03 listopada 2023

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Rady UE 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przedłużenia tymczasowej ochrony dla osób z Ukrainy. Z decyzji wynika, iż: „Przedłuża się tymczasową ochronę udzielaną wysiedleńcom z Ukrainy, o których mowa w art. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2022/382, o jeden rok, do dnia 4 marca 2025 r.

 

Czym jest ochrona czasowa?

 

Ochrona czasowa jest formą ochrony międzynarodowej udzielanej zgodnie z dyrektywą Rady UE 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ochronę czasową udziela się osobom z Ukrainy, którzy wskutek inwazji rosyjskiej, zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i przybycia na terytorium państwa członkowskiego UE.

 

Jaki wpływ ma wydanie decyzji przez Radę UE na ustawodawstwo polskie?

 

Decyzja Rady UE 2023/2409 wiąże Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie UE, jednak jej stosowanie wymaga zmian w ustawodawstwie polskim, a szczególnie w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). W związku z czym w najbliższym czasie należy oczekiwać nowelizacji polskich przepisów, dotyczących ochrony czasowej dla osób z Ukrainy.

 

O wszystkich dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Przedłużenie ochrony czasowej dla uchodźców z Ukrainy

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531