31 marca 2022

Zgodnie z Ustawą o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy. Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.


Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez wstępnej rejestracji przez Straż Graniczną i nie posiadają żadnego potwierdzenia dotyczącego wjazdu na terytorium RP mają 60 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Osoby ze wstępną rejestracją, mogą wystąpić o PESEL w dowolnym czasie.

 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy, powinni ponownie złożyć wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy. Wówczas otrzymają specjalny status przy swoim numerze - „UKR”, który potwierdza, że kwalifikują się do szeregu specjalnych świadczeń przewidzianych w specustawie.

 

Obywatele Ukrainy mogą zadecydować o pozostaniu w Polsce lub wyjedzie do innego państwa członkowskiego UE i skorzystania tam z ochrony tymczasowej. Taką możliwość przewiduje decyzja wykonawcza Rady UE stwierdzająca istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy.

 

Uzyskanie ochrony w jednym państwie członkowskim nie wyklucza przyznania ochrony w innym, ale kiedy w tym innym ochrona jest przyznana, wówczas w tym pierwszym prawa wynikające z ochrony wygasają.

Nadanie polskiego numeru PESEL nie uniemożliwia przeniesienia się obywatela Ukrainy do innego państwa członkowskiego UE i skorzystania z ochrony tymczasowej w tym nowym kraju.  

 

Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. Wzory wniosku w języku polskim i ukraińskim znajdują się tutaj. W Krakowie wniosek o PESEL można złożyć w Tauron Arena. Więcej praktycznych wskazówek na ten temat znajdziesz tutaj. 

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego). Dodatkowo, od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

Wydanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy a wyjazd do innego kraju UE

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531