26 stycznia 2024

Uwaga! Niniejszy artykuł nie dotyczy osób z Ukrainy ze statusem UKR.

 

Na terytorium Polski z ochrony czasowej na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2003 Nr 128 poz. 1176) mogą korzystać osoby, niemające obywatelstwa ukraińskiego, które przybyły z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. i są:

  • osobami bez obywatelstwa, które mieszkały na Ukrainie,

  • osobami, które korzystały z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej na Ukrainie,

  • osobami, które przebywały na Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie w stanie bezpiecznie powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

 

Po przybyciu do Polski te osoby muszą się udać do Urzędu Spraw Cudzoziemców w Warszawie (ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa) i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej w Polsce. Wniosek można składać również przez pocztę, pocztę elektroniczną oraz platformę ePUAP.

 

W okresie swojej ważności zaświadczenie, wraz z ważnym dokumentem podróży, uprawnia osób, korzystających z ochrony czasowej, do legalnego pobytu w Polsce, przekraczania granic zewnętrznych UE i wewnętrznych państw strefy Schengen oraz pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dniach.

 

Mechanizm ochrony czasowej uruchomiony decyzją wykonawczą Rady UE w marcu 2022 r. początkowo na rok, został ponownie przedłużony na kolejny rok do 4 marca 2025 r. W związku z tym, analogicznemu przedłużeniu ulega również termin obowiązywania wydanych dotychczas zaświadczeń o objęciu ochroną czasową.

Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r. lub 4 marca 2024 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zaświadczenia te zachowają ważność do 4 marca 2025 r.

Więcej informacji o ochronie czasowej:

https://www.gov.pl/web/ochrona/przedluzenie-obowiazywania-zaswiadczen-o-objeciu-ochrona-czasowa-do-4-marca-2025-r

Przedłużenie obowiązywania zaświadczeń o objęciu ochroną czasową do 4 marca 2025 r.

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531