Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników naszej strony jest dla nas szczególnie ważna i dlatego dokładamy najwyższych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych w każdej sytuacji. Niniejsza Polityka opisuje sposób ochrony i zasady przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników strony oraz wyjaśnia z jakich uprawnień może korzystać każda osoba, której dane są przez nas przetwarzane. Zapisy Polityki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. W przyszłości dokument ten może być aktualizowany, np. ze względu na nowe wymogi prawne lub zmianę stosowanych zabezpieczeń i procedur. W razie wątpliwości co do zapisów Polityki, prosimy o kontakt.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem strony, a zarazem administratorem Państwa danych przekazywanych za jej pośrednictwem jest Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, ul krowoderska 11/7, 31-141  Kraków, NIP 6762234455.  

 

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pomocprawna.org .

 

Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane były bezpieczne przez cały okres ich przechowywania, chronione środkami technicznymi oraz organizacyjnymi, w tym stosownymi wdrożonymi procedurami, przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem jego strony na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora. Użytkownik powinien wyrazić odrębną zgodę na każdą z oferowanych usług.

 

Zgoda użytkownika na przetwarzanie dane w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych, uniemożliwia realizację oferowanych usług oraz jakąkolwiek komunikację.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 

Administrator kieruje się zasadą minimalizacją danych i zbiera dane wyłącznie w zakresie jaki jest uzasadniony charakterem prowadzonej przez niego działalności i oferowanych usług.

 

Dla celów zrealizowania usługi przesyłania newslettera Administrator zbiera następujące dane użytkownika: - imię i nazwisko, adres e-mail.

Te dane są potrzebne do przesyłania użytkownikowi ogólnego newslettera, dane te nie podlegają profilowaniu.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane zbierane są wyłącznie na okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy odrębne przepisy nakładają na Administratora prawny obowiązek dłuższego ich przechowywania.

 

Dane osobowe przekazane do celów otrzymywania newslettera będą przechowywane aż do chwili odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych przez użytkownika.

 

Przekazywanie danych


Przetwarzane przez nas dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym. Dane użytkowników mogą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z nieuprawnionym przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). We wszelkich sprawach dotyczących realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika także po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

 

Dane zbierane automatycznie

 

Podczas korzystania z serwisu przez użytkownika, określone dane mogą być zbierane w sposób automatyczny. Są to w szczególności dane dotyczące adresu IP, domeny, wykorzystywanej przeglądarki czy systemu operacyjnego.

 

Pliki cookies (ciasteczka), to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, w celu uzyskania informacji o charakterze statystycznym oraz w celu marketingowym oraz dla zapewnienia prawidłowego wyświetlania i działania strony.

 

Większość przeglądarek internetowych zwykle posiada domyślne ustawienia zezwalające na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany tych ustawień, tak aby ciasteczka były blokowane oraz możliwość usunięcia plików tego typu przechowywanych na urządzeniu, z którego korzysta.

 

Sieć społecznościowa

 

W serwisie znajdują się odnośniki, linki i wtyczki zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ich funkcjonalność jest uruchamiana po kliknięciu użytkownika na dany odnośnik. Określone informacje mogą być również przekazywane do tych portali, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu będąc jednocześnie zalogowanym do tych portali społecznościowych (np. informacje o przeglądaniu określonych produktów).

 

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz rodzaj stosowanych przez nie zabezpieczeń gwarantujących poufność danych osobowych jest określana przez polityki prywatności tych serwisów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania.

 

 

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531