24 stycznia 2023

W niniejszym artykule przedstawiamy różne typy świadczeń dostępne dla cudzoziemców w Polsce, w tym dla osób z Ukrainy posiadających PESEL UKR. W każdym punkcie omówione zostały inne rodzaje świadczeń, wraz z informacją odnośnie właściwych organów a także kategorii osób uprawnionych do uzyskania danego świadczenia. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami wskazanych instytucji w celu otrzymania wyczerpującej informacji na temat przedstawionych świadczeń.

 

 

 1. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR (cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie)

 

Przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat
 • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego   świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych albo gdy takie świadczenia przysługują ale ich wysokość nie przekracza 1896,13 zł

 

Kto wypłaca:

 

ZUS

 

Szczegóły:

 

Wysokość świadczenia – maksymalnie 500 zł/m-c

 

Więcej informacji: 

 

https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania

 

 1. Zasiłek pielęgnacyjny

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR (cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie)

 

Przysługuje osobom, które:

 

 • są dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • mają więcej niż 16 lat i orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • mają więcej niż 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia
 • ukończyły 75 lat

 

Nie przysługuje osobom, które:

 • są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego
 • mają członków rodziny, którym przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją

 

Kto wypłaca:

 

MOPS

 

Szczegóły:

 

Wysokość świadczenia: 215,84 zł/m-c

 

Więcej informacji: 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-18

 

 

 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR

 

Przysługuje osobom, które:

 

zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

–w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza minimum dochodowego

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1.  osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2.  osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 

3.  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4.  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,

 

5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto wypłaca

 

MOPS

 

Szczegóły

 

Wysokość świadczenia: 620,00 zł/m-c

 

Więcej informacji: 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-8

 

 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Przysługuje osobom z PESEL UKR

 

Przysługuje osobom:

1.  matce albo ojcu,

2.  opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

4.  innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (pod dodatkowymi warunkami) z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1.  nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2.  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Kto wypłaca

 

MOPS

 

Szczegóły

 

Wysokość świadczenia: Wysokość świadczenia: 2458 zł/mc

 

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-19

 

 1. PFRON dofinansowanie wyrobów medycznych na zlecenie

 

Obejmuje osoby z PESEL UKR (osoby, których pobyt jest legalny na podstawie spec-ustawy)

 

Przysługuje osobom, które:

posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu

 

Kto wypłaca

 

PFRON

 

Szczegóły

 

Więcej informacji: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

 

 1. Dodatek pielęgnacyjny

 

Komu przysługuje

 

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje osobom, które:

 

 • są w Polsce uprawnione do emerytury lub renty, jeżeli  zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia
   
 • Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

 

Kto wypłaca

 

ZUS

 

Szczegóły

 

Wysokość świadczenia: 256,44 zł/m-c

 

Więcej informacji:

 

https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny

 

 

 1. Renta socjalna

 

Komu przysługuje

 

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje cudzoziemcom, którzy posiadają:

- zezwolenie na pobyt stały

- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

- zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach

- status uchodźcy, ochronę uzupełniającą

- kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (dodatkowe warunki)

- są członkami rodzin obywateli UE (dodatkowe warunki)

 

Przysługuje osobom:

- pełnoletnim (ukończone 18 lat)

- posiadającym orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

a) przed ukończeniem 18 roku życia;

b) w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):

 

- w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat,

- w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Kto wypłaca

 

ZUS

 

Szczegóły

 

Wysokość świadczenia: 1338,44 zł/ m-c

 

Więcej informacji: 

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna

 

 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy

 

Komu przysługuje

 

Nie zależy od posiadania PESEL UKR, lecz od warunków ogólnych.

 

Przysługuje osobom, które:

 

 • posiadają orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do pracy,
 • przepracowały w Polsce określony okres czasu i opłacały składki na ubezpieczenie
 • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

 

Kto wypłaca

 

ZUS

 

Szczegóły

 

Wysokość świadczenia: 1338,44 zł/m-c

 

Więcej informacji:

 

https://www.zus.pl/lekarze/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy/pojecie-niezdolnosci-do-pracy/definicje

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty

 

 

 

 

 Świadczenia dla cudzoziemców 
z niepełnosprawnością, w tym dla osób Z PESEL UKR

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531