11 maja 2022

Centrum Pomocy Prawnej ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów biurowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

-laptop do użytku biurowego (11 sztuk)

 

Minimalne wymagania techniczne w zakresie powyższego urządzenia:

 

Laptop z klasa odporności MIL-STD 810H, minimalny czas gwarancji 3 lata typu On-Site.

 

Wymagania sprzętowe: Intel Core i5 minimum 11 gen.; 32GB RAM, Dysk NVMe 512GB z zainstalowanym Windows 10 Pro. Ponadto laptop powinien ważyć mniej niż 2KG, posiadać baterię większą niż 40Wh, złącze HDMI oraz thunderbolt, wielkość matrycy większą lub równą 15,6 cala. 

 

Oferent jako załącznik do oferty przekaże specyfikację techniczną oferowanego urządzenia zawierającego co najmniej parametry zgodne z powyższym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Okres gwarancji:

co najmniej 36 m-cy, typu On-Site

 

Miejsca realizacji:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków

 

Czas dostawy:

Maksymalnie 14 dni od poinformowania oferenta o wyborze jego oferty.

 

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Kryterium oceny jest cena (100%).

 

Oferty prosimy przesyłać na adres pajura [at] pomocprawna.org bądź osobiście pod wskazanym wyżej adresem w terminie 7 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia (do 18 maja, godz. 23.59)

 

 

Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa laptopów

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531