15 marca 2022

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PRZEPISÓW SPECUSTAWY?

 

1. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, od dnia 24.02.2022 roku i deklarują zamiar pozostania w Polsce

2. oraz ich małżonkowie, nawet jeśli nie mają ukraińskiego obywatelstwa, ale przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

3. Obywatele Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka, przybyli z terytorium Ukrainy z powodu działań wojennych od dnia 24.02.2022 roku i deklarują zamiar pozostania w Polsce

4. oraz ich małżonkowie, nawet jeśli nie mają ukraińskiego obywatelstwa, ale opuścili Ukrainę od 24.02.2022 roku i przybyli na terytorium RP i deklarują zamiar pozostania w Polsce

 

Do członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, o którym mowa w pkt. 3 przepisy spec-ustawy stosują się odpowiednio. Ustawę stosuje się, pod warunkiem, że wymienione wyżej kategorie osób nie mają polskiego: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta, zezwolenia na pobyt stały, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany.

 

LEGALNOŚĆ POBYTU

Pobyt tych osób uznaje się automatycznie za legalny przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24.02.2022 roku.

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

Osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) mogą te wnioski wycofać, aby móc korzystać ze specustawy.

 

WYJAZD Z POLSKI

Uwaga: wyjazd z Polski na okres ponad 1 miesiąca powoduje utratę uprawnień ze spec-ustawy.

 

CO DAJE SPEC-USTAWA?

 

1. LEGALIZACJA - Legalizuje pobyt wymienionych kategorii osób.

 

2. PRACA - Ww. osoby mogą pracować, nie potrzebują żadnych zezwoleń na pracę, pracodawca jest obowiązany zawiadomić Urząd Pracy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy w terminie 14 dni przez portal praca.gov.pl

 

3. STATUS BEZROBOTNEGO - ww. osoby mogą się zarejestrować jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, bez względu na ich wiek.

 

4. OPIEKA MEDYCZNA - ww. osoby mogą korzystać z publicznej opieki medycznej (placówki oznaczone NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia).

 

5. ŚWIADCZENIA SOCJALNE - Ww. osoby, mogą skorzystać z określonych świadczeń socjalnych i rodzinnych oraz świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.

 

6. POMOC PSYCHOLOGA - Ww. osobom, może być zapewniona pomoc psychologiczna, zapewnia Prezydent Miasta.

 

PIERWSZE KROKI - PESEL

 

Ww. osoby w pierwszej kolejności muszą wyrobić numer PESEL. W tym celu należy przygotować zdjęcia biometryczne (może pojawić się możliwość zrobienia takich zdjęć bezpłatnie) oraz kopie posiadanych dokumentów tożsamości oraz udać się do Urzędu Miasta. W Urzędzie należy wypełnić wniosek (dostępny także w języku ukraińskim), okazać oryginały dokumentów tożsamości oraz oddać ich kopie, oddać odciski palców oraz fotografie. Jeżeli we wniosku podadzą Państwo swój numer telefonu oraz adres email Urząd nie tylko nada Państwu numer PESEL, ale także automatycznie nada dostęp do Profilu Zaufanego – dzięki temu będzie możliwość załatwiania różnych spraw urzędowych przez internet.

 

Z dziećmi do Urzędu po numer PESEL może iść rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, ale także opiekun faktyczny. Dzieci, które mają więcej niż 12 lat należy zabrać ze sobą do Urzędu.

 

Jeżeli ww. osoba nie ma dokumentu potwierdzającego fakt przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy po 24.02.2022 (takim potwierdzeniem jest np. paszport z pieczątką kontroli granicznej) należy wniosek o PESEL złożyć nie później niż w terminie 60 dnia od dnia wjazdu.

 

Po upływie 9 miesięcy licząc od dnia wjazdu i nie później niż 18 miesięcy licząc od dnia 24.02.2022 roku ww. osoby mogą składać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Pobyt czasowy może zostać przyznany na okres 3 lat.

 

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia nastąpi weryfikacja jedynie czy jego udzielenie nie stanowi zagrożenia dla obronności, dana osoba nie ma wpisu do wykazu cudzoziemców niepożądanych w RP oraz czy wniosek został złożony w terminie.

 

Wniosek składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w momencie złożenia wniosku, właściwość miejscowa nie zmieni się w toku postępowania.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy daje uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia.

 

CO DAJE UZYSKANIE NUMERU PESEL?

 

Po uzyskaniu numeru PESEL można:

1. składać wniosek o świadczenia z ustawy o pomocy społecznej (MOPS może ale nie musi przyznać tych świadczeń)

2. rejestrować jednoosobową działalność gospodarczą (CEIDG)

3. składać wniosek o świadczenia z ustawy o pomocy społecznej

4. otrzymać (sam wniosek o przyznanie można złożyć wcześniej) świadczenie:

a) rodzinne

b) wychowawcze (jeśli dziecko zamieszkuje na terytorium RP)

c) dobry start (jeśli dziecko zamieszkuje na terytorium RP)

d) rodzinny kapitał opiekuńczy (jeśli dziecko zamieszkuje na terytorium RP)

e) dofinansowanie obniżenia opłaty za żłobek, klub dziecka, dziennego opiekuna (jeśli dziecko

zamieszkuje na terytorium RP)

 

- nawet jeśli nie mają kart pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

 

Inne kategorie osób opuszczających Ukrainę w obawie przed wojną:

 

Cudzoziemcy, których nie dotyczy spec-ustawa, ale należą do jednej z kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą skorzystać w Polsce z ochrony czasowej. Dotyczy to następujących kategorii osób:

 

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia
   
 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie.


Za członków rodziny uznaje się następujące osoby, o ile rodzina znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.:

 • małżonka
 • małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione
 • innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu ww. osoby.

 

Te osoby mogą korzystać z ochrony czasowej w Polsce, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Rozdział 3 ustawy).

 

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.

 

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP._________________________________________________________________________________________

 

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ ПОЛОЖЕННЯМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНУ?

 

1. Громадяни України, які прибули з території України у зв'язку з бойовими діями після 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишитися в Польщі.
2. та члени їх подружжя, навіть якщо вони не мають громадянства України, але прибули з території України у зв'язку з бойовими діями.
3. Громадяни України, які мають Карту поляка, прибули з території України у зв'язку з бойовими діями після 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишитися в Польщі.
4. та члени їх подружжя, навіть якщо вони не мають громадянства України, але виїхали з України після 24 лютого 2022 року і прибули на територію Республіки Польща та заявляють про намір залишитися в Польщі.

ЛЕГАЛЬНІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ

Перебування цих осіб автоматично вважається законним протягом 18 місяців починаючи з 24 лютого 2022 року.

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ

Особи, які подали заяви на міжнародний захист (статус біженця), можуть відкликати ці заяви, щоб скористатися спеціальним законом.

ВИЇЗД З ПОЛЬЩІ

Примітка: виїзд з Польщі на термін більше 1 місяця призводить до втрати прав передбачених спеціальним законом.

ЯКІ ПРАВА НАДАЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКОН?

1. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ – узаконює перебування вищезгаданих категорій осіб.

2. РОБОТА – вищезгадані категорії осіб можуть працювати, при цьому не потребуючи жодних дозволів на роботу, але роботодавець зобов’язаний протягом 14 днів повідомити службу зайнятості через портал praca.gov.pl, що громадянин України розпочав роботу.

3. СТАТУС БЕЗРОБІТНЬОГО – вищезгадані категорії осіб можуть зареєструватися як безробітні або як особи, які шукають роботу, незалежно від віку.

4. МЕДИЧНА ДОПОМОГА – вищезгадані категорії осіб можуть користуватися державною медичною допомогою (у закладах визначених Національним фондом охорони здоров'я).

5. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ – вищезгадані категорії осіб можуть користуватися спеціальними соціальними та родинними виплатами, а також пільгами, передбаченими Законом про соціальну допомогу.

6. ДОПОМОГА ПСИХОЛОГА – вищезгаданим категоріям осіб може бути надана психологічна допомога, яка надається за підтримки Президента міста.

ПЕРШІ КРОКИ – ПЕСЕЛЬ (PESEL)


Вищезгадані категорії осіб повинні спочатку отримати номер PESEL. Для цього слід підготувати біометричні фотографії (може бути можливість зробити такі фото безкоштовно) та копії документів, що посвідчують особу, і звернутись до міського Уженду. В Уженді необхідно заповнити заяву (також доступна українською мовою), показати оригінали документів, що посвідчують особу, надати їх копії, здати відбитки пальців та подати фотографії. Якщо ви вкажете в заяві свій номер телефону та адресу електронної пошти, Уженд не тільки надасть вам номер PESEL, але й автоматично надасть вам доступ до електронного підпису - завдяки цьому можна вирішувати різні адміністративні справи через Інтернет.

 

Щоб отримати номер PESEL для дитини, батькам, опікунам, кураторам, тимчасовим опікунам, а також фактичнам опікунам, слід звернутися до Уженду від імені дитини. Діти, яким виповнилося 12 років, повинні бути присутні в Уженді для отримання номера PESEL.

 

Якщо вищезгадана особа не має документа, що підтверджує факт перетину польсько-українського кордону після 24.02.2022 (таким підтвердженням є, наприклад, паспорт зі штампом прикордонної служби), то заяву на надання номер PESEL потрібно подати не пізніше 60 днів з дати в'їзду.

 

Не раніше 9 місяців від дати в'їзду та не пізніше 18 місяців починаючи з 24 лютого 2022 року, вищезазначені особи можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. Дозвіл на тимчасове проживання може бути надано на 3 роки.

 

Під час розгляду заяви на дозвіл на тимчасове проживання буде перевірятися лише інформація, чи особа не загрожує безпеці держави, чи особа не була внесена до списку небажаних іноземців у Республіці Польща, а також чи заява була подана вчасно.

 

Заява подається Воєводі, компетентному за місцем проживання особи на момент подання заяви. Територіальна юрисдикція під час розгляду справи не змінюється.

 

Дозвіл на тимчасове проживання дає право працювати без отримання дозволу на роботу.

ЩО ОЗНАЧАЄ ОТРИМАННЯ НОМЕРА PESEL ?

Отримавши номер PESEL, ви можете:

1. подати заяву на отримання допомоги відповідно до Закону про соціальну допомогу (MOPS –Міський осередок соціальної допомоги має право, але не зобов’язаний надавати ці пільги)

2. зареєструвати ФОП (CEIDG)

3. подати заяву на отримання допомоги згідно із Законом про соціальну допомогу

4. отримати (заяву про отримання допомоги можна подати раніше) соціальну допомогу:

а) на сім'ю

б) на виховання дитини (якщо дитина проживає на території Республіки Польща)

в) хороший старт (якщо дитина проживає на території Республіки Польща)

г) сімейний капітал опіки (якщо дитина проживає на території Республіки Польща)

д) на дофінансування зменшення оплати за дитячий садок, клуб дитини та витрат на денного опікуна (якщо дитина проживає на території Республіки Польща)

- навіть якщо особи не мають дозволу на перебування з відміткою «доступ до ринку праці».

 

Інші категорії людей, які покидають Україну через страх перед війною:
 

Іноземці, на яких не поширюється дія спецзакону, але котрі належать до однієї з категорій переміщених осіб, зазначених у ст. 2 (1) і (2) Виконавчого рішення Ради ЄС, яке констатує масовий притік осіб переміщених з України, можуть отримати тимчасовий захист у Польщі. Це стосується наступних категорій осіб:

• особи без громадянства або громадяни третіх країн, крім України, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть безпечно повернутися до країни або регіону походження

• особи без громадянства або громадяни третіх країн, крім України (та члени їх сімей), які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року.

Членами сім’ї вважаються наступні особи (за умови, що сім’я перебувала та проживала в Україні до 24 лютого 2022 року):

• чоловік або дружина

• неповнолітні та неодружені діти або діти члена подружжя, незалежно від того, народжені вони у шлюбі, поза сімейними відносинами чи були усиновлені;

• інші близькі родичі, які проживали разом однією сім'єю і   повністю або частково перебували на утриманні вищезазначених осіб на момент, коли обставини призвели до масового припливу переміщених осіб.

Ці особи можуть користуватися тимчасовим захистом у Польщі відповідно до Закону про надання міжнародного захисту іноземцям на території Республіки Польща (Розділ 3 Закону).


Іноземці, які відповідають вищенаведеним вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджуватиме надання тимчасового захисту. Довідку видає Управління з питань іноземців за клопотанням іноземця. Клопотання можна подати особисто в Управлінні у Варшаві, вул. Таборова, 33, починаючи з четверга, 17 березня ц.р. Довідка становить єдиний доказ надання тимчасового захисту на території Польщі. У термін її чинності підтверджується право на перебування на території Польщі. Іноземець, який користується тимчасовим захистом, може також працювати, і при цьому не є необхідна наявність дозволу на роботу, а також розпочинати та виконувати підприємницьку діяльність на території Польщі. Це можливо на таких самих засадах, як у випадку польських громадян.Особі, яка користується тимчасовим захистом і отримала довідку, Управляння з питань іноземців гарантує – за її вимогою – медичний догляд, а також надає допомогу із отриманням проживання і харчування або грошову допомогу. Допомога надається відповідно до процедури і на засадах, що викладені у Законі «Про надання іноземцям захисту на території РП».

 

 

 

 

 

 

 

Spec-ustawa dla osób uciekających z Ukrainy - krótki poradnik

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531