21 października 2022

Obywatele Ukrainy i inne osoby wymienione w art. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, objęte zakresem podmiotowym tejże ustawy, są uprawnione do określonych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

 

Artykuł przedstawia opis niektórych świadczeń, o które mogą ubiegać się osoby z Ukrainy.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Obywatelowi Ukrainy, który zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy nabył nr PESEL UKR jest uprawniony do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Świadczenie pieniężne jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organ administracyjny: MOPS

 

Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. 500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Świadczenie 500+ przysługuje tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce. Składając wniosek, wnioskodawca musi podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój i dziecka, które jest pod Twoją opieką. Warunkiem koniecznych dla otrzymania świadczenia jest przebywanie wnioskodawcy i dziecka na terytorium RP.

 

Organ administracyjny: ZUS

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy 

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Warunkiem koniecznym uzyskania świadczenie jest zamieszkania rodzica z dzieckiem na terenie RP. Świadczenie nie przysługuje m.in. jeżeli zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy 

 

Zasiłek rodzinny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny 

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł i przysługuje m.in. matce albo ojcu; rodzinie zastępczej w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje m.in. przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, przy spełnieniu określonych wymogów oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie albo jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydanym przez organ rentowy np. ZUS, KRUS). Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka  

 

Zasiłek opiekuńczy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, a także opiekunowi tymczasowemu ustanowionym na mocy postanowienia sądu rodzinnego zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Zasiłek może być przyznany w sytuacji, jeżeli rodzic bądź opiekun tymczasowy jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu opieki m.in. nad dzieckiem chorym lub niepełnosprawnym bądź innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania 

 

 

Dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej opiekę. Aby otrzymać dofinansowanie, placówka lub opiekun musi wpisać dziecko do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania za żłobek jest nieotrzymywanie przez wnioskodawcę na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku 

 

Program Dobry Start

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Program Dobry Start jest rodzajem wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, który polega na jednorazowej wypłacie 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka. Wśród osób, które mogą złożyć wniosek wymienić należy m.in. rodziców i opiekunów prawnych dziecka. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

 

Organ administracyjny: ZUS

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start 

 

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Opis: PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie dokumentu potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 

Organ administracyjny: Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie

 

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ 

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego 

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie. Dodatek przysługuje w przypadkach określonych przepisami i zależy m.in. od tytułu prawnego do lokalu, osiągania odpowiednio niskiego dochodu oraz odpowiedniej powierzchni użytkowej lokalu.

 

Organ administracyjny: Centrum Świadczeń (Urząd Miasta)

 

Więcej informacji: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762 

 

Bilet socjalny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Bilet socjalny jest to bilet miesięczny imienny, do którego nabycia uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (600 zł w przypadku osoby w rodzinie, 776 w przypadku osoby samotnie gospodarującej). Podstawą wydania biletu socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód  w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Więcej informacji: https://mops.krakow.pl/ogolne/260865,1934,komunikat,bilet_socjalny_dla_obywateli_ukrainy________________________________________.html 

 

Posiłki dla dzieci i uczniów z Ukrainy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Rodzice uczniów mogą zostać zwolnieni z ponoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej np. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Posiłki dla uczniów z Ukrainy mogą zostać pokryte przez ośrodek pomocy społecznej. Warunkiem koniecznym do ubiegania do zwolnienie z opłat jest nabycie numeru identyfikacyjnego PESEL zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Organ administracyjny: MOPS

 

Prawo do leków refundowanych

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

Opis: Pacjenci z Ukrainy mają prawo do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce. O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowane są placówki medyczne, w tym przychodnie POZ i apteki.

 

Placówka: POZ

 

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pacjenci-z-ukrainy-maja-prawo-do-lekow-refundowanych,8162.html#:~:text=Pacjenci%20z%20Ukrainy%2C%20kt%C3%B3rzy%20od,ustawowo%20%E2%80%94%20do%20otrzymania%20lek%C3%B3w%20refundowanych.

 

Health4Ukraine

 

Opis: Program umożliwia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski. Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku.

 

Wniosek elektroniczny należy złożyć na stronie: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Więcej informacji: https://health4ukraine.com/pl/ 

 

Zasady otrzymywania pomocy finansowej i rzeczowej może różnić się w zależności od miejsca pobytu osoby uprawnionej do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Szczegółową informację o warunkach wypłaty świadczeń można uzyskać bezpośrednio w organach administracyjnych, do których jest skierowany wniosek.

 

Poza świadczenia wypłacalnymi z budżetu państwowego, pomoc finansowa jest oferowana przez organizacje międzynarodowe.

 

 

 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531