13 marca 2024

Mijający rok w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć pod wieloma względami był rokiem przełomowym. Nigdy dotąd nie pracowaliśmy tak intensywnie, nie udzieliliśmy typu porad i nie pomogliśmy tak dużej liczbie osób poszukujących w Polsce ochrony. Nasze działania nigdy dotąd nie były tak szeroko zakrojone i nigdy wcześniej nie prowadziliśmy tak wielu punktów pomocy prawnej rozlokowanych w dużych polskich miastach, ani nie zrealizowaliśmy tak dużej liczby wyjazdów i konsultacji w ośrodkach dla uchodźców oraz w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

 

Ten niezwykle wymagający poziom intensywności naszych działań stanowił niestety odzwierciedlenie stale rosnących potrzeb związanych z napływem do Polski osób uciekających przed wojną i prześladowaniem. Polska odnotowała rekordowe liczby osób poszukujących ochrony, podobnie jak cała UE.

 

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomogło im uregulować swoje położenie pod względem prawnym, a w perspektywie długofalowej przyczyni się do poprawy standardu przestrzegania ich praw i ułatwi ich integrację.

 

KRÓTKIE PODSUMOWANIE 2023 R. W LICZBACH:

 

Pomogliśmy łącznie 19 119 osobom.

 

W tej liczbie znalazło się 18 082 osoby z Ukrainy, które przyjechały do Polski w związku z wojną oraz 1037 osób pochodzących z innych krajów, ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową.

 

Zatrudnialiśmy zespół 17 prawników.

 

Prowadziliśmy 11 punktów prawnych w 6 miastach: w Krakowie, Rybniku, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Rzeszowie.

 

Prowadziliśmy regularne porady prawne w 7 ośrodkach otwartych dla uchodźców (łącznie 27 wizyt połączonych z konsultacjami)


a także w 5 ośrodkach strzeżonych ( łącznie 35 wizyt połączonych z konsultacjami).

 

STATYSTKI UNIJNE I POLSKIE

 

W roku 2023 w krajach unijnych złożono łącznie ponad 1,1 miliona wniosków o ochronę, co oznacza powrót do poziomu potrzeb z lat 2015 – 2016, które zostały określone mianem „kryzysu uchodźczego”. Ponadto w UE schronienie znalazło około 4,4, miliona osób z Ukrainy, które objęte zostały tzw. tymczasową ochroną.

 

Według statystyk unijnych w 2023 roku Syryjczycy stanowili wciąż największą grupę wśród narodowości ubiegających się o ochronę międzynarodową (azyl – w terminologii UE) i złożyli łącznie 181 000 wniosków (wzrost o 38% w stosunku do 2022 r.).

 

Na drugim miejscu znaleźli się Afgańczycy, którzy od lat tworzą drugą co do wielkości grupę wnioskodawców, a ta tendencja utrzymała się również w 2023 roku, ale z liczbą 114 000 złożonych wniosków, a więc o 11% mniej niż w 2022 roku.

Znaczące liczby wniosków, w skali UE składali również obywatele:

 

- Turcji (prawie 101 000 wniosków, wzrost o 82%, większość wniosków złożonych w Niemczech)
- Wenezueli i Kolumbii (po ponad 60 000 wniosków, wzrost o ponad 30%, większość wniosków złożonych w Hiszpanii)
- Maroko ( 31 000 wniosków, złożonych głównie w Austrii)
- Egiptu (27 0000 wniosków, złożonych głównie we Włoszech)
- Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej (po ponad 20 000 wniosków, złożonych głównie we Francji).

 

W Polsce w roku 2023 wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 9,5 tys. cudzoziemców. Liczba złożonych w Polsce wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej była o 4 proc. mniejsza w porównaniu do 2022 r. Najliczniejsze grupy narodowościowe to obywatele:

- Białorusi – 3,7 tys. osób,
- Ukrainy – 1,8 tys. osób,
- Rosji – 1,8 tys. osób,
- Turcji – 0,3 tys. osób,
- Egiptu – 0,2 tys. osób.

 

Wśród osób aplikujących o ochronę znalazło się 63% mężczyzn i 37% kobiet. Przeważający przedział wiekowy to: 18 - 34 lata. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowiły 25%.

 

Najwięcej decyzji pozytywnych, a więc o przyznaniu statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej wydano wobec obywateli:

- Białorusi – 2,9 tys. osób,
- Ukrainy – 1,1 tys. osób,
- Rosji – 0,2 tys. osób.

Łącznie w roku 2023 r. wydanych zostało 4,6 tys. decyzji pozytywnych.

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM W 2023 R.

 

Wsparcie prawne Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć udzielane jest cudzoziemcom poszukującym ochrony, niezależnie od ich obywatelstwa, narodowości, poglądów politycznych czy wyznania. Nasze działania były realizowane w dwóch równoległych programach pomocy prawnej:

 

 1. Program pomocy prawnej dla cudzoziemców poszukujących ochrony

W ramach tego programu, realizowanego przez Centrum już od 22 lat świadczyliśmy bezpłatną informację i pomoc prawną cudzoziemcom przebywającym w ośrodkach otwartych dla uchodźców jak i umieszczonym w detencji. Pomoc świadczona była w ramach indywidualnych, osobistych porad, telefonicznie, mejlowo oraz w formie video-konsultacji. Program objął 7 ośrodków otwartych oraz 7 ośrodków zamkniętych. Znaczącą grupą osób, które skorzystały z naszego wsparcia w tym programie, były osoby, które dotarły do Polski przez granicę białoruską i nierzadko były wcześniej ofiarami przemocy.

 

 1. Program pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy

W ramach tego programu świadczyliśmy bezpłatną informacje i pomoc prawną dostosowaną do szczególnych potrzeb osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy, w związku z wojną i zostały objęte ochroną tymczasową. Program realizował zespół ukraińsko oraz rosyjskojęzycznych prawniczek, które działały w 11 punktach prawnych na terenie 6 miast. Dodatkowo, pomoc prawna była świadczona przez specjalną ukraińską infolinię. Specjalny program wsparcia prawnego realizowany był w odniesieniu do dzieci z Ukrainy, a także wobec osób o szczególnych potrzebach.

 

Zakres naszych działań najlepiej obrazują statystyki:

 

DELEGACJE - WIZYTY W OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW

 

 • W 2023 r. odbyliśmy 35 wyjazdów do Ośrodków Strzeżonych, gdzie na bieżąco była udzielana przez nas pomoc prawna cudzoziemcom, którzy zgłaszali się na porady. Placówki, które wizytowaliśmy regularnie to: SOC Krosno Odrzańskie, SOC Lesznowola, SOC Biała Podlaska, SOC Przemyśl, ponadto jednorazowo odbyliśmy wizytę w SOC Kętrzyn.

 • 27 delegacji przeprowadziliśmy do ośrodków otwartych, gdzie przebywają cudzoziemcy ubiegający się o nadanie ochrony międzynarodowej. W mijającym roku byliśmy w takich placówkach jak: Otwarty ośrodek w Lininie, Dębaku, Łukowie, Bezwoli, Białej Podlaskiej, Kolonii Horbów i Grupie pod Grudziądzem.

 • Jako odpowiedź na nagłe sytuacje, oraz dla uzupełnienia naszej oferty poradnictwa prawnego, prowadziliśmy także porady w formie wideo-konsultacji. Na takiej zasadzie, w 2023 r., udało nam się zorganizować 10 takich sesji konsultacyjnych online, dla różnych ośrodków.

 • Łącznie w 2023 r. udało nam się przeprowadzić 62 delegacje! Jest to nasz absolutny rekord!
   

BENEFICJENCI NASZEJ BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 

 • Istotnym wskaźnikiem w naszej pracy jest także ilość osób, które skorzystały z naszej pomocy prawnej. Prawniczki Centrum w 2023 r. udzieliły wsparcia dla 713 osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców.

 • Liczba beneficjentów naszej pomocy w ośrodkach otwartych 324 osoby.

 • Łącznie, w 2023 r., wsparłyśmy 1037 cudzoziemców, którzy przebywali w ośrodkach i zgłosili się na nasze porady.
   

PUNKTY POMOCY PRAWNEJ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
 

 • Wraz z koniecznością rozszerzenia działań i chęcią dotarcia z pomocą prawną do jak największej ilości osób potrzebujących konsultacji w związku z wojną w Ukrainie, Centrum utworzyło punkty pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

 • Aktualnie nasze Centrum prowadzi 11 punktów, gdzie po pomoc prawną mogą zgłosić się osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z wojną.

 • W 2023 r. nasze punkty pomocy prawnej dla osób z Ukrainy działały w 6 różnych miastach: w Krakowie, Poznaniu, Rybniku, Wrocławiu, Sopocie i Rzeszowie.

 • W skład naszej grupy prawniczek udzielających porad w tych punktach to 9 osób. Wszystkie zatrudnione osoby to prawniczki z Ukrainy, część przyjechała do Polski w ostatnich miesiącach, wraz z falą uchodźców. Bardzo doceniamy możliwość pracy z nimi. Zatrudnienie prawniczek ukraińskich pozwala nam także lepiej zrozumieć potrzeby naszych ukraińskich beneficjentów i odpowiednio dostosować do nich nasze działania.

 • W 2023 r. udało nam się udzielić osobom z Ukrainy 15678 porad prawnych!


OSOBY SZCZEGÓLNEJ TROSKI


Udzielając pomocy prawnej beneficjentom prawnicy Centrum zwracają uwagę na osoby o szczególnych potrzebach takie jak m.in.: małoletni (w tym małoletni bez opieki), osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży, samotne matki, rodziny wielodzietne, ofiary przemocy.


Aby lepiej pomagać takim osobom, ale także objąć je kompleksowym wsparciem, zespół CPPHN stworzył własne Standardowe Procedury Postępowania i wewnętrzne wytyczne odnośnie identyfikacji osób szczególnej troski oraz oceny ich potrzeb, a następnie procedowania spraw takich osób tak, aby zapewnić im jak najlepsze wsparcie. Ponadto prawnicy Centrum opracowali specjalny system przekazywania spraw do właściwych organizacji i instytucji pomocowych, które świadczą pomoc w zakresie innym niż Centrum, który ma na celu poprawę współpracy pomiędzy różnymi podmiotami udzielającymi wsparcia.

 

INFOLINIA W SPRAWACH UKRAIŃSKICH
 

 • W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie szybkich konsultacji prawnych w sprawach ukraińskich, Centrum utworzyło specjalną, osobną infolinię poświęconą kwestiom pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

 • Osoba obsługująca infolinię (nasz numer to 725 449 374). W 2023 r. infolinia udzieliła łącznie 2042 porady!

 • Dysponujemy także drugą infolinią, przeznaczoną stricte kwestiom pomocy w sprawach małoletnich bez opieki z Ukrainy przebywających na terenie Krakowa i okolic (numer telefonu to 725 449 356). W 2023 r. udało nam się w ten sposób udzielić wsparcia w 362 sprawach!
   

NASZE PARTNERSTWA

 

W roku 2023 nasze działania realizowaliśmy jako organizacja partnerska UNHCR i aktywnie działaliśmy wraz z UNHCR w ramach Sektora Ochrony (Protection Sector), współkoordynując pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. To ze środków UNHCR pochodzi zdecydowana większość naszego operacyjnego budżetu.


Prowadziliśmy również projekt dotyczący osób o szczególnych potrzebach w partnerstwie z IRC, a także działania finansowane ze środków Funduszy Norweskich i Sigrid Rausing Trust.


NASZE POTRZEBY W 2024 R.


Już teraz wiemy, że rok 2024 będzie dla nas rokiem przełomowym. Rozpoczął się kolejny rok wojny na Ukrainie, w Polsce zarejestrowanych jest blisko milion osób z tego kraju, korzystających z ochrony tymczasowej, przez polsko-białoruską granicę nadal przybywają do nas liczne grupy cudzoziemców, składana jest wciąż wysoka liczba wniosków o ochronę międzynarodową, z nadal bardzo wysokim odsetkiem osób umieszczanych w detencji i niskim poziomem uznawalności.

 

Intensywnie rozwijamy i szkolimy nasz zespół prawniczy, rozwijamy formy działania, starając się o jak największą skuteczność, rozwijamy też nasze działania rzecznicze i badawcze. Staramy się, aby nasza pomoc przynosiła realną zmianę w życiu naszych beneficjentów.

 

Jednocześnie w tym roku istotnie zmniejszają się środki finansowe przeznaczane przez ONZ i duże organizacje międzynarodowe na wsparcie w naszym regionie, więc w świetle nadal rosnącej skali zapotrzebowania na naszą pomoc prawną musimy intensywniej poszukiwać środków finansowych na jej realizację.

 

Z tego względu szczególnie mocno liczymy na wsparcie naszych Przyjaciół i Sympatyków. Można je okazać na kilka sposobów:

 

1. Prosimy o odliczenie nam 1,5% podatku podczas okazji corocznego rozliczania PIT. Wystarczy wpisać nazwę naszej organizacji: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i numer KRS: 0000113676.

 

2. Prosimy o dołączenie do grona naszych Patronów na Patronite: https://patronite.pl/CPPHN

Nawet niewielka, ale regularna wpłata, znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo finansowe.

 

3. Zachęcamy do wpłaty dowolnej kwoty na na naszej zrzutce: https://zrzutka.pl/6vh67e

 

Nawet niewielka, ale regularna wpłata, znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo finansowe.

 

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie naszą działalnością i liczymy na dalsze wsparcie!

 

 

Podsumowanie 2023 r. w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i prośba o 1,5% podatku

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531