25 marca 2022

Ważna zmiana specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 

 

Sytuacja przed zmianą ustawy

Sytuacja po zmianie ustawy

Zakresem ustawy objęci byli tylko obywatele Ukrainy i ich nieposiadający ukraińskiego obywatelstwa małżonkowie, którzy wjechali na terytorium Polski po 24 lutym bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Zakresem ustawy objęci będą tylko obywatele Ukrainy i ich nieposiadający ukraińskiego obywatelstwa małżonkowie, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutym z terytorium Ukrainy.

(brak wymogu bezpośredniości)

Czyli ochroną ustawy nie był objęty obywatel Ukrainy, który uciekając przed wojną (po 24 lutym) najpierw dotarł do kraju pośredniego (np. Rumunii czy Mołdawii), a dopiero potem do Polski.

Czyli ochroną ustawy objęty będzie obywatel Ukrainy, który uciekając przed wojną (po 24 lutym) najpierw dotarł do kraju pośredniego (np. Rumunii czy Mołdawii), a dopiero potem do Polski.

Przykładowe przepisy przed zmianą:

 

„Art. 1.

1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium

tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań

wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

„Art. 2.

1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje

zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie

18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (…)”

Przykładowe przepisy po zmianie:

 

„Art. 1.

1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium

tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań

wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

- usunięcie słowa „bezpośrednio”

 

„Art. 2.

1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje

zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie

18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (…)”

- zamiana słowa „wjechał” na „przybył”

 

  • Na tę chwilę (popołudnie dnia 25.03.2022 r.) ustawa o zmianie specustawy została uchwalona przez Sejm i przyjęta bez poprawek przez Senat, jednak oczekuje ona na podpis Prezydenta.
  • Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak została jej nadana moc wsteczna od dnia 24 lutego 2022 roku. W konsekwencji obejmie ona także obywateli Ukrainy wjeżdżających pośrednio na terytorium Polski jeszcze przed powstaniem i uchwaleniem tej ustawy.
  • Dodatkowo, Senat przyjął bez poprawek drugą ustawę zmieniającą specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy (także oczekuje na podpis Prezydenta), jednak dotyczy ona technicznych aspektów pieczy zastępczej, jak np. prowadzenie ewidencji małoletnich przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 24.02.2022 roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska zaczęła mierzyć się z napływem ogromnej ilości uchodźców. Z tego względu dnia 12.03.2022 roku w życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W pierwotnym założeniu obejmowała ona swoim zakresem tylko obywateli Ukrainy i ich nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa małżonków, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, po 24.02.2022. Od chwili opublikowania założeń projektu wiele organizacji społecznych podnosiło, że zakres podmiotowy ustawy jest zbyt wąski, zarówno ze względu na kryterium obywatelstwa Ukrainy (co może być zagrożeniem dla np. bezpaństwowców), jak i na kryterium bezpośredniego wjazdu na terytorium Polski z terytorium Ukrainy. Ustawodawca podjął jednak decyzję o wycofaniu się z drugiego kryterium poprzez najnowszą zmianę wyżej wspomnianej ustawy. Na skutek zmiany uchwalonej przez Sejm i przyjętej bez poprawek przez Senat (na dzień 25.03.2022 ustawa oczekuje na podpis Prezydenta) ochroną ustawy objęci będą wszyscy obywatele Ukrainy i ich nieposiadający ukraińskiego obywatelstwa małżonkowie, którzy uciekając przed wojną przybyli po 24.02.2022 na terytorium Polski z terytorium Ukrainy, nawet pośrednio, także z innych krajów niż tylko przez granicę polsko-ukraińską.

 

Pod względem technicznym ustawa o zmianie wspomnianej specustawy ogranicza się do wykreślenia słowa „bezpośrednio” z szeregu artykułów (art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 2 w ust. 4, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 4 w pkt 19 i 20, w art. 46, w art. 47, w art. 48, w art. 49 oraz w art. 71 w ust. 1), oraz zamiany słowa „wjechał” na „przybył” w jednym z artykułów (zamiast „(…) wjechał legalnie na terytorium RP (…)” powstaje „(…) przybył legalnie na terytorium RP (…)”).

 

Przed zmianą ustawy, na ochronę wynikającą ze specustawy, nie mógł liczyć obywatel Ukrainy przybywający do Polski przez kraje pośrednie (np. wjeżdżający z Ukrainy do Mołdawii i dopiero dostający się do Polski). Skutkiem powyższej zmiany jest objęcie takiej osoby przepisami ustawy.

 

Zmiana w ustawie wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (czyli najpewniej w najbliższych dniach, po tym jak zostanie podpisana przez Prezydenta), jednak została jej nadana moc wsteczna od dnia 24.02.2022 roku. W konsekwencji z ochrony ustawy będą mogły korzystać wszystkie osoby, które nawet pośrednio wjechały na terytorium Polski z terytorium Ukrainy uciekając przed wojną po 24 lutym 2022. Zakres ustawy będzie obejmował te osoby nawet jeżeli wjechały zanim jej zmiana weszła w życie.

 

Warto zaznaczyć, że równolegle procedowano drugą zmianę specustawy, która jednak dotyczy technicznych aspektów pieczy zastępczej, jak np. prowadzenie ewidencji małoletnich przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Mimo pozytywnego kierunku zmian, problemem pozostaje wykluczenie z zakresu podmiotowego ustawy osób pozostających poza kryterium obywatelstwa Ukrainy, do czego zaliczają się bezpaństwowcy lub osoby zagrożone bezpaństwowością, czy też obywatele państw trzecich przebywający w tym czasie w Ukrainie.

 

 

Wojciech Pawłowski

 


 

Важлива зміна спеціального Закону про допомогу громадянам України! 

Важлива зміна спеціального Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни:

 

Ситуація перед зміною Закону:

 

Дія закону охоплювала лише громадян України та їхніх чоловіків/дружин, що не мають українського громадянства, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого безпосередньо з території України.

Таким чином, законний захист не поширювався на громадянина України, який, рятуючись від війни (після 24 лютого), спочатку потрапив до транзитної країни (наприклад, Румунії чи Молдови), а вже потім до Польщі.

 

Приклади правил до зміни:

 

«Стаття 1. 1. Закон встановлює конкретні правила легалізації перебування громадян України, які в'їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї країни, а також громадян України, що мають Карту поляка, які разом із найближчою родиною прибули на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій».

 

«Ст. 2. 1. Якщо громадянин України, зазначений у ст. 1 пункт 1, легально в'їхав на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в правилах, виданих на підставі пункту 4, та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним на строк 18 місяців починаючи з 24 лютого 2022 року (...)».

Ситуація після зміни Закону:

 

Дія закону охоплюватиме лише громадян України та їхніх чоловіків/дружин, що не мають українського громадянства, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого з території України (скасування вимоги безпосереднього перетину кордону Україна-Польща).

Таким чином, законний захист поширюватиметься на громадянина України, який, рятуючись від війни (після 24 лютого), спочатку потрапив до транзитної країни (наприклад, Румунії чи Молдови), а вже потім до Польщі.

Приклади правил після зміни:

 

«Ст. 1. 1. Закон встановлює конкретні правила легалізації перебування громадян України, які в'їхали на територію Республіки Польща з території України у зв'язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї країни, а також громадян України, що мають Карту поляка, які разом із найближчою родиною прибули на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій». ー без слова «безпосередньо».

«Ст. 2. 1. Якщо громадянин України, зазначений у ст. 1 пункт 1, легально прибув на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в правилах, виданих на підставі пункту 4, та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним на строк 18 місяців починаючи з 24 лютого 2022 року (...)». ー заміна слова «в’їхав» на «прибув».

  • На даний момент (другій половина дня 25.03.2022 року) акт про внесення змін до спеціального Закону був прийнятий Сеймом і без змін прийнятий Сенатом, але очікує на підпис Президента.

  • Закон набирає чинності з дня його публікації в «Dziennik Ustaw», однак йому надана зворотна дія з 24 лютого 2022 року. Як наслідок, він також поширюватиметься на громадян України, які транзитно в’їжджали на територію Польщі до створення та введення в дію цього закону.

  • Крім того, Сенат прийняв без змін другий закон про внесення змін до спеціального Закону про допомогу громадянам України (також очікує на підпис Президента), але він стосується технічних аспектів опіки прийомною сім’єю, наприклад, ведення обліку неповнолітніх міністром у справах сім’ї.

 

У зв’язку з початком російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Польща зіткнулася з напливом величезної кількості біженців. З цієї причини 12 березня 2022 року набув чинності Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. У початковому варіанті він охоплював лише громадян України та їхні подружжя, що не мали українського громадянства, які в’їхали на територію Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року. З моменту оприлюднення проєкту багато громадських організацій стверджували, що сфера суб’єкту закону є занадто вузькою, водночас як через критерій громадянства України (що може становити загрозу, наприклад, для осіб без громадянства), так і через критерій прямого в'їзду на територію Польщі з території України. Проте законодавець вирішив відійти від другого критерію шляхом останньої поправки до вищезгаданого Закону. У результаті поправки, прийнятої Сеймом і прийнятої без змін Сенатом (станом на 25.03.2022 року Закон очікує на підпис Президента), захист поширюватиметься на всіх громадян України та їхні подружжя, що не мають українського громадянства, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022р. з території України, навіть транзитно, тобто з інших країн, а не просто через польсько-український кордон. 

 

У технічному плані закон про внесення змін до вищезгаданого спеціального Закону обмежується вилученням слова «безпосередньо» з низки статей (ст. 1 пункти 1 i 2, ст. 2 пункт 4, ст. 3 пункт 3, ст. 4 пункт 4 підпункти 19 i 20, ст. 46, ст. 47, ст. 48, ст. 49 і ст. 71 пункт. 1), замінивши слово «в’їхав» на «прибув» в одній зі статей (замість «(...) легально в'їхав на територію Республіки Польща (...)» стає «(...) легально прибув на територію Республіки Польща (...) »). 

 

До внесення змін до Закону на захист, що випливає зі спеціального Закону, не могли розраховувати громадяни України, які прибули до Польщі через транзитні країни (наприклад, в’їжджаючи в Молдову з України, а потім в Польщу). Внаслідок зазначених змін на таку особу тепер теж поширюються положення Закону.

 

Поправка до закону набуде чинності з дня її публікації в «Dziennik Ustaw» (тобто, ймовірно, найближчими днями, після її підписання Президентом), однак їй надана зворотна дія з 24 лютого 2022 року. Як наслідок, законний захист буде доступний для всіх осіб, навіть якщо вони транзитно в’їхали на територію Польщі з території України, рятуючись від війни після 24 лютого 2022 року. Дія закону охоплюватиме цих осіб, навіть якщо в’їхали до набрання поправкою чинності.

 

Варто зазначити, що паралельно було внесено другу поправку до спеціального Закону, але вона стосується технічних аспектів опіки прийомною сім’єю, наприклад, ведення обліку неповнолітніх міністром у справах сім’ї.

 

Незважаючи на позитивний напрямок змін, проблемою залишається виключення з суб’єктивної сфери діяння осіб, які не підпадають під критерій громадянства України, до яких належать особи без громадянства чи особи, яким загрожує безгромадянство, або громадяни третіх країн, які проживали в Україні на той момент.

 

Войчєх Павловський

 

 

 

 

 

 

Ważna zmiana specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy!

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531