W ramach realizacji swojej misji, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć prowadzi działalność edukacyjną, obejmującą:

 

 • szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z tematyki uchodźczej, komunikacji międzykulturowej, bezpaństwowości i praw człowieka,

 • szkolenia dla pracowników administracji w ramach przeciwdziałania handlowi ludźmi,

 • szkolenia dla uczniów i studentów na temat praw człowieka, uchodźców i bezpaństwowców,

 • projekty kulturalne szerzące ideę ochrony praw człowieka.

 

Centrum prowadzi również działania o charakterze informacyjnym skierowane do cudzoziemców i do ogółu społeczeństwa.

 

 

 Edukacja →

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest finansowany ze środków Sigrid Rausing Trust

 

Projekt wspiera działania Centrum w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy, a w szczególności dzieci bez opieki. W ramach projektu Centrum opłaca tłumaczy, którzy pomagają w sprawach małoletnich, jak również prowadzi szkolenia dla wolontariuszy.

 

 

 Rzecznictwo →

Od początku swojego istnienia Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją typu watchdog i realizuje monitoringi przestrzegania praw człowieka. W związku z funkcją partnera wykonawczego UNHCR Centrum prowadzi coroczny monitoring dostępu do procedury uchodźczej i przestrzegania zasady non-refoulement w Polsce.

 

Inne prowadzone przez Centrum monitoringi dotyczą:

 • warunków bytowych i dostępu do informacji i pomocy prawnej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,

 • identyfikacji i traktowania cudzoziemców z grup szczególnej troski,

 • czynników ryzyka i zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w ośrodkach dla uchodźców,

 • przestrzegania praw człowieka w trakcie operacji powrotowych.

 

Wszystkie bieżące raporty z przeprowadzonych monitoringów znajdują się w dziale Publikacje.

 

 

 Monitoringi →

Od 2011 r. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przygotowuje coroczny raport pt. "Zjawisko handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce".  Raport dostępny jest w dziale Publikacje.

 

Centrum jest członkiem Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, będącym opiniodawczo- doradczym organem Prezesa Rady Ministrów oraz członkiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

 

Od 2014 r. Centrum jest także członkiem koordynowanej przez Fundację La Strada Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi.

 

 

 Handel ludźmi →

Prawo do obywatelstwa jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Niestety, bezpaństwowość jest wciąż istotnym problemem, dotykającym wielu społeczności na całym świecie. Globalną liczbę bezpaństwowców szacuje się na 10 mln osób, z czego ok 600 000 mieszka w Europie. Bezpaństwowcy mieszkają również w Polsce i chociaż ich liczba jest mała (szacowana na ok. 2 - 4000 osób) to nie ma obecnie dla nich właściwych rozwiązań prawnych. Co istotne, problem ten dotyczy głównie dzieci.

 

W 2012 r. Centrum przeprowadziło pierwszą w Polsce analizę dotyczącą sytuacji bezpaństwowców, a następnie brał udział w przygotowaniu raportów o bezpaństwowości dzieci i na temat arbitralnej detencji bezpaństwowców. Poza działaniami badawczymi prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną osobom bezpaństwowym oraz prowadzą działania rzecznicze, mające na celu wprowadzenie lepszej ochrony prawnej dla bezpaństwowców w Polsce.

 

Od 2013 r. CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie.

 

 

 Bezpaństwowcy →

Centrum świadczy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom i cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce.

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie  program BMPR: Border Management and Protection of Refugees. Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Medyce.

 

 

 

 Uchodźcy →

Nasi partnerzy:

Czas realizacji: 1 stycznia 2023 – 31 lipca 2024

Projekt jest finansowany ze środków International Rescue Committee

 

Projekt ma na celu wsparcie małoletnich bez opieki oraz innych osób o szczególnych potrzebach przybywających z Ukrainy, a zgłaszających się do punktów pomocy prawnej prowadzonych przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rybniku, Rzeszowie i Sopocie.

 

Osoby potrzebujące szczególnego wsparcia podzielono na:

 • osoby starsze [60+],
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby doświadczone przemocą, w tym przemocą ze względu na płeć [gender based violence],
 • osoby przewlekle/ poważnie chore,
 • małoletni bez opieki,
 • samotni rodzice z min. trójką [3] dzieci. 
 • bezpaństwowcy
 • obywatele państw trzecich
 • osoby z terytoriów okupowanych bez dokumentów UKR
 • bezrobotni powyżej 50 lat


Kluczowym celem projektu jest identyfikacja osób o szczególnych potrzebach oraz udzielenie im kompleksowej pomocy nie tylko prawnej, ale też informacyjnej w kontekście zasobów mieszkaniowych/noclegowych danego miasta, banków żywnościowych, czy też miejsc wsparcia psychologicznego lub medycznego oraz wszelkich innych miejsc, które pozytywnie wpłyną na dobrobyt uchodźców.

 Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki oraz innych osób o szczególnych potrzebach z Ukrainy →

Aktualne projekty

Czas realizacji: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR
 

Jako partner wykonawczy UNHCR, Centrum realizuje obecnie program BMPR: Border Management and Protection of Refugees.

 

Pierwszy komponent projektu koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla prawników. Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na granicy polsko - białoruskiej oraz granicy polsko - ukraińskiej.

 

Drugi komponent projektu skupia się na pomocy prawnej i informacyjnej dla obywateli Ukrainy, oraz innych cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc prawna udzielana jest zarówno w biurze Centrum jak i w punktach pomocy prawnej, w których dostępny jest ukraińsko/rosyjskojęzyczny prawnik. Punkty te znajdują się w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Rybniku, Sopocie i Rzeszowie.

 

 

 Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2023 →

Obszary naszych działań

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Od 21 lat pomagamy uchodźcom i bezpaństwowcom

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531