Sprawdź na mapie gdzie działamy:

Wspieraj nas:

Wpłać nam dowolną darowiznę:

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

 

Dołącz do grona naszych patronów na:

Nasz raport finansowy i merytoryczny za ostatni rok możesz przeczytać w rządowej bazie sprawozdań OPP, dostępnej tutaj (klik!) a także na naszej stronie tutaj (klik!).

 

 

Statut stowarzyszenia Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć dostępny jest tutaj.

Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego. Główne źródła finansowania organizacji to granty oraz dofinansowania w ramach realizowanych projektów: fundusze unijne, środki UNHCR, środki Urzędu Miasta Kraków, środki European Network on Statelessness oraz darowizny od osób prywatnych.

 

W roku 2019 działalność Centrum finansowana jest przez UNHCR, Fundację Stefana Batorego, ENS oraz OSIFE.

Odpisz nam swój 1,5 % podatku:

KRS: 0000113676

Bezpłatna pomoc prawna dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie

i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

 • udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości;
 • inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń;
 • inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce,
 • prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka;
 • promocja i upowszechnianie wolontariatu oraz pracy pro bono;
 • działalność na rzecz integracji i aktywizacji, w tym zawodowej, cudzoziemców i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie lub promocyjnie organizacje pozarządowe.

Nasze największe osiągnięcia

Nasze sprawozdania

Nasz statut

Źródła finansowania

Patronka Centrum

Zarząd stowarzyszenia

Zespół Centrum

Misja Centrum

Historia Centrum

Cele statutowe

 

 • od 2003 r. CPPHN jest partnerem wykonawczym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR),
   

 • Centrum współpracuje ze Strażą Graniczną i organizuje coroczne szkolenia dla funkcjonariuszy SG z zakresu prawa uchodźczego, praw człowieka i komunikacji międzykulturowej,
   

 • CPPHN świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom ubogim i marginalizowanym. W ciągu 16 lat prawnicy Centrum pomogli łącznie ponad 15 000 osób!
   

 • Centrum, jako organizacja strażnicza (watchdog) realizuje systematyczne monitoringi przestrzegania praw człowieka, koncentrując się w szczególności na sytuacji cudzoziemców oraz osób poszukujących ochrony w Polsce,
   

 • Centrum zaangażowane jest w przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi i dziećmi. Centrum świadczy bezpłatną pomoc prawną ofiarom handlu, przeprowadza specjalistyczne szkolenia dla Straży Granicznej, pracowników socjalnych ośrodków dla uchodźców oraz dla przedstawicieli Policji, jak również współpracuje z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. Centrum organizuje kampanie społeczne mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko handlu ludźmi.
   

 • Centrum brało aktywny udział w przygotowaniu przełomowego dokumentu – „Porozumienia w sprawie standardowych procedur postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy” (SOP on SGBV), które zostało zawarte w 2008 r. pomiędzy Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendantem Głównym Policji, Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, Fundacją „La Strada” oraz CPPHN. 
   

 • Centrum  jest Laureatem 8 edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony przed prześladowaniem i naruszeniem fundamentalnych praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw wspierających integrację, pokojowe współistnienie oraz zmniejszanie konfliktów międzykulturowych.
   

 • Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.
   

 • Zakwalifikowanie się do ostatniego etapu konkursu o nagrodę Marszałka Województwa dla najlepszych organizacji pozarządowych "Kryształy Soli" 2012.
   

 • Zdobycie wyróżnienia specjalnego w III edycji konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowanego w ramach ogólnokrajowej akcji "Polska dla Wszystkich" za projekt "Zwiększenie wiedzy o uchodźcach wśród Polaków", 6 grudnia 2013 r.
   

 • W 2019 r. Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska otrzymała nagrodę im. Pawła Włodkowica przyznawaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelstkich przyznawana jest corocznie jako wyraz uznania RPO dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.

 

 

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN od 20 lat działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.

 

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

 

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka.

 

Przez 21 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej ponad 38 000 osób!

 

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi.

 

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS).

 

 

 

 

To nieżyjąca już dr Halina Nieć, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Z inicjatywy jej i jej studentów w 2002 r. powstała organizacja pozarządowa, przemianowana po śmierci dr Nieć, dla uczczenia jej pamięci, obecnie – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.    

 

 

 

 

Katarzyna Przybysławska - Prezes zarządu

Magda Pajura - Członek zarządu

Marek Przybysławski - Członek Zarządu

 

 

 

 

Zespół Centrum składa się z prawników, wspieranych przez specjalistów z powiązanych dziedzin, doświadczonych w zakresie ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii oraz komunikacji międzykulturowej. Centrum chętnie współpracuje też z wolontariuszami.

 

 

Kim jesteśmy?

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531