16 stycznia 2024

Przypominamy, iż zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 645):

 

"Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty."

 

Oznacza to, iż dziecko, które przybywa w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, nie musi uczyć się w polskiej szkole lub przedszkolu. Dziecko z Ukrainy może rozpocząć lub kontynuować naukę w ukraińskim przedszkolu lub szkole w trybie zdalnym. W takim przypadku jego rodzic bądź opiekun jest zobowiązany poinformować o tym gminę.

 

Oświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuacji nauki w szkole ukraińskiej w trybie zdalnym musi być kierowane do wydziału edukacji urzędu miasta\gminy. W dokumencie obowiązkowo się wskazuje dane rodzica lub opiekuna oraz dziecka.

 

Wzory oświadczeń w języku polskim i ukraińskim dodajemy niżej.

 

W przypadku zmiany sytuacji, np. jeśli dziecko rozpocznie naukę w polskiej szkole, rezygnując z ukraińskiej, rodzic lub opiekun może cofnąć oświadczenie.

 

Prosimy zwrócić uwagę, iż powyższa regulacja nie stosuje się dzieci, którzy przebywają w Polsce w celu niezwiązanym z trwającym konfliktem zbrojnym, np. na podstawie zezwolenia na pobyt. Takie dzieci podlegają obowiązkowi szkolnemu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy skontaktować się z urzędem miasta\gminy w miejscowości, gdzie przebywa dziecko z Ukrainy.

 

 

 

..........................................................
(miejscowość, data)

..........................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)

..........................................................

..........................................................
(adres zamieszkania rodzica/opiekuna dziecka)

..........................................................

(nr kontaktowy/e-mail rodzica/opiekuna dziecka)

 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

Oświadczenie

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących  obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645) oświadczam, że mój syn  / córka / podopieczny:

imię i nazwisko dziecka:...................................................................................................,

urodzony/a: ......................................................................................................................,

zamieszkały/a w:...............................................................................................................,

numer PESEL:..................................................................................................................,

rozpocznie / będzie kontynuować kształcenie w polskim / ukraińskim systemie oświaty w:

nazwa przedszkola\ szkoły:.............................................................................................. .

 

 

..........................................................
(podpis rodzica / opiekuna dziecka)

 

 

 

 

 

 

..........................................................
(місце,дата)

..........................................................
(ім’я та прізвище батька/матері/опікуна дитини)

..........................................................

..........................................................
(адреса проживання батька/матері/опікуна дитини)

..........................................................

(номер телефону/адреса електронної пошти 

батька/матері/опікуна дитини)

 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

Заява  

Відповідно до §15 Розпорядження Міністра Освіти і Науки Польщі від 21 березня 2022 p. про організацію навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України (Вісник законів 2022 p., пункт 645), заявляю, що мій син / дочка / підопічний:

ім’я та прізвище дитини:...........................................................................................................,

дата народження:......................................................................................................................,

проживає за адресою:................................................................................................................,

номер PESEL:..............................................................................................................................,

розпочне/продовжить навчання в польській / українській системі освіти в:

(найменування садочка/школи)................................................................................................. .

 

 

..........................................................
(підпис батька/матері/опікуна дитини)

 

Czy obowiązek szkolny stosuje się do dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z wojną?

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531