Aktualne projekty

> Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2019

Czas realizacji: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie  program BMPR: Border Management and Protection of Refugees. Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla prawników.

 

Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Medyce.

> ENS - Statelessness Index 2018

Czas realizacji: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Projekt jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Koordynacja projektu: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Partnerzy:

Organisation for aid to refugees (Czechy)

Human Rights League (Słowacja)

Subjective Values Foundation (Węgry)

Tak zwany kryzys uchodźcy doprowadził do głębokich podziałów społecznych i ideologicznych wewnątrz Unii Europejskiej i zmienił kierunek polityki krajów członkowskich względem uchodźców. Zagrożenia atakami terrorystycznymi, w opinii publicznej często kojarzone z bezprecedensowym pod względem liczb i dynamiki, napływem uchodźców do UE, stały się przyczyną wprowadzania przez państwa przyjmujące coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących procedury uchodźczej.

 

Stosowanie w sposób efektywny mechanizmów bezpieczeństwa dotyczących osób ubiegających się o ochronę uchodźczą, jest wpisane w samą treść Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, z 1951 r.  Sama konwencja posiada prawne instrumenty, które mają eliminować z kręgu ochrony uchodźczej jednostki, które w przeszłości dopuściły się szczególnie poważnych naruszeń praw innych osób, bądź takie, które stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Należy podkreślić, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach przyjmujących nie może jednak w sposób nieuzasadniony naruszać praw człowieka osób poszukujących ochrony, ani ograniczać ich prawa do poszukiwania takiej ochrony. O ile więc kwestie bezpieczeństwa są dla państw coraz bardziej ważkie, a podniesienie poziomu ochrony w tej mierze jest istotne również dla łagodzenia społecznych obaw przed uchodźcami, to nowo ustanawiane mechanizmy bezpieczeństwa powinny funkcjonować w synergii z innymi zasadami prawa międzynarodowego, w szczególności z zasadą non-refoulement.

 

Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowej analizy przepisów obowiązujących w krajach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz ich praktyk w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, w kontekście szeroko rozumianego systemu ochrony uchodźców. Opracowane w ramach projektu 4 raporty krajowe przedstawiają aktualny stan prawny oraz praktykę jak i formułują rekomendacje, które posłużą jako baza do poszukiwania kolejnych efektywnych mechanizmów, włączających procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w procedury uchodźcze, utrzymując przy tym międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Związek między ochroną uchodźczą a bezpieczeństwem nie był dotychczas przedmiotem pogłębionych badań porównawczych, dlatego też mamy nadzieję, że raport, który jest rezultatem tego projektu, wyznaczy początek dyskusji na temat nowych strategii dotyczących rządów krajów członkowskich oraz poszerzy świadomość na temat środków bezpieczeństwa.

> Wsparcie instytucjonalne Fundacji im. Stefana Batorego

Czas realizacji:  1 marca 2018 - 28 lutego 2019.

 

Wsparcie w zakresie: wypracowania nowej strategii rozwoju, wzmocnienia działań informacyjnych i zdobycia większego poparcia dla działań na rzecz migrantów i uchodźców oraz dywersyfikacji źródeł finansowania

> Addressing security concerns in asylum procedure — a comparative study in the V4 countries

Czas realizacji: 16 kwietnia 2018 – 31 grudnia 2018

Projekt jest finansowany ze środków: ENS
 

Celem projektu jest rozwijanie oraz promocja narzędzia Statelessness Index, które służy jako baza informacji na temat problemu bezpaństwowości w Europie, oraz wykorzystanie go podczas działań szkoleniowych oraz rzeczniczych podjętych w ramach projektu.
 

CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), od 2013 r. a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

Od 16 lat pomagamy uchodźcom

i bezpaństwowcom.

  1. pl
  2. en

> Wsparcie instytucjonalne Funduszu Obywatelskiego

Czas realizacji: 1 kwietnia 2018 - 15 grudnia 2018

 

W ramach wsparcia Centrum prowadzi projekt: Smaki wielokulturowości – narzędzie fundraisingowe i element kampanii społecznej na rzecz większej otwartości społecznej w Polsce. Projekt zakłada, jako narzędzie niezależnego finansowania się organizacji, publikowanie w formie elektronicznej comiesięcznego cyklu przepisów kulinarnych z całego świata. Autorami poszczególnych przepisów są osoby związane z Centrum: beneficjenci, koledzy z innych organizacji, czy wolontariusze. W każdym miesiącu przygotowana zostanie inna odsłona wielokulturowej kuchni. Cykl ukazuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie. Kliknij na logo Indexu po prawej: 

Czas realizacji: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2019

Projekt jest finansowany ze środków: Open Society Initiative for Europe

 

 

> Strengthening social embeddedness and mobilizing social supporters of the HNLAC

Celem projektu jest rozszerzenie, oraz wzmocnienie wsparcia społecznego działań Centrum, głownie poprzez zmobilizowanie różnych grup wspierających działania organizacji: wolontariuszy, osób sympatyzujących z Centrum oraz darczyńców (indywidualnych i firm).  W ramach projektu Centrum Pomocy Prawnej skupi się na zwiększeniu aktywności w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Facebook, przeprowadzi 2 kampanie fundraisingowe,  zorganizuje cykl 6 szkoleń dla młodych aktywnych i zaangażowanych społecznie osób w ramach „Akademii liderów”, a następnie wesprze ich własne inicjatywy. Ponadto, w ramach projektu Centrum nawiąże również współpracę z firmami, które zatrudniają cudzoziemców oferując im szkolenia oraz angażując ich w działania fundraisingowe prowadzone przez organizację.

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.