Ochrona czasowa udzielana obywatelom Ukrainy

Zezwolenie na pobyt czasowy dla posiadacza PESEL UKR

 

Termin ważności - do 4.03.2024 r.

 

 

Termin ważności od 3 miesięcy do 3 lat

 

Urzędowe poświadczenie posiadania statusu pobytowego - uzyskanie numeru PESEL ze statusem UKR. Możliwość korzystania z dokumentu elektronicznego DIIA.PL

Karta Pobytu ważna przez okres, na który udzielono zostało zezwolenie

 

Brak opłat za uzyskanie numeru Pesel ze statusem UKR i za dostęp do dokumentu elektronicznego DIIA.PL

Opłata skarbowa 440 zł lub 340 zł ( w zależności od rodzaju zezwolenia). Opłata 100 zł za wydanie karty pobytu.

W przypadku posiadania dokumentu elektronicznego diia.pl możliwość opuszczenia Polski (wraz z ważnym dokumentem podróży), w tym przemieszczania się po krajach strefy Schengen przez okres jednorazowo nieprzekraczający 30 dni.

Możliwość przemieszczania się po krajach Schengen do 90 dni w okresie 180 dni (wraz z ważnym dokumentem podróży)

Utrata uprawnień następuje zawsze z mocy prawa w przypadku: opuszczenia terytorium Polski na okres przekraczający jednorazowo 30 dni, uzyskania ochrony czasowej w innym państwie członkowskim UE, uzyskania zezwolenia pobytowego, np.zezwolenia na pobyt czasowy

Utrata zezwolenia na pobyt czasowy może nastąpić tylko poprzez cofnięcie tego zezwolenia w drodze decyzji, np. gdy cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Prawo do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia pod warunkiem powiadomienia przez pracodawcę powiatowego urzędu pracy i wykonywania jej na warunkach określonych w tym powiadomieniu.

Prawo do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia pod warunkiem powiadomienia przez pracodawcę powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy i wykonywania jej na warunkach określonych w tym powiadomieniu lub, jeżeli udzielono zezwolenie na pobyt czasowy określa warunki wykonywania pracy - do wykonywania pracy na tych warunkach.

Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem posiadania numeru PESEL (także na podstawie wpisu do CEIDG).

Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem posiadania numeru PESEL (także na podstawie wpisu do CEIDG).

Pomoc niefinansowa, m.in. pomoc w zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu transportu, zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej, możliwość przyznania pomocy żywnościowej.

brak

Prawo do świadczeń pieniężnych, m.in. jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczego “dobry start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, prawo do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

*na warunkach określonych w przepisach regulujących udzielanie tych świadczeń.

Prawo do świadczeń pieniężnych, m.in. do świadczeń rodzinnych, wychowawczego “dobry start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, prawo do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

*na warunkach określonych w przepisach regulujących udzielanie tych świadczeń.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej

Konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w celu uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa

 

 

 

 

Świadczenie pieniężne 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Świadczenie pieniężne przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

 

Na wniosku podmiot oświadcza, że: za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru (wniosek dotyczy wszystkich osób zakwaterowanych). Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno. Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania. Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu  potwierdzającego tożsamość.

 

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą, jak i dziecko). Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

 

Uwaga! Program socjalny 40 zł. zapewniony przez Gminę może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku udzielenia mieszkania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.
 6. jest małoletnim wymienionym w art.25a ust. 1 ustawy. Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego

Legalność pobytu osób z PESEL UKR

Obywatele Ukrainy w terminie 30 dni od dnia przybycia do Polski muszą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL UKR. Pobyt obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Polsce jest automatycznie legalny do 4.03.2024 r.

Pobyt osób, które są beneficjentami ustawy, uznaje się za legalny do dnia:

 

31 sierpnia 2024 r. – jeżeli te osoby:

a) w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), lub

b) w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub

c) nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;

 

30 września 2024 r. – jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

 

Należy zauważyć, że ten przepis stosuje się również do rodziców lub opiekunów osób wymienionych w tym przepisie będących osobami niepełnoletnimi.

Świadczenie 40+ za zakwaterowanie

Pytania i odpowiedzi

 • Kto jest objęty zakresem Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa?

 

Zgodnie z art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy, jej zakresem są objęte obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. oraz obywateli Ukrainy posiadające Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

 • Przyjechałem\przyjechałam do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie – jakich kroków należy dopełnić by mój pobyt został zarejestrowany na terenie Polski?
    

Obywatel Ukrainy (a także osoby wymienione w art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy), który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, w terminie 30 dni składa wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy o nadaniu numeru PESEL UKR, zgodnie z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4.

Wniosek się składa osobiście, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej. Więcej o elementach obligatoryjnych wniosku o nadaniu numeru PESEL można dowiedzieć się w art. 4 ust. 4 ww. ustawy.

 

 • Z jakich uprawnień mogę skorzystać, jeżeli mam PESEL UKR?
    

Obywatel Ukrainy, który jest beneficjentem Specustawy - ochrony czasowej w Polsce ma następujące uprawnienia:

 • legalność pobytu do 4.03.2024., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r.  oraz 30 września 2024 r.
 • legalna praca w Polsce
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • opieka medyczna
 • pomoc psychologiczna
 • możliwość korzystania z programu zakwaterowania “Świadczenie pieniężne 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy”
 • możliwość korzystania ze zbiorowego zakwaterowania
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy
 • bezpłatna edukacja w publicznych przedszkolach i szkołach

 

 

 • Jeżeli chciałbym\chciałabym opuścić terytorium Polski na okres czasu więcej niż 30 dni, czy nadal będę uprawniony\uprawniona do korzystania ze świadczeń na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa?
    

Jak wynika z art. 11 ust. 2 ww. ustawy wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnień wynikających z ustawy. Jednakże art. 4 ust 17f stanowi, iż uprawnienia mogą zostać przywrócone w wyniku przybycia do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

 

 • Jestem rodzicem, chciałbym wyjechać do innego państwa i zostawić dziecko w Polsce. Czy ukraińskie dziecko może przebywać bez opieki osoby dorosłej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
    

Według prawa polskiego, za dziecko uważa się osobę poniżej 18 roku życia. Każde dziecko, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, musi mieć opiekuna, który dbałby o jego interes. Więcej szczegółów o ustanowieniu opieki czasowej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie można znaleźć poradnik dla opiekunów.

 

 

 • Mam PESEL UKR i chciałabym\chciałabym wyjechać do innego państwa. Na jakich zasadach odbywa się wjazd i wyjazd do państw strefy Schengen\państw trzecich?
    

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba objęta specustawą (Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy…) może wyjeżdżać z Polski do innych państw Schengen, jak również do państw trzecich na podstawie dokumentu elektronicznego w serwisie diia.pl wraz z ważnym dokumentem podróży. Więcej o diia.pl można przeczytać tutaj. 

 

 • Kto i na jakich zasadach może składać wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)?
    

Osoba, która nieodpłatnie zapewnia obywatelowi Ukrainy (oraz osobom wymienionym w art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy) zakwaterowanie i wyżywienie, może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne z tego tytułu (40 zł). Warunkiem koniecznym ubiegania się o ww. świadczenie jest zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia, natomiast obywatelstwo osoby wnioskującej jest bez znaczenia – wnioskujący może mieć obywatelstwo polskie, jak również każdego innego państwa. Ważne jest, że, co do zasady, świadczenie jest przyznane na okres nie dłuższy niż  120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty może być przedłużony dla następującej kategorii osób, jeżeli:

 

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Szczegółowe zasady pobierania świadczeń można znaleźć w art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

 

 • Jestem obywatelem\obywatelką Ukrainy i chciałbym\chciałabym legalizować swój pobyt w Polsce? W jaki sposób mogę to zrobić?
    

Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny  do 4.03.2024 r.  Więcej szczegółów w zakładce: Legalność pobytu

 

Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. Chciałbym podjąć pracę na terenie RP. Na jakich warunkach mógłbym pracować w Polsce?

 

Obywatel Ukrainy objęty zakresem specustawy (Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy…) jest uprawniony do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca jest obowiązany zgłosić taką osobę do Urzędu Pracy w terminie 14 dni od momentu zatrudnienia. Więcej szczegółów w zakładce: Zatrudnienie w Polsce

 

Jestem obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą na terenie RP. Czy jest to możliwe?

 

Obywatele Ukrainy, które są beneficjentami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem koniecznym dla podjęcia i wykonania działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL. Więcej szczegółów w zakładce: Działalność gospodarcza

Dla uzyskania dodatkowej informacji można zwrócić się do Punkt Obsługi Przedsiębiorcy UMK : ul. Zabłocie 22 pn-pt 7:40- 15:30, tel: 12 616 56 07

 

Straciłem status UKR oraz świadczenie 500+ na dziecko po wyjedzie z Polski.  Co mam zrobić żeby odzyskać status?

 

 • Skontaktuj się z placówką Straży Granicznej w miejscu, gdzie przekraczałeś granicę. Poproś o aktualizację danych w rejestrze dla osób z Pesel UKR i zadeklaruj, że twój wjazd do Polski był związany z korzystaniem z ochrony czasowej. W wiadomości napisz swoje dane osobowe, pesel ukr, miejsce i datę przekroczenia granicy.
 • Wyślij pismo ogólne i podpisz się Profilem zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne do odpowiedniej jednostki SG.
 • Pytanie do odpowiedniej jednostki SG też można wysłać zwykłą drogą mailową:  
   
 1. Budomierz-Hruszew lubaczow@strazgraniczna.pl
 2. Dorohusk-Jagodzin dorohusk@strazgraniczna.pl
 3. Hrebenne-Rawa Ruska hrebenne@strazgraniczna.pl
 4. Hrubieszów-WłodzimierzWołyński hrubieszow@strazgraniczna.pl
 5. Korczowa-Krakowiec korczowa@strazgraniczna.pl
 6. Krościenko-Chyrow kroscienko@strazgraniczna.pl
 7. Krościenko-Smolnica kroscienko@strazgraniczna.pl
 8. Medyka-Szeginie medyka@strazgraniczna.pl
 9. Przemyśl-Mościska medyka@strazgraniczna.pl
 10. Werchrata-Rawa Ruska horyniec@strazgraniczna.pl
 11. Zosin-Ustiług hrubieszow@strazgraniczna.pl

 

 • Po otrzymaniu odpowiedzi od Straży Granicznej skontaktuj się z właściwym Urzędem Miasta oraz ZUS (ua@zus.pl, tel: 22 444 02 55)

 

 • Ochrona czasowa udzielana obywatelom Ukrainy vs. zezwolenie na pobyt czasowy dla posiadacza PESEL UKR. Co jest dla mnie lepsze?

Wymagam szczególnego wsparcia

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, osobą przewlekle chorą, w podeszłym wieku, albo ofiarą przemocy i potrzebujesz dodatkowego wsparcia prawnego? Zadzwoń na naszą Infolinię: 725 449 374, a postaramy się odpowiedzieć na twoje pytania prawne. Potrzebujesz innej formy wsparcia? Przygotowaliśmy zestawienie przydatnych adresów:

 

Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie

 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem/ką takiej osoby możesz skontaktować się z organizacją Mudita i otrzymać wsparcie w zakresie:

- pobytu w ośrodku recepcyjnym (Kraków, Warszawa)

- pomocy w znalezieniu mieszkania lub terapii, specjalistycznej opieki

- udziału w grupach wsparcia dla opiekunów

 

Kontakt z organizacją Mudita: Whatsapp -48 539 866 471, ukraina@stowarzyszeniemudita.pl (pon – pt., 10.00-18:00)

 

Aby uzyskać polskie zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności najpierw udaj się do lekarza, który wyda Ci zaświadczenie na specjalnym formularza (poinformuj lekarza, że potrzebujesz dokument do wydania orzeczenia o niepełnosprawności).

 

Z takim zaświadczeniem (nie starszym niż 30 dni) oraz dokumentacją ukraińską, jeśli taką posiadasz udaj się na ul. Dekerta 24 (dotyczy Krakowa), tam wypełnisz krótki wniosek i zostawisz go urzędnikowi. Następnie sprawdzaj koniecznie pocztę, ponieważ otrzymasz wezwanie do stawienia się na komisję, która oceni Twój stan.

Po otrzymaniu polskiego orzeczenia o niepełnosprawności możesz udać się do Krakowskiego Centrum Świadczeń, które udziela wsparcia finansowego (dotyczy Krakowa):

 

 1. ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00, parter
 2. os. Zgody 2 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 15.30 I piętro, pok. 117 i 119 (pon-pt, 07:40-15:30)

 

Psycholog

 

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej możesz zadzwonić do organizacji Zustricz, aby zapisać się na bezpłatne konsultacje: +48 786 674 005 (pon – pt, 9.00-18:00) lub do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie +48 887 201 598

 

Przemoc w rodzinie

 

Jeśli Twój partner/ka lub rodzic Twoich dzieci stosuje wobec Ciebie lub dzieci przemoc (fizyczna, psychologiczną, ekonomiczną) skontaktuj się z Centrum Praw Kobiet, gdzie możesz uzyskać pomoc prawnika i psychologa.

 

Kontakt z Centrum Praw Kobiet: tel. +48 780 079 988, cpk_krakow@cpk.org.pl, ul. Dunajewskiego 5 (dotyczy Krakowa)

 

W takiej sytuacji możesz także udać się do najbliższego od Twojego miejsca zamieszkania oddziału MOPS. W Krakowie możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej – wystarczy wpisać swój adres, kliknąć „SZUKAJ” i wyświetli się adres najbliższego MOPS.

 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

Pamiętaj, że jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo trzeba od razu kontaktować się z Policją pod numerem telefonu 997 lub 112.

Policja lub MOPS mogą wszcząć tzw. procedurę niebieskiej karty, zespół specjalistów będzie wtedy monitorował zachowania sprawcy przemocy, a zespół specjalistów będzie pracował nad tym, aby Ci pomóc.

 

Trudna sytuacja finansowa

 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej możesz skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), który zbada Twoją dokładną sytuację, oceni potrzeby i może udzielić stosownego rodzaju pomoc socjalną.

 

W tym celu należy udać się do oddziału MOPS najbliższego od Twojego aktualnego adresu zamieszkania. W Krakowie możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej – wystarczy wpisać swój adres, kliknąć „SZUKAJ” i wyświetli się adres najbliższego MOPS.

 

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

 

W Krakowie w poniedziałki i wtorki możesz odwiedzić magazyn przy os. Górali 8 prowadzony przez organizację IB Polska, gdzie możesz otrzymać darmowe środki higieny czy podstawowe leki.

 

Magazyn Internationaler Bund Polska

 

os. Górali 8

dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

środa, czwartek, piątek | середа, четвер, п’ятниця 10:00 – 16:00

dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ze skierowaniem)

poniedziałek, wtorek 10:00 – 16:00

 

W Krakowie możesz także odwiedzić prowadzoną przez fundację IB Polska Szafę Dobra z darmową odzieżą i obuwiem, Szczegóły tu: https://ib-polska.pl/szafa-dobra/

 

Inicjatywa Zupa dla Ukrainy 

 

zaprasza również po bezpłatną żywność na ul. Na Zjeździe 8 Skład Solny w Krakowie

ul. Na Zjeździe 8

pndz-sb, 10:00-16:00

Zakwaterowanie zbiorowe zapewniane przez Wojewodę

Pomoc Wojewody w postaci możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania będzie zapewniona w pełni bezpłatnie przez okres 120 dni od momentu pierwszego przyjazdu do Polski. W okresie 120 – 180 dni pobytu obywatel Ukrainy posiadający PESEL UKR będzie mógł korzystać z tej formy pomocy pod warunkiem udziału w kosztach na poziomie 50%, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Po upływie 180 dni obywatel Ukrainy posiadający PESEL UKR będzie mógł korzystać z tej formy pomocy pod warunkiem udziału w kosztach  na poziomie 75%, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.  

 

Uwaga! Z bezpłatnego zakwaterowania bez ograniczenia czasowego będą mogli korzystać obywatele Ukrainy, którzy:
 

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie
 • ukończyli 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni)
 • kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia
 • samotnie sprawujący w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dziećmi
 • małoletni
 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy
 • opiekunowie tymczasowi małoletnich, którzy przybyli do Polski bez opiekunów faktycznych lub w Ukrainie byli w pieczy zastępczej

Świadczenia dla cudzoziemców z niepełnosprawnością, w tym dla osób z PESEL UKR

W niniejszym artykule przedstawiamy różne typy świadczeń dostępne dla cudzoziemców w Polsce, w tym dla osób z Ukrainy posiadających PESEL UKR. W każdym punkcie omówione zostały inne rodzaje świadczeń, wraz z informacją odnośnie właściwych organów a także kategorii osób uprawnionych do uzyskania danego świadczenia. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami wskazanych instytucji w celu otrzymania wyczerpującej informacji na temat przedstawionych świadczeń.

 

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przysługuje osobom z PESEL UKR (cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie)

 

Przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat
 • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego   świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych albo gdy takie świadczenia przysługują ale ich wysokość nie przekracza 1896,13 zł

 

Kto wypłaca:

ZUS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia – maksymalnie 500 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR (cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie)

 

Przysługuje osobom, które:

 • są dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • mają więcej niż 16 lat i orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • mają więcej niż 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia
 • ukończyły 75 lat

 

Nie przysługuje osobom, które:

 • są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego
 • mają członków rodziny, którym przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją

 

Kto wypłaca:

MOPS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 215,84 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-18 

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR

 

Przysługuje osobom, które:

 

zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

–w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza minimum dochodowego

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 

1.  osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2.  osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 

3.  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4.  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,

 

5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto wypłaca:

MOPS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 620,00 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-8 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR

 

Przysługuje osobom:

 

1.  matce albo ojcu,

2.  opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

4.  innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (pod dodatkowymi warunkami) z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 

1.  nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

2.  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Kto wypłaca:

MOPS

 

Szczegóły:
Wysokość świadczenia: Wysokość świadczenia: 2458 zł/mc

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-19 

 

PFRON dofinansowanie wyrobów medycznych na zlecenie

 

Obejmuje osoby z PESEL UKR (osoby, których pobyt jest legalny na podstawie specustawy)

 

Przysługuje osobom, które:

posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu

 

Kto wypłaca:
PFRON

 

Więcej informacji:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

 

Dodatek pielęgnacyjny

 

Komu przysługuje:

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje osobom, które:

 

 • są w Polsce uprawnione do emerytury lub renty, jeżeli  zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia
 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

 

Kto wypłaca:
ZUS

 

Szczegóły:
Wysokość świadczenia: 256,44 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny 

 

Renta socjalna

Komu przysługuje:

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje cudzoziemcom, którzy posiadają:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach
 • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
 • kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (dodatkowe warunki)
 • są członkami rodzin obywateli UE (dodatkowe warunki)

 

Przysługuje osobom:

 • pełnoletnim (ukończone 18 lat)
 • posiadającym orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

a) przed ukończeniem 18 roku życia;

b) w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):

 

- w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat,

- w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Kto wypłaca:
ZUS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 1338,44 zł/ m-c

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy

 

Komu przysługuje:

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje osobom, które:

 • posiadają orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do pracy,
 • przepracowały w Polsce określony okres czasu i opłacały składki na ubezpieczenie
 • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

 

Kto wypłaca:

ZUS

 

Szczegóły:

Wysokość świadczenia: 1338,44 zł/m-c

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/lekarze/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy/pojecie-niezdolnosci-do-pracy/definicje

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty 

Małoletnie dzieci bez opieki

W Polsce opiekunami prawnymi dzieci są zwykle ich rodzice. Dla dzieci (osób poniżej 18 roku życia), które przybyły z Ukrainy do Polski bez rodziców należy ustanowić opiekunów prawnych.

 

Uwaga: do sprawowania opieki nad dzieckiem nie wystarczy pełnomocnictwo od rodziców. Jeżeli opiekujesz się dzieckiem, które przybyło do Polski bez rodziców, powinieneś złożyć do Sądu wniosek o wyznaczenie Cię opiekunem tymczasowym dla dziecka. Jest to konieczne, jeśli chcesz załatwiać w imieniu dziecka sprawy urzędowe, podejmować decyzje o jego leczeniu, albo otrzymać dla dziecka pomoc socjalną (na przykład tzw. 500+).

 

Sądowi należy wyjaśnić, skąd znasz dziecko, gdzie mieszkasz, podać swoje dane osobowe, a jeśli jest taka możliwość – przedstawić zgodę rodziców na ustanowienie Cię opiekunem dziecka w Polsce. Procedura jest całkowicie bezpłatna, nieskomplikowana i przebiega szybko.

 

 W Krakowie działa grupa radców prawnych i adwokatów, którzy pomagają bezpłatnie przygotować wniosek do Sądu i przeprowadzić procedurę sądową.

 

 Centrum Pomocy Prawnej oferuje wsparcie prawne w zakresie przygotowania wniosku do Sądu i przeprowadzeniu procedury sądowej oraz prowadzi specjalny numer, na który można zgłaszać sprawy dzieci, wymagających wsparcia prawnego (dotyczy Krakowa i okolic): 725 449 356.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat opieki tymczasowej znajdziesz w naszym poradniku dla opiekunów w języku polskim tutaj: poradnik dla opiekunów 

 

O świadczeniach socjalnych jakie przysługują opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy przeczytasz tutaj.

 

 

Diia.pl

W związku z notyfikacją Komisji Europejskiej nowych dokumentów pobytowych wydawanych w związku ze szczególną sytuacją na Ukrainie, do katalogu dokumentów pobytowych dodane zostały:

 

 • dokument elektroniczny Diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2 ust. 1 specustawy,
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

 

Wyżej wymienione dokumenty – w okresie swojej ważności – wraz z ważnym dokumentem podróży (paszportem) uprawniają do:

 • przekraczania granic zewnętrznych UE oraz wewnętrznych państw strefy Schengen,
 • pobytu na terytorium Polski w okresie swojej ważności,
 • pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dniach.

 

Dokument ten uprawnia do przekraczania polskiej granicy w kierunku wjazdowym z terytorium Ukrainy przez cały czas uznawania pobytu obywatela Ukrainy za legalny w Polsce na podstawie specustawy do 4.03.2024 r., bez względu na to, czy danemu cudzoziemcowi przysługują dni ruchu bezwizowego, czy nie.

 

Dokument Diia.pl udostępniany jest w aplikacji mobilnej mObywatel, którą można pobrać na telefon komórkowy z systemem Android i iOS.

 

Dokument elektroniczny Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze informacje na temat cudzoziemca takie jak: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, rok i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dla ułatwienia korzystania dodana jest również fotografia cudzoziemca.

 

Warunki korzystania z aplikacji Diia.pl:

 • przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku;
 • nadany numer PESEL (z pieczątką „Osoba o statusie UKR”);
 • login i hasło do profilu zaufanego;
 • telefon z systemem Android (z wersją systemu 6.0 i wyższą) albo IOS (z wersją 13.0 i wyższą);
 • dostęp do internetu.

 

Dane umieszczone w systemie są zaszyfrowane i posiadają certyfikat. Certyfikat także potwierdza autentyczność danych. Certyfikat zostanie uzyskany podczas aktywowania programu.

 

Nawet po utracie telefonu dane personalne są bezpieczne – chroni je nie tylko zapis szyfrowy ale i kod odblokowania i hasło, jaki jest wybierany podczas aktywacji programu.

 

Dokument pobytowy Diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel dostępny jest dla tych cudzoziemców(-mek) objętych Specustawą, którzy posiadają numer PESEL UKR oraz założyli profil zaufany.

 

Profil zaufany, jako środek identyfikacji elektronicznej może założyć każdy kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Powyższe oznacza, że w zakres osób, którym może zostać przyznany dokument elektroniczny Diia.pl  wchodzą dzieci, które ukończyły 13. rok życia.

 

Potencjalny właściciel Profilu Zaufanego musi posiadać także ważny dokument tożsamości. Osoby ubezwłasnowolnione i małoletni poniżej 13 lat nie mogą posiadać Profilu Zaufanego.

 

Obecnie istnieją dwie opcje potwierdzenia Profilu Zaufanego:

 

Opcja 1 - Logowanie przez bank

 

Najprostsza metoda potwierdzenia tożsamości to wykorzystanie do tego bankowości online. Będzie to możliwe, jeśli zainteresowany korzysta z:

 • T-Mobile Usługi Bankowe,
 • PKO Bank Polski,
 • Inteligo,
 • Santander,
 • Bank Pekao,
 • mBank,
 • Getin Bank,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • ING,
 • Credit Agricole,
 • BNP Paribas,
 • BOŚ Bank,
 • Grupa BPS,
 • Envelo,
 • Millenium,
 • Alior Bank.

 

Jak założyć profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej?

 

 1. Należy wejść na stronę na stronę: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp.
 2. Następnie wnioskujący wybiera swój bank (dostępne tylko dla banków z powyższej listy).
 3. Należy zalogować się do bankowości online i postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

 

Opcja 2 - Weryfikacja w punkcie

 

Drugim sposobem jest złożenie wniosku online o założenie Profilu Zaufanego, a następnie udanie się w ciągu 14 dni do wybranej placówki, aby potwierdzić swój profil. To jedyny sposób, aby osoba niepełnoletnia mogła wyrobić PZ.

 

Zakładanie Profilu Zaufanego z weryfikacją osobistą w punkcie

 

 1. Należy wejść na stronę i wypełnić dostępny tam formularz https://pz.gov.pl/pz/register.
 2. Kolejnym krokiem jest kliknięcie "Zarejestruj się" i wybór takiego identyfikatora i hasła, które łatwo zapamiętać.
 3. W ciągu 14 dni od rejestracji należy udać się do punktu potwierdzającego.
 4. Gdyby nie udało się potwierdzić wniosku osobiście do 14 dni od rejestracji, należy złożyć wniosek, ponownie postępując wg punktów 1-3.
 5. Po potwierdzeniu można z powodzeniem zalogować się do pełnoprawnego Profilu Zaufanego, wybierając opcję "Logowanie za pomocą hasła".

 

Jak założyć Profil Zaufany dla dziecka?

 

Profil Zaufany mogą posiadać osoby od 13. roku życia - zatem dziecko, które ukończyło ten wiek, może samodzielnie założyć swój Profil Zaufany. Nieletni mogą złożyć wniosek o Profil Zaufany przez oficjalną stronę PZ, a następnie potwierdzić swoją tożsamość w punkcie w ciągu 14 dni.

 

Więcej informacji  o uzyskaniu numeru PESEL i profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

Jak aktywować program i dodać dokument Diia.pl?

(https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/jak-dodac-dokument-diiapl)

- Aby aktywować aplikację mObywatel, potrzebny jest oficjalny profil zaufany – to „przepustka” do złożenia wniosku i innych elektronicznych usług.

1. W czasie rejestracji pojawi się komunikat na temat wymogu tworzenia profilu zaufanego.

2. Jeśli posiadacie już profil zaufany należy wejść do sklepu z programami:

- Android (Google Play) i znaleźć program mObywatel;

- Ios (telefon Apple) – należy wejść w App Store i znaleźć program mObywatel.

3. Ściągnąć aplikację mObywatel.

4. Zainstalować aplikację mObywatel oraz przeczytać .

5. Należy przestrzegać instrukcji na ekranie.

6. Podczas aktywacji profilu zaufanego należy wprowadzić login i hasło.

7. Po dokonaniu powyższych kroków dokument zostanie dodany.

 

Zobacz film, jak aktywować program i dodać dokument:

Diia.pl-https://youtu.be/FGNECp8mmMU

 

Od 05.06.2023 w aplikacji mObywatel można dodać dokumenty swoich dzieci.

 

Za pomocą elektronicznego dokumentu Diia.pl, można potwierdzić tożsamość, bezpiecznie wyświetlać dane dziecka, potwierdzić status oraz korzystać z praw w sytuacjach przewidzianych przez polskie prawo.

Jak to zrobić?
1.   Zaloguj się do aplikacji mObywatel
2.   Pobierz dokument Diia
3.   Uwierzytelnij się Profilem Zaufanym
4.   Klikając w zakładkę „Dzieci” wybierz dane dziecka, dla którego chcesz pobrać dokument
5.   Po zaznaczeniu oświadczeń, w aplikacji pojawi się dokument cyfrowy Twojego dziecka


Jakie warunki trzeba spełnić?

 

W ramach usługi Diia.pl pojawią się dane dzieci użytkownika, jeśli:

 

 • dziecko posiada w rejestrze status UKR
 • dziecko posiada w rejestrze zarejestrowany: wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (wraz ze zdjęciem)
 • dziecko jest powiązane z Twoim nr PESEL (jeżeli przy rekordzie dziecka znajduje się PESEL tylko jednego rodzica, wówczas tylko ten rodzic będzie miał możliwość prezentacji danych dziecka w swojej aplikacji)
 • dziecko jest osobą niepełnoletnią;
  ​​​​​​​

Dokument elektroniczny Diia.pl spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE.


Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl-dla-dzieci-w-aplikacji-mobywatel

 

Przedłużenie okresów legalnego pobytu

Przedłużenie okresów legalnego pobytu do 4 marca 2024 roku

 

Jeżeli termin ważności tytułu legalnego pobytu obywatela Ukrainy przypada po dniu 24-tym lutego 2022 roku, ważność tego tytułu jest przedłużona do dnia 4 marca 2024 roku.

 

Dotyczy to następujących tytułów legalnego pobytu:

- ruch bezwizowy (biometria) - pobyt na terytorium RP uważa się za legalny do 4 marca 2024 roku,

- wiza krajowa (D) - okres ważności wizy przedłużony do 4 marca 2024 roku (nie umieszcza się naklejki, wiza w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy),

 - wiza Schengen (C) wydana przez organ Polski oraz wizy wydane przez inne państwa Schengen - pobyt uważa się za legalny do 4 marca 2024 roku,

- zezwolenie na pobyt czasowy - okres ważności przedłużony z mocy prawa do 4 marca 2024 roku

- zezwolenia pobytowe uprawniające do podróżowania po obszarze Schengen, wydane przez inne państwa obszaru Schengen - pobyt uważa się za legalny do 4 marca 2024 roku.

 

Jeżeli termin ważności dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy przypada po dniu 24-tym lutego 2022 roku ważność tych dokumentów jest przedłużona do 4 marca 2024 roku. Dotyczy to następujących dokumentów:

- karta pobytu

- polski dokument tożsamości cudzoziemca

- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

 

Uwaga! W dalszym ciągu dokumenty te (karta pobytu), w okresie na który przedłużona jest ich ważność, nie uprawniają do przekraczania granicy. W okresie tym dokumenty nie są wymieniane.

 

Jeżeli obywatel Ukrainy był zobowiązany do powrotu w okresie po 24-tym lutego 2022 roku termin powrotu jest przedłużony do dnia 4 marca 2024 roku.

 

W okresie do 4 marca 2024 roku można wobec obywatela Ukrainy nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, a wszczęte umorzyć, jeżeli przemawia za tym ważny interes tego obywatela. Nie dotyczy to sytuacji, w której postępowanie to może być lub zostało wszczęte z uwagi na względu obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób z PESEL UKR

Obecnie obywatel Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce i posiadający PESEL UKR może ubiegać się na zasadach ogólnych o:

 

- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

- zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card),

-  zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej.

 

W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu innym niż wskazane powyżej wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

 

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest prawem, ale nie obowiązkiem obywatela Ukrainy. Osoby, które nie chcą składać dokumentów pobytowych, będą nadal legalnie przebywać w Polsce przez okres określony w specustawie.

 

O czym należy pamiętać ubiegając się o kartę pobytu?

 

Po pierwsze, otrzymanie pozytywnej decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy pozbawia osobę statusu UKR, czyli praw przyznanych przez ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do opieki medycznej, edukacji i innych usług publicznych.

 

Po drugie, należy wziąć pod uwagę, że maksymalny okres, na jaki wydawane jest takie zezwolenie, wynosi 3 lata. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów prawa, które zezwalają władzom na zezwolenie obywatelowi Ukrainy na pobyt w Polsce przez okres 3 lat, władze mogą wydać zezwolenie na okres 1 roku.

 

Po trzecie, złożenie wniosku nie wymaga osobistej obecności w Wydziale Spraw Cudzoziemców, więc nie trzeba umawiać się na wizytę w organie.Wszystkie dokumenty można przesłać pocztą - zalecamy przesłanie korespondencji z potwierdzeniem nadania przesyłki pocztowej jako dowód złożenia dokumentów.

 

I ostatnia kwestia - w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest poinformowanie Urzędu o każdej zmianie związanej z Twoją pracą lub działalnością gospodarczą, miejscem zamieszkania czy adresem do korespondencji. Prosimy również o podanie aktualnych danych kontaktowych (telefon, e-mail), aby w razie potrzeby organ mógł się z Państwem szybko skontaktować.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie

 • Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 • Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 • Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8.
 • Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 • Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego

 

Niezbędne dokumenty:

 

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl
 2. Oryginał Załącznika nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem. W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego Tobie wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 3490 zł brutto miesięcznie, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu  w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).
 3. Cztery fotografie biometryczne.
 4. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 440 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może może skutkować zwrotem podania.

Jak otrzymać kartę pobytu?

 

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

 

Kartę pobytu zostanie wydana po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie znajduje się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu Urząd poinformuje Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) 

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie

 

 • Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 • Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 • Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8.
 • Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 • Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego

 

Niezbędne dokumenty?

 

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl
 2. Oryginał Załącznika nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem.
 3.  

Załącznik nr 1 musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).

 

 • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na  podstawie której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym zawarta na okres przynajmniej 1 roku,
 • dokument potwierdzający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych np. dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło – aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane.
   

Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie i załączniku nr 1 do wniosku, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pobyt czasowy – czyli w 2023 r. nie może być niższe niż 9.519,23 zł.

 

 • Załącznik nr 2 do wniosku, wypełniony w całości przez Ciebie.
 • Cztery fotografie biometryczne.
 • Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.
   

Opłaty

 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 440 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może może skutkować zwrotem podania.

Jak otrzymać kartę pobytu?

 

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

 

Kartę pobytu zostanie wydana po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie znajduje się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu Urząd poinformuje Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie

 • Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 • Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 • Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8.
 • Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 • Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego
   

Niezbędne dokumenty?

 

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl
 2. Oryginał Załącznika nr 1 do wniosku – jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub działasz w charakterze prokurenta. Jeśli pełnisz kilka funkcji, załącznik nr 1 złóż do każdej wymienionej funkcji osobno.
   

Uwaga! Oryginał Załącznika nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

 

 • stabilne i regularne źródło dochodu
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP


Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w spółce kapitałowej i posiadasz w niej udziały do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

 • stabilne i regularne źródło dochodu
   

Jednym z dokumentów, które możesz złożyć, jest uchwała wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu. Jeżeli uzyskujesz dochód z innych źródeł, możesz również złożyć umowę o pracę w innej firmie.


Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą. W przypadku gdy jesteś jedynym udziałowcem w spółce, uchwała przyznająca Ci wynagrodzenie powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
 

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP
   

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.
   

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę  oraz  potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub  zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie
  • aktualny rachunek zysków i strat,
  • aktualny bilans spółki,
  • biznes plan,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

 

3. Cztery fotografie biometryczne

4. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może może skutkować zwrotem podania.

Jak otrzymać kartę pobytu?

 

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

 

Kartę pobytu zostanie wydana po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie znajduje się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu Urząd poinformuje Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

 

 UWAGA!

Jeżeli obywatel Ukrainy ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzi jednoosobową działalność (wpis do CEIDG) w postępowaniu w okresie do 4 marca 2024 r. nie musi wykazywać spełnienia warunku dochodu lub zatrudnienia.

 

 

UWAGA!

Ze względu na specjalne przepisy dostosowane do panującej sytuacji, nie ma potrzeby składania oficjalnego wniosku o status uchodźcy. Osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) mogą te wnioski wycofać, aby móc korzystać z przepisów ustawy.

 

Jeżeli ktoś nie może skorzystać ze specjalnych przepisów i uzyskać PESEL UKR (np. z powodu wjazdu do Polski przed dniem 24.02.2022 może skontaktować się z naszym biurem, aby uzyskać indywidualną poradę na temat możliwości zawnioskowania o ochronę międzynarodową.

Ochrona czasowa - podstawowe informacje

Ochrona czasowa jest formą ochrony międzynarodowej udzielanej zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, oraz przepisami rozdziału 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa), ochroną czasową objęci zostali osoby, którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.:

 • Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie (nawet jeżeli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski  24.02.2022 roku lub po tym dniu i chcą zostać w Polsce.
 • Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny (nawet jeśli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu oraz chcą zostać w Polsce.
   

Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy którzy posiadają: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

Korzystanie z ochrony czasowej z powodu działań wojennych w Ukrainie na terytorium innego niż Polska Państwa Członkowskiego UE powoduje, że nie można korzystać z przepisów specustawy i ochrony czasowej w Polsce.

 

Osoba składająca wniosek o nadanie numeru PESEL UKR będzie składać oświadczenie o tym, czy korzysta z ochrony w innym państwie UE.

 

Zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dot. obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy przybyli do Polski z powodu wojny) zostaną anulowane w razie powzięcia informacji o korzystaniu z ochrony czasowej w innym państwie UE. Jeśli Urząd będzie znał aktualny adres osoby, której zaświadczenie będzie anulowane, poinformuje ją o tym na piśmie. Zaświadczenie należy w takim przypadku zwrócić w terminie 15-tu dni.

 

Jeżeli na dzień wejścia w życie zmian w specustawie obywatel Ukrainy korzysta z ochrony czasowej w innym państwie, to traci uprawnienia ze specustawy.

 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy i inne osoby wymienione w art. 1 specustawie, objęte zakresem podmiotowym tejże ustawy, są uprawnione do określonych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Obywatelowi Ukrainy, który zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy nabył nr PESEL UKR jest uprawniony do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Świadczenie pieniężne jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. 500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Świadczenie 500+ przysługuje tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce. Składając wniosek, wnioskodawca musi podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój i dziecka, które jest pod Twoją opieką. Warunkiem koniecznych dla otrzymania świadczenia jest przebywanie wnioskodawcy i dziecka na terytorium RP.

 

Organ administracyjny: ZUS

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy 

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Warunkiem koniecznym uzyskania świadczenie jest zamieszkania rodzica z dzieckiem na terenie RP. Świadczenie nie przysługuje m.in. jeżeli zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy 

 

Zasiłek rodzinny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny 

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł i przysługuje m.in. matce albo ojcu; rodzinie zastępczej w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje m.in. przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, przy spełnieniu określonych wymogów oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie albo jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydanym przez organ rentowy np. ZUS, KRUS). Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka  

 

Zasiłek opiekuńczy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, a także opiekunowi tymczasowemu ustanowionym na mocy postanowienia sądu rodzinnego zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Zasiłek może być przyznany w sytuacji, jeżeli rodzic bądź opiekun tymczasowy jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu opieki m.in. nad dzieckiem chorym lub niepełnosprawnym bądź innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania 

 

Dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej opiekę. Aby otrzymać dofinansowanie, placówka lub opiekun musi wpisać dziecko do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania za żłobek jest brak otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na to dziecko.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku 

 

Program Dobry Start

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Program Dobry Start jest rodzajem wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, który polega na jednorazowej wypłacie 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka. Wśród osób, które mogą złożyć wniosek wymienić należy m.in. rodziców i opiekunów prawnych dziecka. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start 

 

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Opis: PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie dokumentu potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 

Organ administracyjny: Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie

 

Więcej informacji:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ 

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego 

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie. Dodatek przysługuje w przypadkach określonych przepisami i zależy m.in. od tytułu prawnego do lokalu, osiągania odpowiednio niskiego dochodu oraz odpowiedniej powierzchni użytkowej lokalu.

 

Organ administracyjny: Centrum Świadczeń (Urząd Miasta)

 

Więcej informacji: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762 

 

 

Bilet socjalny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Bilet socjalny jest to bilet miesięczny imienny, do którego nabycia uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (600 zł w przypadku osoby w rodzinie, 776 w przypadku osoby samotnie gospodarującej). Podstawą wydania biletu socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód  w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji:

 https://mops.krakow.pl/ogolne/260865,1934,komunikat,bilet_socjalny_dla_obywateli_ukrainy________________________________________.html 

 

Posiłki dla dzieci i uczniów z Ukrainy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Rodzice uczniów mogą zostać zwolnieni z ponoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej np. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Posiłki dla uczniów z Ukrainy mogą zostać pokryte przez ośrodek pomocy społecznej. Warunkiem koniecznym do ubiegania do zwolnienie z opłat jest nabycie numeru identyfikacyjnego PESEL zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Prawo do leków refundowanych

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Pacjenci z Ukrainy mają prawo do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce. O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowane są placówki medyczne, w tym przychodnie POZ i apteki.

 

Placówka: POZ

 

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pacjenci-z-ukrainy-maja-prawo-do-lekow-refundowanych,8162.html#:~:text=Pacjenci%20z%20Ukrainy%2C%20kt%C3%B3rzy%20od,ustawowo%20%E2%80%94%20do%20otrzymania%20lek%C3%B3w%20refundowanych.

 

Health4Ukraine

 

Opis: Program umożliwia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski. Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku.

 

Wniosek elektroniczny należy złożyć na stronie: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Więcej informacji: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Zasady otrzymywania pomocy finansowej i rzeczowej może różnić się w zależności od miejsca pobytu osoby uprawnionej do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Szczegółową informację o warunkach wypłaty świadczeń można uzyskać bezpośrednio w organach administracyjnych, do których jest skierowany wniosek.

 

Poza świadczeniami wypłacanymi z budżetu państwowego, pomoc finansowa jest oferowana przez organizacje międzynarodowe.

 

UWAGA!

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku a wyjazd z Polski

 

Wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowania pobytu w żłobku będą wstrzymane jeżeli uprawniony obywatel Ukrainy lub dziecko wyjadą z terytorium Polski. W razie ponownego wjazdu oraz spełnienia warunków uprawniających do świadczeń wypłaty będą dokonywane od miesiąca, w którym zostały wstrzymane.

 

Straż Graniczna będzie udostępniać ZUS-owi i organom właściwym do wypłaty ww. świadczeń informacje o datach wjazdu i wyjazdu z Polski.

 

 

Jestem bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przyjechałem z Ukrainy

Cudzoziemcy, których nie dotyczy specustawa, a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE, stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dotyczy to:

 

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia,
 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie.

 

Za członków rodziny uznaje się następujące osoby, o ile rodzina znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.:

 

 • małżonka,
 • małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione,
 • innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu ww. osoby.

 

Zaświadczenie

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać:

 

 • pocztą na adres: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa,
 • e-mailem na adres: ochronaczasowa@udsc.gov.pl,
 • elektronicznie przez platformę ePUAP,
 • osobiście w biurze podawczym urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.
   

Do wniosku cudzoziemiec powinien dołączyć:

 1. kopię dokumentu podróży, w którym znajduje się potwierdzenie wjazdu na terytorium Polski począwszy od dnia 24.02.2022 r.,
 2. kopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie do korzystania przed 24.02.2022 r. w Ukrainie z ochrony lub legalnego pobytu na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały,
 3. oświadczenie dotyczące braku możliwości powrotu do kraju lub regionu pochodzenia,
 4. kopie dokumentów dotyczących pokrewieństwa z osobami uprawnionymi do ochrony czasowej w przypadku dzieci lub innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina.


Po pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik urzędu skontaktuje się z cudzoziemcem i umówi termin osobistego odbioru zaświadczenia. Po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się z oryginałami dokumentów, dołączonymi do wniosku. Zaświadczenie zostanie wydane tylko po potwierdzeniu ich zgodności z oryginałem.


W przypadku, gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków do objęcia ochroną czasową, postanowienie w tej sprawie otrzyma pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.


Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności do 4 marca 2024 r. poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski.

 

Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca lub 4 września 2023 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zaświadczenia te zachowają ważność do 4 marca 2024 r.


Przepisy nie przewidują podstawy prawnej do wymiany już wydanych zaświadczeń z powodu przedłużenia obowiązywania ochrony czasowej. Dokumenty zawierają stosowną adnotację o przedłużeniu okresu ich ważności z mocy prawa. Stąd też cudzoziemcy, którzy dotąd otrzymali zaświadczenia mogą dalej posługiwać się nimi jako dokumentami pobytowymi potwierdzającymi ich status prawny.


Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy mogą korzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski. W takim przypadku potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Praca


Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Opieka medyczna i pomoc socjalna

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

 

Opieka medyczna obejmuje świadczenia w zakresie analogicznym dla osób objętych obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (z wyłączeniem leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej). Zapisy i koordynacja wizyt lekarskich odbywa się poprzez infolinię operatora medycznego firmę Petra Medica nr 22 112 02 06. W stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wymagającego podjęcia czynności ratunkowych należy wezwać zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego dzwoniąc na numer alarmowy 112.

 

W celu skorzystania z pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie pobytu w Polsce należy:

 

 1. Przesłać pocztą wniosek wraz ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, na który mają zostać przesłane świadczenia oraz kopią zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej. Dokumenty należy wysłać na adres: Departament Pomocy Socjalnej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Wniosek można pobrać na dole strony.

lub

 1. Zgłosić się do punktu obsługi cudzoziemca w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

 

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: ochronaczasowa@udsc.gov.pl.

 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje cudzoziemcom, którzy otrzymali zaświadczenie o objęciu ochroną czasową i korzystają z zakwaterowania w miejscu zorganizowanym przez administrację państwową lub samorządową.

 

W celu otrzymania pomocy w zakwaterowaniu należy zgłosić się do ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku - Podkowie Leśnej (tel. 22 729 80 71 lub 22 729 80 19).

Żródło informacji: https://www.gov.pl

 

Działalność gospodarcza

Obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • posiadają PESEL UKR
 • przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach i posiadają numer PESEL (np. przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)

 

mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

 

Oznacza to, że ww. osoby mogą zarówno zarejestrować spółkę, jak i założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ lub osobiście w urzędzie miasta. Procedura rejestracji jest bezpłatna!

 

W Krakowie można skorzystać z pomocy punktów konsultacyjnych: sprawdź tutaj.  

 

Przed założeniem działalności trzeba wybrać kody PKD - kody wskazujące, jaką działalnością ktoś chce się zajmować oraz posiadać adres, pod którym działalność ma być zarejestrowana (może to być mieszkanie ale pod warunkiem zgody od właściciela). Listę kodów wraz z wyjaśnieniem można znaleźć tu:
 

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf

 

Po zarejestrowaniu działalności trzeba pamiętać o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zaliczek na podatki. Dobrze korzystać z usług biura księgowego.

 

Zatrudnienie w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy:

 

 • korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej,
 • przebywają na terytorium Polski legalnie (np. przyjechali do Polski przed 24-tym lutego 2022 roku i posiadają kartę pobytu)
   

- mogą legalnie pracować w Polsce, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez pracodawcę i na warunkach dotyczących liczby godzin i wynagrodzenia, których minimum wskazany w zgłoszeniu.


W zgłoszeniu należy wskazać minimalne: wymiar lub liczbę godzin pracy, wynagrodzenie. Wzrost wymiaru/liczby godzin pracy musi się wiązać z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.

 

Zgłoszenia musi dokonać pracodawca w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, na stronie www.praca.gov.pl.

Dzieci bez opieki

Działalność gospodarcza

Zatrudnienie w Polsce

Wymagam szczególnego wsparcia

Pytania i odpowiedzi

Pzyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR

Zakwaterowanie zbiorowe

Świadczenia dla osób

z niepełnosprawnością

Pomoc finansowa UNHCR

Jestem bezpaństwowem
z Ukrainy

Diia.pl

Świadczenia pieniężne

i niepieniężne

Ochrona czasowa

Przedłużenie legalnego pobytu

Zezwolenia na pobyt

Wjazd i wyjazd

PESEL UKR

Pomoc finansowa UNHCR

UNHCR – przedstawicielstwo w Polsce Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ, uruchomiło program wypłaty świadczeń finansowych dla uchodźców z Ukrainy. Jest to krótkoterminowa pomoc materialna dla osób przybyłych z Ukrainy i ma na celu wsparcie ich integracji w Polsce. Uzyskanie pomocy nie oznacza nadania statusu uchodźcy, jest to wyłącznie wsparcie humanitarne.


UNHCR udziela pomocy finansowej osobom i rodzinom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji, którzy uciekli z Ukrainy do Polski w dniu lub po 24 lutego 2022. Program ma na celu wsparcie uchodźców w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Do tej pory, wsparcia udzielono ponad 300 000 uchodźców.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat programu pomocy pieniężnej, możesz skontaktować się z linią doradczą UNHCR pod numerem 800 012 948 (pon-pt, 8:30-16:30) lub wysłać e-mail na adres polwaprotection@unhcr.org.

Kto kwalifikuje się do udziału w nowym programie?

Każda sprawa jest oceniana merytorycznie, a ostateczną decyzję podejmuje UNHCR na podstawie wyniku rozmowy. Jednakże, aby ubiegać się o wsparcie, osoba musi spełniać następujące minimalne kryteria:
 

 1. Wnioskodawca przybył do Polski w dniu lub po 24 lutego 2022, a przed tą datą jego głównym miejscem zamieszkania była Ukraina; oraz
 2. Wnioskodawca ma poważne potrzeby w zakresie ochrony (np. osoba starsza, wyłączny opiekun, dziecko bez opieki lub oddzielone od opiekunów przebywające poza wyznaczonymi ośrodkami, kobieta w ciąży, osoba z niepełnosprawnością, osoba z poważnym stanem zdrowia i inne); oraz
 3. Wnioskodawca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (np. nie ma stałego zatrudnienia; lub nie otrzymuje polskiego zasiłku dla bezrobotnych; lub nie ma stałego źródła dochodu; oraz nie korzystał wcześniej z programu finansowego żadnej organizacji w Polsce, z wyjątkiem 300 zł od rządu polskiego).
   

Możesz zostać zarejestrowany/a w programie tylko jeśli spełniasz jego kryteria oraz pomyślnie przejdziesz rozmowę kwalifikacyjną do programu. Od 1 lipca 2023, kwota wypłat będzie lekko zwiększona zgodnie ze wskaźnikiem inflacji w Polsce, a także będzie jednakowa dla każdego z członków rodziny. Rodziny liczące od 1 do 3 osób otrzymają trzy wiadomości SMS z kodami BLIK. Natomiast rodziny liczące 4 lub więcej osób otrzymają sześć wiadomości SMS, ponieważ jednorazowa wypłata dla takiej rodziny przekracza limit systemu BLIK. W związku z tym, każda płatność będzie podzielona na dwie części, tak aby taka rodzina otrzymała w sumie sześć kodów BLIK w ramach programu.

Czy mogę zaaplikować?

Samodzielne skierowanie lub aplikacja nie są możliwe dla tego programu. Rodziny i osoby w potrzebie będą identyfikowane różnymi kanałami, w tym poprzez organizacje partnerskie i władze lokalne. Jeżeli Twoja rodzina zostanie wzięta pod uwagę i skierowana na rozmowę kwalifikacyjną, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio. Ważne: Nawet jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę, nie ma gwarancji, że otrzymasz pomoc finansową. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas rozmowy kwalifikacyjnej po ocenie spełnienia kryteriów.

Masz pytania na temat wcześniejszych programów pomocy finansowej?

Jeżeli zostałeś zarejestrowany w ogólnym programie wielofunkcyjnym (Multi-Purpose Cash Assistance Programme MPCA) pomiędzy marcem a wrześniem 2022 r. i masz pytania z tym związane, skontaktuj się z nami:

 

 • Linia konsultacyjna UNHCR, w przypadku pytań i skarg: 800 012 948 (poniedziałek-piątek, w godz. 8:30-16:30)
 • Infolinia banku, w przypadku problemów technicznych z bankomatem lub BLIK-iem: 61 856 52 66 (poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 – 17:00)
 • Centrum UNHCR w Warszawie: Ul. Kamionkowska 11 (poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-16:00)

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, możesz skontaktować się z UNHCR przez telefon 800 012 948 (poniedzialek-piątek, godz. 8:30-16:30) lub przez email: polwaprotection@unhcr.org

 

LISTA PUNKTÓW UNHCR "BLUE DOT":

 

 • Gdynia: ul. 10 Lutego 26, 81-319 Gdynia (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30)
 • Kraków: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców: ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków (wejście w budynku Galerii Kazimierz od strony ul. Gęsiej) (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00)
 • Kraków, Community Center, ul. prof. M. Życzkowskiego 19: pon – pt 9:00–16:00
 • Warszawa: ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:00)
 • Wrocław: ul. Piłsudskiego 69/73, 50-019 Wrocław (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30)
 • Punkty Blue Dot prowadzone są przez UNHCR we współpracy z UNICEF. Na miejscu można uzyskać pomoc w zakresie:
 • informacji, doradztwa prawnego
 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie dla rodzin i dzieci
 • bezpiecznego miejsca dla dzieci do zabawy
 •  miejsce odpoczynku
   

Wszystkie te usługi są bezpłatne, a skorzystać z ww. pomocy mogą wszystkie osoby - kobiety, dzieci, mężczyźni wszystkich narodowości uciekający przed wojną w Ukrainie.

 

 Źródło informacji:

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

Wjazd i wyjazd z Rzeczpospolitej Polskiej

KRAKÓW:

1. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, ul. Zabłocie 20: pon –pt 9:00–16:00

2. Miejsce Otwarte, os. Górali 24: pon – pt 10:00–16:00

3. Fundacja „Dobro Zawsze Wraca”, ul. Łagiewnicka 54: pon – pt 10:00–16:00

 

POZNAŃ:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, ul. Dąbrowskiego 28: pon – pt 9:00–16:00

 

KATOWICE:

Centrum Społecznościowe "Vchasno", al. Korfantego 2: pon 10:00-15:00

 

RYBNIK:

Rybnicka Rada Kobiet, ul. Białych 7: wt– pt 9:00–16:00

 

WROCŁAW:

Fundacja Alight, Plac Solny 15: pon – śr 9:00–16:00

Centrum Społeczności LWF, ul. Świętego Antoniego 15: czw - pt 9:00–16:00

 

RZESZÓW:

Fundacja CORE, ul. Gałęzowskiego 2: pon – pt 9:00–16:00

 

SOPOT:

Centrum Wsparcia Ukrainy, aleja Niepodległości 749: pon – pt 9:00–16:00

 


INFOLINIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY: 725 449 374

ZGŁASZANIE SPRAW DZIECI BEZ OPIEKI (i spraw dotyczących opieki tymczasowej): 725 449 356


Osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polski może swobodnie podróżować do innych państw (zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem państw dotyczących wjazdu cudzoziemców).

 

Jeśli zdecydujesz się wyjechać z Polski na dłużej niż 30 dni, to utracisz uprawnienia wynikające z Ustawy.

 

Osoby objęte ochroną czasową w Polsce powinny zarejestrować się w serwisie diia.pl. Diia.pl to specjalny dokument elektroniczny, który spełnia rolę dokumentu pobytowego i służy, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz poruszania się po strefie Schengen. Więcej na temat diia.pl przeczytasz tutaj.

 

Podstawą przekraczania granic jest: diia.pl (dla osób z Ukrainy objętych Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) lub zaświadczenie o ochronie czasowej (dla osób, które przyjechały z terytorium Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa Ukrainy, w związku z czym nie są objęci specustawą) oraz ważny dokument podróży, np. paszport zagraniczny. Osoby nieposiadające wyżej wymienionych dokumentów mogą zostać niewpuszczeni do Rzeczypospolitej Polski.

 

Osoby korzystające z ochrony czasowej mogą przemieszczać się po strefie Schengen, jak również poza Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dni.

 

Wyjazd obywatela Ukrainy, objętego specustawą, na okres ponad 30 dni pozbawia go uprawnień wynikających na mocy tejże Ustawy. Nie dotyczy to osób skierowanych do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz marynarzy i rybaków (http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2093_u.htm).

 

Warto pamiętać, iż wyjazd obywatela Ukrainy jest rejestrowany w odpowiednim systemie teleinformatycznym Straży Granicznej i powoduje początek biegu terminu 30 dni, o którym mowa wyżej. Ponowny wjazd obywatela Ukrainy do RP, objętego specustawą, musi odbyć się z jasnym zadeklarowaniem celu wjazdu – korzystanie z ochrony czasowej na terenie RP. W przeciwnym razie, wjazd taki może zostać potraktowany jako niezwiązany z korzystaniem z ochrony czasowej i w taki sposób odnotowany w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej. Skutkować to może dalszym biegiem terminu 30 dni i konsekwentnie zmianą statusu UKR na NUE (PESEL NUE – dla cudzoziemców państw trzecich). Komunikat Straży Granicznej dla osób z PESEL UKR przeczytasz tu: Komunikat dla osób posiadających status PESEL UKR - Aktualności - Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl) 

 

W związku z tym radzimy sprawdzać status swojego pobytu na bieżąco – kliknij tutaj (https://obywatel.gov.pl/pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel) bądź sprawdź we właściwym urzędzie.

 

Status UKR może być przywrócony w sytuacji, gdy wyjazd nie trwał dłużej niż 30 dni, a także na skutek ponownego przybycia z terytorium Ukrainy, niekoniecznie bezpośrednio, w związku z działaniami wojennymi. Osoba wnioskująca o przywróceniu statusu UKR musi potwierdzić krótkotrwałość swojego pobytu poza terytorium RP. W przypadku gdy wyjazd w ramach granic wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej z państwami strefy Schengen, status UKR może zostać zmieniony na podstawie oświadczenia.  

 

Radzimy zachować wszelkie możliwe dowody potwierdzające wyjazd na okres krótszy niż 30 dni, np. bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe itp.

Numer PESEL UKR

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z Ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej - specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny do 4.03.2024 r.  Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR należy złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium RP.

 

Obecnie każdy, kto jeszcze nie ma numeru PESEL UKR a przybędzie do Polski i będzie kwalifikował się jako beneficjent specustawy będzie miał obowiązek złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL UKR w terminie 30 dni.

 

Składając wniosek o PESEL UKR należy dodatkowo złożyć oświadczenie o tym, iż nie posiada się innych tytułów pobytowych, wyłączających korzystanie ze specustawy (np. pobyt czasowy, pobyt stały, status uchodźcy, pobyt humanitarny, tolerowany, ochrona czasowa w innym PC UE, inne wskazane w ustawie).

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego). Dodatkowo, od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

 

Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. W Krakowie wniosek o PESEL można złożyć w następujących punktach:

 • al. Powstania Warszawskiego 10 (Śródmieście i Krowodrza);
 • ul. Wielickiej 28a (Podgórze);
 • os. Zgody 2 (Nowa Huta).

 

 

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć wspiera uchodźców z Ukrainy od pierwszego dnia wojny. Nasze Centrum prowadzi dodatkowe punkty pomocy prawnej, w których osoby z Ukrainy mogą otrzymać informację w języku ukraińskim i rosyjskim. Oferujemy też pomoc prawną dla osób przybywających z Ukrainy, które nie mają ukraińskiego obywatelstwa - bezpaństwowcom i obywatelom państw trzecich. Zapewniamy też wsparcie prawne dla małoletnich bez opieki. 

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o statusie prawnym osób, które przyjechały do Rzeczypospolitej Polski z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeczytasz niżej.

INFOLINIA: 725 449 374 

SPRAWY DZIECI (Kraków i okolice): 725 449 356

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Tu znajdziesz nasze punkty bezpłatnej pomocy prawnej:

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531