Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie.
Kliknij na logo Indexu po prawej: 

Od 2014 r. Centrum jest także członkiem koordynowanej przez Fundację La Strada Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Od 2013 r. CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Medyce.

W ramach realizacji swojej misji, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć prowadzi działalność edukacyjną, obejmującą:

 

 • szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z tematyki uchodźczej, komunikacji międzykulturowej, bezpaństwowości i praw człowieka,

 • szkolenia dla pracowników administracji w ramach przeciwdziałania handlowi ludźmi,

 • szkolenia dla uczniów i studentów na temat praw człowieka, uchodźców i bezpaństwowców,

 • projekty kulturalne szerzące ideę ochrony praw człowieka.

 

Centrum prowadzi również działania o charakterze informacyjnym skierowane do cudzoziemców i do ogółu społeczeństwa.

> Edukacja

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Od 19 lat pomagamy uchodźcom i bezpaństwowcom.

 

Od początku swojego istnienia Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją typu watchdog i realizuje monitoringi przestrzegania praw człowieka. W związku z funkcją partnera wykonawczego UNHCR Centrum prowadzi coroczny monitoring dostępu do procedury uchodźczej i przestrzegania zasady non-refoulement w Polsce.

 

Inne prowadzone przez Centrum monitoringi dotyczą:

 • warunków bytowych i dostępu do informacji i pomocy prawnej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,

 • identyfikacji i traktowania cudzoziemców z grup szczególnej troski,

 • czynników ryzyka i zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w ośrodkach dla uchodźców,

 • przestrzegania praw człowieka w trakcie operacji powrotowych.

 

Wszystkie bieżące raporty z przeprowadzonych monitoringów znajdują się w dziale Publikacje.

> Bezpaństwowcy

Od 2011 r. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przygotowuje coroczny raport pt. "Zjawisko handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce".  Raport dostępny jest w dziale Publikacje.

 

Centrum jest członkiem Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, będącym opiniodawczo- doradczym organem Prezesa Rady Ministrów oraz członkiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

> Handel ludźmi

Prawo do obywatelstwa jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Niestety, bezpaństwowość jest wciąż istotnym problemem, dotykającym wielu społeczności na całym świecie. Globalną liczbę bezpaństwowców szacuje się na 10 mln osób, z czego ok 600 000 mieszka w Europie. Bezpaństwowcy mieszkają również w Polsce i chociaż ich liczba jest mała (szacowana na ok. 2 - 4000 osób) to nie ma obecnie dla nich właściwych rozwiązań prawnych. Co istotne, problem ten dotyczy głównie dzieci.

 

W 2012 r. Centrum przeprowadziło pierwszą w Polsce analizę dotyczącą sytuacji bezpaństwowców, a następnie brał udział w przygotowaniu raportów o bezpaństwowości dzieci i na temat arbitralnej detencji bezpaństwowców. Poza działaniami badawczymi prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną osobom bezpaństwowym oraz prowadzą działania rzecznicze, mające na celu wprowadzenie lepszej ochrony prawnej dla bezpaństwowców w Polsce.

 

> Monitoringi

Centrum świadczy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom i cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce.

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie  program BMPR: Border Management and Protection of Refugees. Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

 

> Uchodźcy

Obszary naszych działań

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.