od właściciela). Listę kodów wraz z wyjaśnieniem można znaleźć tu: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf


Po zarejestrowaniu działalności trzeba pamiętać o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zaliczek na podatki. Dobrze korzystać z usług biura księgowego.​

 

Zatrudnienie w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej,

 • przebywają na terytorium Polski legalnie (np. przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)

- mogą legalnie pracować w Polsce, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez pracodawcę i na warunkach dotyczących liczby godzin i wynagrodzenia, których minimum wskazany w zgłoszeniu.

 

W zgłoszeniu należy wskazać minimalne: wymiar lub liczbę godzin pracy, wynagrodzenie. Wzrost wymiaru/liczby godzin pracy musi się wiązać z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.

 

Zgłoszenia musi dokonać pracodawca w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, na stronie www.praca.gov.pl.

 

Uwaga!

 

Jeśli pracodawca zapomniał zgłosić wykonywanie pracy, a zatrudnił obywatela Ukrainy po 24-tym lutego 2022 a przed 16 czerwca 2022 roku i zgłosił zatrudnienie do ZUS powinien dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni, licząc od 1 lipca 2022 roku. Praca będzie wtedy uważana za legalną przez cały okres czasu.

Dzieci bez opieki

Działalność gospodarcza

Zatrudnienie w Polsce

Wymagam szczególnego wsparcia

Pytania i odpowiedzi

Pzyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR

Zakwaterowanie zbiorowe

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnością

Pomoc finansowa UNHCR

Jestem bezpaństwowem
z Ukrainy

Diia.pl

Świadczenia pieniężne

i niepieniężne

Ochrona czasowa

Przedłużenie legalnego pobytu

Zezwolenia na pobyt

Wjazd i wyjazd

PESEL UKR

Pomoc finansowa UNHCR

UNHCR – przedstawicielstwo w Polsce Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ, uruchomiło program wypłaty świadczeń finansowych dla uchodźców z Ukrainy. Jest to krótkoterminowa pomoc materialna dla osób przybyłych z Ukrainy i ma na celu wsparcie ich integracji w Polsce. Uzyskanie pomocy nie oznacza nadania statusu uchodźcy, jest to wyłącznie wsparcie humanitarne.

 

Ważna aktualizacja: W odpowiedzi na bieżące potrzeby osób przesiedlonych z Ukrainy, UNHCR będzie kontynuować program pomocy pieniężnej w 2023 r., zapewniając ukierunkowaną pomoc, aby pomóc niektórym z najbardziej potrzebujących rodzin i osobom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

 

Rejestracja do pomocy finansowej w programie 2022 zakończyła się 9 grudnia 2022 roku.

 

Rozmowy kwalifikacyjne i rejestracja są kontynuowane po dacie 9 grudnia 2022 roku, ale pamiętaj, że jeśli zarejestrowałeś się od 10 grudnia, Twoje płatności będą przetwarzane w ramach programu na rok 2023. Dla Ciebie oznacza to, że jeśli zarejestrowałeś się między 10 a 31 grudnia, pierwszą płatność otrzymasz do końca stycznia 2023 roku.

 

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia?

 

Każ