Czas realizacji: 1 sierpnia 2022 – 28 lutego 2023
Projekt jest finansowany ze środków International Rescue Committee

 

W ramach projektu realizowana jest infolinia w sprawach dzieci, działająca od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00, jak również opłacane są nadgodziny pracy prawników pomagających w sprawach dzieci bez opieki. Projekt przewiduje również realizację warsztatów dla pracowników domów dziecka w Małopolsce oraz rozwijanie standardowej procedury postępowania (SOP) w sprawach małoletnich.  

 

> Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki z Ukrainy

> Wsparcie prawne dla dzieci bez opieki z Ukrainy

Czas realizacji: 1 października 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest finansowany przez Fundację Dzieci Niczyje ze środków organizacji Plan International przekazanych przez Swedish Broadcasting Fund.

 

W ramach projektu udzielane jest wsparcie prawne małoletnim cudzoziemcom z Ukrainy bez ustanowionej opieki. W celu sprawnego procedowania tych spraw Centrum nawiązało bezpośrednią współpracę z adwokatami i radcami prawnymi w Krakowie, którzy po przeszkoleniu przez zespól Centrum podejmują się prowadzenia takich spraw. W projekcie przewidziano również szkolenia, działania informacyjne oraz wyposażenie przestrzeni przyjaznej dzieciom w jednym z punktów pomocy prawnej.

 

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023

Projekt jest finansowany ze środków Sigrid Rausing Trust

 

Projekt wspiera działania Centrum w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy, a w szczególności dzieci bez opieki. W ramach projektu Centrum opłaca tłumaczy, którzy pomagają w sprawach małoletnich, jak również prowadzi szkolenia dla wolontariuszy.

 

> Legal Task-Force for Unaccompanied and Separated Children from Ukraine

Sprawdź na mapie gdzie działamy:

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć za rok 2021 - pobierz.

 

Czas realizacji: 24 lutego - 30 kwietnia 2022

Projekt finansowany ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Projekt dotyczy udzielania bezpłatnej pomocy prawnej i informacji  dla obywateli Ukrainy,  którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Porady prawne są świadczone zarówno w biurze Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, jak i za pośrednictwem telefonu oraz e-maila.

 

> Wsparcie prawne i informacyjne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

> Wsparcie od Fundacji Batorego w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

 

 

Projekt dofinansowuje działanie krajowej infolinii dla osób uciekających z Ukrainy, działającej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, działania informacyjne w punktach dla osób z Ukrainy, jak również zakup auta służącego do wyjazdów do ośrodków dla uchodźców.

 

Czas realizacji: 1 maja 2021 - 31 grudnia 2023

Projekt jest dofinansowany  z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Projekt "Bezpieczny dom" realizowany jest przez Centrum Pomocy Prawnej w partnerstwie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz biurem UNHCR w Warszawie. Projekt dotyczy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zarówno w biurze organizacji, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz podczas delegacji do ośrodków dla cudzoziemców. Ponadto w projekcie przewidziano inne działania takie jak: realizacja szkoleń dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej mających bezpośredni kontakt z migrantami, organizacja wydarzeń celem zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi oraz administracją publiczną, publikacje oraz prowadzenie strony internetowej skierowanej do cudzoziemców.

 

> Bezpieczny dom

Czas realizacji: 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Projekt ma na celu wzmocnienie identyfikacji cudzoziemców będących ofiarami tortur i przemocy. Zgodnie z prawem, osoby takie nie powinny być umieszczane w detencji, niemniej jednak praktyka prawnicza Centrum, raporty z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz raporty Stowarzyszenia Interwencji Prawnej czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wskazują na stwierdzone przypadki ofiar przebywający w detencji, a ponadto na długotrwałe procedury identyfikacyjne oraz inne braki systemowe w tym zakresie. Projekt przewiduje badanie monitoringowe dwóch strzeżonych ośrodków, wywiady i badanie akt. Uzyskane dane pozwolą na opracowanie raportu i rekomendacji zmian oraz rzecznictwo mające na celu poprawę gwarancji dla tej grupy. Przewidziano szkolenie z psychologiem o identyfikacji dla Straży Granicznej i nowatorski kurs e-learningowy. Adresatem działań będą zarówno cudzoziemcy będący ofiarami przemocy i tortur (w tym 10 zidentyfikowanych ofiar), jak również Straż Graniczna.

 

Dowiedz się więcej na temat tego projektu, klikając TUTAJ.

> Poprawa identyfikacji cudzoziemskich ofiar tortur i przemocy

Implementation time: 1 st of March 2020 – 31 st of August 2021

 

International project Solidarity in a Future Europe is connecting citizens from across Europe in a series of conferences. These conferences are designed to bring an understanding of the daily lives of migrants and refugees, to improve the services provided to them and to understand the circumstances that brought them to the European Union. The significance of each conference is the opportunity to connect the general public and local citizens with experts in the field and volunteers from refugee service organizations. The dialogue between these groups will aim to enhance and promote the intercultural conversation with direct paths for engaging in policy advocacy and volunteering.

> Solidarity in a Future Europe (SFE)

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie. Kliknij na logo Indexu po prawej: 

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Od 20 lat pomagamy

uchodźcom i bezpaństwowcom.

Czas realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 grudnia 2022

Projekt jest finansowany ze środków: ENS
 

Celem projektu jest rozwijanie oraz promocja narzędzia Statelessness Index, które służy jako baza informacji na temat problemu bezpaństwowości w Europie, oraz wykorzystanie go podczas działań szkoleniowych oraz rzeczniczych podjętych w ramach projektu.
 

CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), od 2013 r. a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

 

> ENS - Statelessness Index 2022

Czas realizacji: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie program BMPR: Border Management and Protection of Refugees.

 

Pierwszy komponent projektu koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla prawników. Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na granicy polsko - białoruskiej oraz granicy polsko - ukraińskiej.

 

Drugi komponent projektu (realizowany od kwietnia 2022) skupia się na pomocy prawnej i informacyjnej dla obywateli Ukrainy, oraz innych cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc prawna udzielana jest zarówno w biurze Centrum jak i w punktach pomocy prawnej, w których dostępny jest ukraińsko/rosyjskojęzyczny prawnik. Punkty te znajdują się w Krakowie (5), Wrocławiu (2), Lublinie (2), Poznaniu i Rybniku.

> Border Management and Protection of Refugees (BMPR) 2022

Aktualne projekty

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.