Pytania i odpowiedzi

 • Kto jest objęty zakresem Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa?
   

Zgodnie z art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy, jej zakresem są objęte obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka , którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

 • Przyjechałem\przyjechałam do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie – jakich kroków należy dopełnić by mój pobyt został zarejestrowany na terenie Polski?
   

Obywatel Ukrainy (a także osoby wymienione w art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy) składa wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy o nadaniu numeru PESEL, zgodnie z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4. Wniosek się składa nie później niż 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej. Więcej o elementach obligatoryjnych wniosku o nadaniu numeru PESEL można dowiedzieć się w art. 4 ust. 4 ww. ustawy.

 

 • Z jakich uprawnień mogę skorzystać, jeżeli mam PESEL UKR?
   

Obywatel Ukrainy jest uprawniony m.in. do wykonywania pracy w Polsce, pobierania świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, świadczeń opieki zdrowotnej, korzystania z pomocy społecznej itd.

 

 • Jeżeli chciałbym\chciałabym opuścić terytorium Polski na okres czasu więcej niż miesiąc, czy nadal będę uprawniony\uprawniona do korzystania ze świadczeń na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa?
   

Jak wynika z art. 11 ust. 2 ww. ustawy wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej miesiąca pozbawia go uprawnień wynikających z ustawy. Jednakże art. 4 ust 17f stanowi, iż uprawnienia mogą zostać przywrócone w wyniku przybycia do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 

 

 • Jestem rodzicem, chciałbym wyjechać do innego państwa i zostawić dziecko w Polsce. Czy ukraińskie dziecko może przebywać bez opieki osoby dorosłej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
   

Według prawa polskiego, za dziecko uważa się osobę poniżej 18 roku życia. Każde dziecko, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, musi mieć opiekuna, który dbałby o jego interes. Więcej szczegółów o ustanowieniu opieki czasowej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie można znaleźć tutaj. 
 

 

 • Mam PESEL UKR i chciałabym\chciałabym wyjechać do innego państwa. Na jakich zasadach odbywa się wjazd i wyjazd do państw strefy Schengen\państw trzecich?
   

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba objęta specustawą (Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy…) może wyjeżdżać z Polski do innych państw Schengen, jak również do państw trzecich na podstawie dokumentu elektronicznego w serwisie diia.pl wraz z ważnym dokumentem podróży. Więcej o diia.pl można przeczytać tutaj. 

 

 • Kto i na jakich zasadach może składać wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)?
   

Osoba, która nieodpłatnie zapewnia obywatelowi Ukrainy (oraz osobom wymienionym w art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy) zakwaterowanie i wyżywienie, może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne z tego tytułu (40 zł). Warunkiem koniecznym ubiegania się o ww. świadczenie jest zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia, natomiast obywatelstwo osoby wnioskującej jest bez znaczenia – wnioskujący może mieć obywatelstwo polskie, jak również każdego innego państwa. Ważne jest, że, co do zasady, świadczenie jest przyznane na okres nie dłuższy niż 120 dni od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polski przez obywatela Ukrainy. Okres wypłaty może być przedłużony dla następującej kategorii osób, jeżeli:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Szczegółowe zasady pobierania świadczenie można znaleźć w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
 

 • Jestem obywatelem\obywatelką Ukrainy i chciałbym\chciałabym legalizować swój pobyt w Polsce? W jaki sposób mogę to zrobić?
   

Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, jednak wnioskować może nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.

 

· Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. Chciałbym podjąć pracę na terenie RP. Na jakich warunkach mógłbym pracować w Polsce?
 

Obywatel Ukrainy objęty zakresem specustawy (Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy…) jest uprawniony do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca jest obowiązany zgłosić taką osobę do Urzędu Pracy w terminie 14 dni od momentu zatrudnienia. Więcej informacji o pracy obywatela Ukrainy dostępne tutaj. 
 

· Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą na terenie RP. Czy jest to możliwe?
 

Obywatele Ukrainy, które są beneficjentami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem koniecznym dla podjęcia i wykonania działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL.
 

Przyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR

Cudzoziemcy, których nie dotyczy spec-ustawa, ale należą do jednej z kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą skorzystać w Polsce z ochrony czasowej. Dotyczy to następujących kategorii osób:

 

 1. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia

 2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie

 3. członków rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2, w tym w szczególności małżonka
  i dzieci, o ile rodzina przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.

 

 

Te osoby mogą korzystać z ochrony czasowej w Polsce, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Rozdział 3 ustawy).

 

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Istnieje także możliwość rejestracji on-line: https://www.gov.pl/web/ochrona/rejestracja w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia – formularz jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej.

 

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Jestem bezpaństwowcem z Ukrainy

Spec-ustawa obejmuje wyłącznie obywateli Ukrainy, ale niektóre kategorie osób bez obywatelstwa moją korztstać w Polsce z ochrony czasowej. Dotyczy to następujących kategorii osób:

 

1. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia

2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie

 

Te osoby mogą korzystać z ochrony czasowej w Polsce, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Rozdział 3 ustawy).

 

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Istnieje także możliwość rejestracji on-line: https://www.gov.pl/web/ochrona/rejestracja w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia – formularz jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej.

 

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Mam mniej niż 18 lat

W Polsce opiekunami prawnymi dzieci są zwykle ich rodzice. Dla dzieci (poniżej 18 roku życia), które przybyły z Ukrainy do Polski bez rodziców należy ustanowić opiekunów prawnych.

 

Uwaga: do sprawowania opieki nad dzieckiem nie wystarczy pełnomocnictwo od rodziców. Jeżeli opiekujesz się dzieckiem, które przybyło do Polski bez rodziców, powinieneś złożyć do Sądu wniosek o wyznaczenie Cię opiekunem tymczasowym dla dziecka. Jest to konieczne, jeśli chcesz załatwiać w imieniu dziecka sprawy urzędowe, podejmować decyzje o jego leczeniu, albo otrzymać dla dziecka pomoc socjalną (na przykład tzw. 500+).

 

Sądowi należy wyjaśnić, skąd znasz dziecko, gdzie mieszkasz, podać swoje dane osobowe, a jeśli jest taka możliwość – przedstawić zgodę rodziców na ustanowienie Cię opiekunem dziecka w Polsce. Procedura jest całkowicie bezpłatna, nieskomplikowana i przebiega szybko. W Krakowie działa grupa radców prawnych i adwokatów, którzy pomagają bezpłatnie przygotować wniosek do Sądu i przeprowadzić procedurę sądową.

 

Centrum Pomocy Prawnej prowadzi specjalny numer, na który można zgłaszać sprawy dzieci, wymagających wsparcia prawnego (dotyczy Krakowa i okolic): 725 449 356.

Więcej szczegółowych informacji na temat opieki tymczasowej znajdziesz tutaj.

O świadczeniach socjalnych jakie przysługują opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy przeczytasz tutaj.

Wymagam szczególnego wsparcia

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, osobą przewlekle chorą, w podeszłym wieku, albo ofiarą przemocy i potrzebujesz dodatkowego wsparcia prawnego?  Zadzwoń na naszą Infolinię: 725 449 374, a postaramy się odpowiedzieć na twoje pytania prawne. Potrzebujesz innej formy wsparcia? Przygotowaliśmy zestawienie przydatnych adresów:

 

Psycholog
 

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej możesz zadzwonić do organizacji Zustricz, aby zapisać się na bezpłatne konsultacje: +48 786 674 005 (pon – pt, 9.00-18:00)

 

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie

 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem/ką takiej osoby możesz skontaktować się z organizacją Mudita i otrzymać wsparcie w zakresie:

 

- pobytu w ośrodku recepcyjnym (Kraków, Warszawa)

- pomocy w znalezieniu mieszkania lub terapii, specjalistycznej opieki

- udziału w grupach wsparcia dla opiekunów

 

Kontakt z organizacją Mudita: Whatsapp -48 539 866 471, ukraina@stowarzyszeniemudita.pl (pon – pt., 10.00-18:00)

 

Aby uzyskać polskie zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności najpierw udaj się do lekarza, który wyda Ci zaświadczenie na specjalnym formularza (poinformuj lekarza, że potrzebujesz dokument do wydania orzeczenia o niepełnosprawności). Z takim zaświadczeniem (nie starszym niż 30 dni) oraz dokumentacją ukraińską, jeśli taka posiadasz udaj się na ul. Dekerta 24 (dotyczy Krakowa), tam wypełnisz krótki wniosek i zostawisz go urzędnikowi. Następnie sprawdzaj koniecznie pocztę, ponieważ otrzymasz wezwanie do stawienia się na komisję, która oceni Twój stan.

 

Po otrzymaniu polskiego orzeczenia o niepełnosprawności możesz udać się do Krakowskiego Centrum Świadczeń, które udziela wsparcia finansowego (dotyczy Krakowa)

 

 • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00, parter
 • os. Zgody 2 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 15.30 I piętro, pok. 117 i 119 (pon-pt, 07:40-15:30)

 

Przemoc w rodzinie

 

Jeśli Twój partner/ka lub rodzic Twoich dzieci stosuje wobec Ciebie lub dzieci przemoc (fizyczna, psychologiczną, ekonomiczną) skontaktuj się z Centrum Praw Kobiet, gdzie możesz uzyskać pomoc prawnika i psychologa.

 

Kontakt z Centrum Praw Kobiet: tel. +48 780 079 988, cpk_krakow@cpk.org.pl, ul. Dunajewskiego 5 (dotyczy Krakowa)

 

W takiej sytuacji możesz także udać się do najbliższego od Twojego miejsca zamieszkania oddziału MOPS. W Krakowie możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej – wystarczy wpisać swój adres, kliknąć „SZUKAJ” i wyświetli się adres najbliższego MOPS.

 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

Pamiętaj, że jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo trzeba od razu kontaktować się z Policją pod numerem telefonu 997 lub 112.

 

Trudna sytuacja finansowa

 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej możesz skorzystać się z urzędem MOPS, który zbada Twoją dokładną sytuację, oceni potrzeby i może udzielić stosownego rodzaju pomoc socjalną.

 

W tym celu należy udać się do oddziału MOPS najbliższego od Twojego aktualnego adresu zamieszkania. W Krakowie możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej – wystarczy wpisać swój adres, kliknąć „SZUKAJ” i wyświetli się adres najbliższego MOPS.

 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

W poniedziałki i wtorki możesz odwiedzić magazyn przy ul. Daszyńskiego 16 prowadzony przez organizację IB, gdzie możesz otrzymać darmowe żywność, środki higieny czy podstawowe leki.

 

Magazyn Internationaler Bund Polska

Ul. Daszyńskiego 16, pndz-wt 10:00-16:00

 

Inicjatywa Zupa dla Ukrainy zaprasza również po bezpłatną żywność na ul. Śniadeckich 3 w Krakowie.

 

Zupa dla Ukrainy

ul. Śniadeckich 3

pndz-sb, 10:00-16:00

Zatrudnienie w Polsce

Legalna praca obywateli Ukrainy

 

Obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej (nawet jeśli nie posiadają jeszcze PESEL UKR)
 • przebywają na terytorium Polski legalnie (np. przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)

mogą legalnie pracować w Polsce, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez pracodawcę i na warunkach dotyczących liczby godzin i wynagrodzenia,, których minimum wskazano w zgłoszeniu.

 

W zgłoszeniu należy wskazać minimalne: wymiar lub liczbę godzin pracy, wynagrodzenie. Wzrost wymiaru/liczby godzin pracy musi się wiązać z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.

 

Zgłoszenia musi dokonać pracodawca w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, na stronie www.praca.gov.pl.

 

Uwaga!

 

Jeśli pracodawca zapomniał zgłosić wykonywanie pracy, a zatrudnił obywatela Ukrainy po 24-tym lutego 2022 a przed 16 czerwca 2022 roku i zgłosił zatrudnienie do ZUS powinien dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni, licząc od 1 lipca 2022 roku. Praca będzie wtedy uważana za legalną przez cały okres czasu.

 

Działalność gospodarcza

 

Obywatele Ukrainy, którzy:

 • posiadają PESEL UKR
 • Przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach i posiadają numer PESEL (np. Przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)

 

'Mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

 

Oznacza to, że ww. osoby mogą zarówno zarejestrować spółkę, jak i założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ lub osobiście w urzędzie miasta.

 

W Krakowie można skorzystać z pomocy punktów konsultacyjnych: sprawdź tutaj.  

 

Przed założeniem działalności trzeba wybrać kody PKD - kody wskazujące, jaką działalnością ktoś chce się zajmować oraz posiadać adres, pod którym działalność ma być zarejestrowana (może to być mieszkanie ale pod warunkiem zgody od właściciela).

 

Po zarejestrowaniu działalności trzeba pamiętać o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zaliczek na podatki. Dobrze korzystać z usług biura księgowego.

 

 

Mam mniej niż 18 lat

Zatrudnienie w Polsce

Pytania i odpowiedzi

Pzyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR

Wymagam szczególnego wsparcia

Pomoc finansowa

Jestem bezpaństwowem
z Ukrainy

Karta pobytu

PESEL i pierwsze kroki

Pomoc finansowa

UNHCR – przedstawicielstwo w Polsce Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ, uruchomiło program wypłaty świadczeń finansowych dla uchodźców z Ukrainy. Jest to krótkoterminowa pomoc materialna dla osób przybyłych z Ukrainy i ma na celu wsparcie ich integracji w Polsce. Uzyskanie pomocy nie oznacza nadania statusu uchodźcy, jest to wyłącznie wsparcie humanitarne.

 

W ostatnim czasie tryb wypłacania świadczeń uległ zmianie, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z nowymi warunkami i kryteriami wypłat od UNHCR.

 

Uwaga – najważniejsza zmiana! UNHCR aktualnie nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Obecnie nie jest już prowadzona rejestracja poprzez składanie wniosków online na stronie UNHCR. Formularz na stronie internetowej help.unhcr.org/Poland nie jest już aktywny. Oznacza to, że obecnie z powodu ograniczonych środków finansowych rejestracja zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczy jedynie tych aplikacji, które zostały złożone do końca sierpnia. Z osobami, których dotyczą wnioski, organy UNHCR skontaktują się na podstawie podanego numeru telefonu.

 

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia?

 

Zgłosić się po pomoc finansową mogą osoby, które z Ukrainy przyjechały do Polski po 24.02.22 w związku z wydarzeniami na terytorium Ukrainy.

 

Ważne: Nie muszą to być wyłącznie obywatele Ukrainy. Mogą to być także osoby, które przed wojną miały legalny pobyt w Ukrainie.

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

 

Uprawnione osoby otrzymać mogą 700 zł na osobę + 600 zł na kolejna osobę w rodzinie (limit osób: 4).

 

Jak długo będę otrzymywać wsparcie finansową?

 

Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu przez 3 miesiące. Sam wypłacasz pieniądze za pomocą kodu BLIK. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Otrzymanie wiadomości SMS z wyznaczonym terminem spotkania z pracownikiem UNHCR nie gwarantuje wypłacenia świadczenia.

 

Podczas spotkania, pracownik UNHCR na podstawie rozmowy ocenia, czy wnioskodawca spełnia nowe kryteria przyznania pomocy finansowej. Aktualnie system wypłat skupia się na wsparciu wyłącznie grupy wrażliwej, tj. osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji finansowej (przykładowe możliwości: samotni rodzice bez dodatkowego źródła dochodu, osoby z niepełnosprawnościami, starsze schorowane osoby, ofiary przemocy). Osoby nie zaliczające się do tej grupy nie otrzymają świadczenia. Oznacza to, że grupa docelowa została zawężona, a nie każdy wnioskodawca otrzyma wsparcie finansowe.

 

Gdzie mogę wnioskować o pomoc finansową?

 

Adresy:

 

 • Warszawa : Kamionkowska 11. poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
 • Gdańsk : Wały Piastowskie 1, poniedziałek - piątek, 8.00 - 16.00
 • Ostrawa : Jana lll, Sobieskiego 9/pok, 127. poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Wrocław: Piłsudskiego 69/73. poniedziałek - piątek, 8.00 - 16.00 <- TEN ADRES JEST ZMIENIANY - NOWY TBA!

 

 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na spotkanie w punkcie rejestracyjnym?

 

Każda osoba uprawniona do odbioru świadczenia, powinna mieć ze sobą oficjalny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca (paszport krajowy, paszport zagraniczny, krajowy numer podatkowy, dowód osobisty, zaświadczenie o numerze PESEL). Konieczne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego datę przyjazdu do Polski (pamiętaj, że do świadczenia kwalifikują się tylko osoby, które przyjechały do Polski po 24 lutym).

 

Podczas wizyty w punkcie UNHCR, konieczna jest obecność wszystkich członków rodziny zamieszkujących w 1 gospodarstwie z osobą wnioskującą o wsparcie finansowe. W punkcie rejestracji podczas umówionej wizyty, powinni stawić się WSZYSCY uprawnieni członkowie. Dzieciom powinien asystować opiekun prawny lub faktyczny.

 

Jeżeli dysponujesz dokumentami potwierdzającymi Twoją szczególną sytuację oraz to, że spełniasz wymogi konieczne do wypłaty pieniężnej, weź je także ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Czy muszę wcześniej ubiegać się o nadanie mi numeru PESEL?

 

Posiadanie numeru PESEL nie jest wymagane do ubiegania się o pomoc finansową z UNHCR. Programy te są niezależne od siebie.

 

W przypadku problemów technicznych z bankomatem lub kodem BLIK, zadzwoń na infolinię UNHCR pod numer +48226286930  (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30).

Problemy i skargi można kierować na adres: polwa@unhcr.org

 

Pamiętaj, że UNHCR nie rejestruje osób jako uchodźców, a jego pomoc jest bezpłatna. Nie korzystaj z pośredników oferujących swoje usługi odpłatnie

 

Jestem osobą wymagającą szczególnych potrzeb, jak mam to zakomunikować pracownikowi UNHCR?

 

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, osoba z niepełnosprawnością, potrzebującej szybkiej opieki medycznej, powiedz o tym osobie rejestrującej. Przewidywany jest specjalny punkt (Blue Dot), w którym uzyskasz pomoc.

 

LISTA PUNKTÓW UNHCR "BLUE DOT":

 

 • Gdynia: ul. 10 Lutego 26, 81-319 Gdynia (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30)
 • Krakow: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców: ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków (wejście w budynku Galerii Kazimierz od strony ul. Gęsiej) (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00)
 • Kraków: ul. Pawia 5a, 31-154 Kraków (otwarte 24/7)
 • Warszawa: ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:00)
 • Wrocław: ul. Piłsudskiego 69/73, 50-019 Wrocław (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30)

 

Punkty Blue Dot prowadzone są przez UNHCR we współpracy z UNICEF. Na miejscu można uzyskać pomoc w zakresie:

 

- informacji, doradztwa prawnego

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie dla rodzin i dzieci

- bezpiecznego miejsca dla dzieci do zabawy

- miejsce odpoczynku

Wszystkie te usługi są bezpłatne, a skorzystać z ww. pomocy mogą wszystkie osoby - kobiety, dzieci, mężczyźni wszystkich narodowości uciekający przed wojną w Ukrainie.

Karta pobytu

KRAKÓW:

 

 1. Punkt Informacyjny, Galeria Kazimierz, skrzyżowanie ul. Rzeźniczej i ul. Gęsiej: pon, śr, pt: 9.00–19.00; wt, czw 9.00–16.00

 2. Fundacja polsko-ukraińska Zustricz, ul. Karmelicka 34/100: wt – pt 10.00–17.00

 3. Dworzec Główny PKP Kraków, peron 4: pon – pt 9.00–16.00

 4. Fundacja „Dobro Zawsze Wraca”, ul. Łagiewnicka 54: pon – pt 10.00–16.00

 5. Ośrodek mieszkalny Kapelanka, ul. Kapelanka: pon 9.00–16.00

 

POZNAŃ:


Punkt pomocy uchodźcom, Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14: pon – pt 10.00–17.00

 

RYBNIK:


Punkt informacyjny 28. Dzielnica, ul. Kraszewskiego 9: pon - pt 9.00–16.00

WROCŁAW:

 

 1. Przestrzeń integracji międzykulturowej "Hubska7", ul. Hubska 7: pon – pt 9.00–16.00

 2. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3,
  ul. Legnicka 65: wt, pt 9.00–16.00

 3. DS "Pancernik", ul. Tramwajowa 2b: pon, śr, czw 9.00–16.00

 

LUBLIN:

 

 1. Lubelski Oddział Okręgowy PCK, ul. Puchacza 6: czw, pt 9.00–16.00

 2. Lubelski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bursaki 17: wt, śr 9.00–16.00INFOLINIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY: 725 449 374

ZGŁASZANIE SPRAW DZIECI BEZ OPIEKI (i spraw dotyczących opieki tymczasowej, Kraków i okolice): 725 449 356

Ta sekcja jest opracowywana
 

Zezwolenie na pobyt czasowy i karta pobytu dla osób z PESEL UKR

 

Osoby, które korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej i posiadają PESEL UKR będą mogły po 9-ciu miesiącach pobytu w Polsce zawnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy i otrzymać kartę pobytu w uproszczonej procedurze.

 

Osoby, które nie korzystają z ochrony czasowej mogą składać wnioski o pobyt czasowy, jednakże muszą wskazać cel pobytu i spełnić dodatkowe warunki zależne od tego celu (np. udokumentować posiadanie dochodu, mieszkania, pracy).
 

Osoby z PESEL UKR po 9-ciu miesiącach pobytu będą mogły otrzymać zezwolenie bez spełnienia takich warunków ( 9 miesięcy od daty wjazdu na terytorium RP)

 

Zezwolenie i karta pobytu będą wydawane na okres 3 lat.

 

Wnioski trzeba będzie składać w Wydziale ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego najbliższego miejscu zamieszkania.


W Krakowie będzie to Wydział ds. Cudzoziemców Wojewody Małopolskiego, ul. Przy Rondzie 6. Informacje będą się pojawiać na stronie urzędu www.infoopt.pl

 

Wniosku NIE MOŻNA złożyć przed upływem 9-ciu miesięcy pobytu w Polsce!

 

Zezwolenie na pobyt czasowy - zasady ogólne, nie dotyczą osób z PESEL UKR

 

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy trzeba wskazać konkretny cel pobytu w Polsce, przykładowo:

praca i pobyt;

 • praca wymagająca wysokich kwalifikacji;
 • praca sezonowa;
 • praca pracownika oddelegowanego;
 • działalność gospodarcza;
 • studia/badania naukowe;
 • dołączenie do rodziny mieszkającej w Polsce (członek rodziny Polaka lub cudzoziemca mieszkającego w Polsce);
 • inne ważne okoliczności, które zostaną udowodnione.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać na okres od 3 miesięcy do 3 lat w zależności od konkretnych okoliczności.

Przykładowo, obcokrajowiec może starać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jednak musi wtedy spełnić łącznie następujących przesłanek:

 

 • musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne (automatyczne w przy umowie o pracę lub zleceniu);
 • musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków swojej rodziny (w kwocie wskazanej w Rozporządzeniu);
 • musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski (obecnie nie trzeba już pokazywać umowy najmu mieszkania);
 • wynagrodzenie cudzoziemca za wykonywaną pracę nie może być niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących tę samą pracę lub porównywalną pracę (na podobnym stanowisku);
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż najniższa pensja krajowa.

 

Musi spełnić warunki legalnego wykonywania danego typu pracy.

 

Zezwolenie na pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego - zasady ogólne, nie dotyczą osób z PESEL UKR

 

Co do zasady o pobyt stały/rezydenta długoterminowego można się ubiegać dopiero po pewnym okresie pobytu na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy.

 

Obie te formy pobytu pozwalają na bezterminowy pobyt w Polsce. W ogólnym założeniu – pobyt stały jest kierowany do osób, które udowodnią polskie pochodzenie lub są w inny sposób związane z Polską (np. małżeństwo z obywatelem polskim). Natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest kierowane głównie do osób, które nieprzerwanie i legalnie (minimum 5 lat) przebywają na terenie Polski.

 

Dodatkowymi warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać status rezydenta długoterminowego UE są (m.in.):

 • posiadanie regularnego i stabilnego dochodu oraz wykazanie, że cudzoziemiec posiadał go przez 3 poprzednie lata;
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz
 • znajomość języka polskiego na poziomie B1, potwierdzona certyfikatem językowym wydanym przez wskazaną ustawowo placówkę lub poprzez świadectwo ukończenia polskiej szkoły.

 

Ogólne zasady wnioskowania o pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE:
 

Wniosek należy złożyć nie później niż do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce do wydziału ds. Cudzoziemców urzędu wojewódzkiego.

 

W trakcie procedury obcokrajowiec może zostać poproszony o dołączenie innych dokumentów.


Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł, na pobyt czasowy i pracę 440 zł, na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub stały wynosi 640 zł. Dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi zapłacić 50 zł za wydanie karty pobytu.

 

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji cudzoziemcowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Czas na złożenie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli odpowiedź w dalszym ciągu nie będzie satysfakcjonująca, istnieje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Numer PESEL i pierwsze kroki

Zgodnie z Ustawą o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy. Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.


Kto może korzystać z przepisów specjalnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

 

 • Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie (nawet jeżeli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski  24.02.2022 roku lub po tym dniu i chcą zostać w Polsce.

 • Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny (nawet jeśli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu oraz chcą zostać w Polsce.

 

Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy którzy posiadają: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

 

LEGALNOŚĆ POBYTU

 

Obywatele Ukrainy nie muszą podejmować żadnych formalnych działań po przybyciu do Polski. Przez 18 miesięcy, licząc od 24.02.2022 roku, pobyt w Polsce jest automatycznie legalny.

 

Jeżeli jednak obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu nie ma pieczątki w paszporcie lub innego dokumentu potwierdzającego datę przybycia do Polski powinien w ciągu 90 dni od przybycia do Polski złożyć wniosek o numer PESEL – aby wykazać prawo do legalnego pobytu.

 

Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. Wzory wniosku w języku polskim i ukraińskim znajdują się tutaj. W Krakowie wniosek o PESEL można złożyć w następujących punktach:
 

 • al. Powstania Warszawskiego 10 (Śródmieście i Krowodrza);
 • ul. Wielickiej 28a (Podgórze);
 • os. Zgody 2 (Nowa Huta).


Więcej praktycznych wskazówek na ten temat znajdziesz tutaj

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego). Dodatkowo, od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

 

Ze względu na specjalne przepisy dostosowane do panującej sytuacji, nie ma potrzeby składania oficjalnego wniosku o status uchodźcy.

 

Osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) mogą te wnioski wycofać, aby móc korzystać z przepisów ustawy.

 

WYJAZD Z POLSKI

 

Jeśli zdecydujesz się wyjechać z Polski na dłużej niż 1 miesiąc w ciągu wspomnianych 18 miesięcy, to utracisz uprawnienia wynikające z nowej ustawy.

 

Osoby objęte ochroną czasową w Polsce powinny zarejestrować się w serwisie diia.pl. Diia.pl to specjalny dokument elektroniczny, który spełnia rolę dokumentu pobytowego i służy, wraz z ważnym dokumentem podróży do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz poruszania się po strefie Schengen. Więcej na temat diia.pl przeczytasz tutaj.

 

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć wspiera uchodźców z Ukrainy od pierwszego dnia wojny. Nasze Centrum prowadzi dodatkowe punkty pomocy prawnej, w których osoby z Ukrainy mogą otrzymać informację w języku ukraińskim i rosyjskim. Oferujemy też pomoc prawną dla osób przybywających z Ukrainy, które nie mają ukraińskiego obywatelstwa - bezpaństwowcom i obywatelom państw trzecich. Zapewniamy też wsparcie prawne dla małoletnich bez opieki. 

INFOLINIA: 
725 449 374  SPRAWY DZIECI (Kraków i okolice): 725 449 356

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Tu znajdziesz nasze punkty bezpłatnej pomocy prawnej:

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.