Czas realizacji: 1 stycznia 2023 – 30 września 2023
Projekt jest finansowany ze środków International Rescue Committee

 

Projekt ma na celu wsparcie małoletnich bez opieki oraz innych osób o szczególnych potrzebach przybywających z Ukrainy, a zgłaszających się do punktów pomocy prawnej prowadzonych przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Rybniku, Rzeszowie i Sopocie.Osoby potrzebujące szczególnego wsparcia podzielono na:
 • osoby starsze [60+],

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby doświadczone przemocą, w tym przemocą ze względu na płeć [gender based violence],

 • osoby przewlekle/ poważnie chore,

 • małoletni bez opieki,

 • samotni rodzice z min. trójką [3] dzieci.
   

Kluczowym celem projektu jest identyfikacja osób o szczególnych potrzebach oraz udzielenie im kompleksowej pomocy nie tylko prawnej, ale też informacyjnej w kontekście zasobów mieszkaniowych/noclegowych danego miasta, banków żywnościowych, czy też miejsc wsparcia psychologicznego lub medycznego oraz wszelkich innych miejsc, które pozytywnie wpłyną na dobrobyt osoby uchodźczej.

 

> Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki oraz innych osób o szczególnych potrzebach z Ukrainy

> Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki z Ukrainy

Czas realizacji: 1 października 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest współfinansowany ze środków Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Plan International 

 

W ramach projektu udzielane jest wsparcie prawne małoletnim cudzoziemcom z Ukrainy bez ustanowionej opieki. W celu sprawnego procedowania tych spraw Centrum nawiązało bezpośrednią współpracę z adwokatami i radcami prawnymi w Krakowie, którzy po przeszkoleniu przez zespól Centrum podejmują się prowadzenia takich spraw. W projekcie przewidziano również szkolenia, działania informacyjne.

 

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest finansowany ze środków Sigrid Rausing Trust

 

Projekt wspiera działania Centrum w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy, a w szczególności dzieci bez opieki. W ramach projektu Centrum opłaca tłumaczy, którzy pomagają w sprawach małoletnich, jak również prowadzi szkolenia dla wolontariuszy.

 

> Legal Task-Force for Unaccompanied and Separated Children from Ukraine

Sprawdź na mapie gdzie działamy:

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć za rok 2021 - pobierz.

 

Czas realizacji: 24 lutego - 30 kwietnia 2022

Projekt finansowany ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Projekt dotyczy udzielania bezpłatnej pomocy prawnej i informacji  dla obywateli Ukrainy,  którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Porady prawne są świadczone zarówno w biurze Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, jak i za pośrednictwem telefonu oraz e-maila.

 

> Wsparcie prawne i informacyjne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

> Wsparcie od Fundacji Batorego w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

 

 

Projekt dofinansowuje działanie krajowej infolinii dla osób uciekających z Ukrainy, działającej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, działania informacyjne w punktach dla osób z Ukrainy, jak również zakup auta służącego do wyjazdów do ośrodków dla uchodźców.

 

Czas realizacji: 1 maja 2021 - 31 grudnia 2023

Projekt jest dofinansowany  z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Projekt "Bezpieczny dom" realizowany jest przez Centrum Pomocy Prawnej w partnerstwie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz biurem UNHCR w Warszawie. Projekt dotyczy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zarówno w biurze organizacji, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz podczas delegacji do ośrodków dla cudzoziemców. Ponadto w projekcie przewidziano inne działania takie jak: realizacja szkoleń dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej mających bezpośredni kontakt z migrantami, organizacja wydarzeń celem zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi oraz administracją publiczną, publikacje oraz prowadzenie strony internetowej skierowanej do cudzoziemców.

 

> Bezpieczny dom

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie. Kliknij na logo Indexu po prawej: 

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Od 20 lat pomagamy

uchodźcom i bezpaństwowcom.

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 grudnia 2022

Projekt jest finansowany ze środków: ENS
 

Celem projektu jest rozwijanie oraz promocja narzędzia Statelessness Index, które służy jako baza informacji na temat problemu bezpaństwowości w Europie, oraz wykorzystanie go podczas działań szkoleniowych oraz rzeczniczych podjętych w ramach projektu.
 

CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), od 2013 r. a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

> ENS - Statelessness Index 2022

Czas realizacji: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR
 

Jako partner wykonawczy UNHCR, Centrum realizuje obecnie program BMPR: Border Management and Protection of Refugees.

 

Pierwszy komponent projektu koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla prawników. Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na granicy polsko - białoruskiej oraz granicy polsko - ukraińskiej.

 

Drugi komponent projektu skupia się na pomocy prawnej i informacyjnej dla obywateli Ukrainy, oraz innych cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc prawna udzielana jest zarówno w biurze Centrum jak i w punktach pomocy prawnej, w których dostępny jest ukraińsko/rosyjskojęzyczny prawnik. Punkty te znajdują się w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Rybniku, Sopocie i Rzeszowie.

> Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2023

Aktualne projekty

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.