Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave. 

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Tu znajdziesz nasze punkty bezpłatnej pomocy prawnej:

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

 

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 

Zgodnie z Ustawą o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy. Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez wstępnej rejestracji przez Straż Graniczną i nie posiadają żadnego potwierdzenia dotyczącego wjazdu na terytorium RP mają 60 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Osoby ze wstępną rejestracją, mogą wystąpić o PESEL w dowolnym czasie.

 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy, powinni ponownie złożyć wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy. Wówczas otrzymają specjalny status przy swoim numerze - „UKR”, który potwierdza, że kwalifikują się do szeregu specjalnych świadczeń przewidzianych w specustawie.

 

Obywatele Ukrainy mogą zadecydować o pozostaniu w Polsce lub wyjedzie do innego państwa członkowskiego UE i skorzystania tam z ochrony tymczasowej. Taką możliwość przewiduje decyzja wykonawcza Rady UE stwierdzająca istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy.

 

Uzyskanie ochrony w jednym państwie członkowskim nie wyklucza przyznania ochrony w innym, ale kiedy w tym innym ochrona jest przyznana, wówczas w tym pierwszym prawa wynikające z ochrony wygasają. Nadanie polskiego numeru PESEL nie uniemożliwia przeniesienia się obywatela Ukrainy do innego państwa członkowskiego UE i skorzystania z ochrony tymczasowej w tym nowym kraju.  

 

Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. Wzory wniosku w języku polskim i ukraińskim znajdują się tutaj. W Krakowie wniosek o PESEL można złożyć w Tauron Arena. Więcej praktycznych wskazówek na ten temat znajdziesz tutaj

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego). Dodatkowo, od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

Numer PESEL i pierwsze kroki

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 
Od niedawna mamy swój profil w serwisie PATRONITE! Wspiarając nas w ten sposób, pomagasz uchodźcom w Polsce!

KRAKÓW:

 

1. Tauron Arena
2. Dworzec PKP, Kraków Główny
3. Galeria Plaza
4. Galeria Kazimierz
5. Galeria Bonarka

 

LUBLIN:

POZNAŃ:

RYBNIK:

Karta pobytu

Zgodnie z Ustawą o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy. Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez wstępnej rejestracji przez Straż Graniczną i nie posiadają żadnego potwierdzenia dotyczącego wjazdu na terytorium RP mają 60 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Osoby ze wstępną rejestracją, mogą wystąpić o PESEL w dowolnym czasie.

 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy, powinni ponownie złożyć wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy. Wówczas otrzymają specjalny status przy swoim numerze - „UKR”, który potwierdza, że kwalifikują się do szeregu specjalnych świadczeń przewidzianych w specustawie.

 

Obywatele Ukrainy mogą zadecydować o pozostaniu w Polsce lub wyjedzie do innego państwa członkowskiego UE i skorzystania tam z ochrony tymczasowej. Taką możliwość przewiduje decyzja wykonawcza Rady UE stwierdzająca istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy.

 

Uzyskanie ochrony w jednym państwie członkowskim nie wyklucza przyznania ochrony w innym, ale kiedy w tym innym ochrona jest przyznana, wówczas w tym pierwszym prawa wynikające z ochrony wygasają. Nadanie polskiego numeru PESEL nie uniemożliwia przeniesienia się obywatela Ukrainy do innego państwa członkowskiego UE i skorzystania z ochrony tymczasowej w tym nowym kraju.  

 

Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. Wzory wniosku w języku polskim i ukraińskim znajdują się tutaj. W Krakowie wniosek o PESEL można złożyć w Tauron Arena. Więcej praktycznych wskazówek na ten temat znajdziesz tutaj

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego). Dodatkowo, od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

Pomoc finansowa

PESEL i pierwsze kroki

Karta pobytu

Jestem bezpaństwowem
z Ukrainy

Pomoc finansowa

Wymagam szczególnego wsparcia

Pzyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR

Zatrudnienie w Polsce

Mam mniej niż 18 lat

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 
Od niedawna mamy swój profil w serwisie PATRONITE! Wspiarając nas w ten sposób, pomagasz uchodźcom w Polsce!

Zatrudnienie w Polsce

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 
Od niedawna mamy swój profil w serwisie PATRONITE! Wspiarając nas w ten sposób, pomagasz uchodźcom w Polsce!

Wymagam szczególnego wsparcia

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 
Od niedawna mamy swój profil w serwisie PATRONITE! Wspiarając nas w ten sposób, pomagasz uchodźcom w Polsce!

Mam mniej niż 18 lat

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 
Od niedawna mamy swój profil w serwisie PATRONITE! Wspiarając nas w ten sposób, pomagasz uchodźcom w Polsce!

Jestem bezpaństwowcem z Ukrainy

Nasza pomoc prawna była, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia, pensje dla naszego zespołu oraz koszty projektów finansujemy ze środków grantowych, środków przekazanych w ramach 1% oraz z darowizn osób nas wspierających.  Od kilku lat borykamy się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości finansowania, dlatego bardzo ważne są dla nas właśnie darowizny od osób prywatnych, nawet te najmniejsze, ale wpłacane nie tylko jednorazowo, ale raz na jakiś czas. 
Od niedawna mamy swój profil w serwisie PATRONITE! Wspiarając nas w ten sposób, pomagasz uchodźcom w Polsce!

Przyjechałem z Ukrainy, ale nie mam obywatelstwa UKR