Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave. 

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531

Ваша підтримка дозволить нам продовжувати надавати

безкоштовну правову допомогу для біженців у Польщі!

Obszary naszych działań

> Uchodźcy

Centrum świadczy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom i cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce.

 

Jako partner wykonawczy UNHCR (od 2003 r.), Centrum realizuje obecnie  program BMPR: Border Management and Protection of Refugees. Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. W ramach projektu BMPR prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę: składającym wnioski o nadanie statusu uchodźcy na granicy oraz przebywającym w detencji. W ramach projektu Centrum przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

 

> Monitoringi

Prawo do obywatelstwa jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Niestety, bezpaństwowość jest wciąż istotnym problemem, dotykającym wielu społeczności na całym świecie. Globalną liczbę bezpaństwowców szacuje się na 10 mln osób, z czego ok 600 000 mieszka w Europie. Bezpaństwowcy mieszkają również w Polsce i chociaż ich liczba jest mała (szacowana na ok. 2 - 4000 osób) to nie ma obecnie dla nich właściwych rozwiązań prawnych. Co istotne, problem ten dotyczy głównie dzieci.

 

W 2012 r. Centrum przeprowadziło pierwszą w Polsce analizę dotyczącą sytuacji bezpaństwowców, a następnie brał udział w przygotowaniu raportów o bezpaństwowości dzieci i na temat arbitralnej detencji bezpaństwowców. Poza działaniami badawczymi prawnicy Centrum zapewniają pomoc prawną osobom bezpaństwowym oraz prowadzą działania rzecznicze, mające na celu wprowadzenie lepszej ochrony prawnej dla bezpaństwowców w Polsce.

 

> Handel ludźmi

Od 2011 r. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przygotowuje coroczny raport pt. "Zjawisko handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce".  Raport dostępny jest w dziale Publikacje.

 

Centrum jest członkiem Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, będącym opiniodawczo- doradczym organem Prezesa Rady Ministrów oraz członkiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

> Bezpaństwowcy

 

Od początku swojego istnienia Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją typu watchdog i realizuje monitoringi przestrzegania praw człowieka. W związku z funkcją partnera wykonawczego UNHCR Centrum prowadzi coroczny monitoring dostępu do procedury uchodźczej i przestrzegania zasady non-refoulement w Polsce.

 

Inne prowadzone przez Centrum monitoringi dotyczą:

 • warunków bytowych i dostępu do informacji i pomocy prawnej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,

 • identyfikacji i traktowania cudzoziemców z grup szczególnej troski,

 • czynników ryzyka i zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w ośrodkach dla uchodźców,

 • przestrzegania praw człowieka w trakcie operacji powrotowych.

 

Wszystkie bieżące raporty z przeprowadzonych monitoringów znajdują się w dziale Publikacje.

Od 19 lat pomagamy uchodźcom i bezpaństwowcom.

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

> Edukacja

W ramach realizacji swojej misji, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć prowadzi działalność edukacyjną, obejmującą:

 

 • szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z tematyki uchodźczej, komunikacji międzykulturowej, bezpaństwowości i praw człowieka,

 • szkolenia dla pracowników administracji w ramach przeciwdziałania handlowi ludźmi,

 • szkolenia dla uczniów i studentów na temat praw człowieka, uchodźców i bezpaństwowców,

 • projekty kulturalne szerzące ideę ochrony praw człowieka.

 

Centrum prowadzi również działania o charakterze informacyjnym skierowane do cudzoziemców i do ogółu społeczeństwa.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności ośrodki strzeżone w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim. Monitoring koncentruje się na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Medyce.

Od 2013 r. CPPHN jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców - European Network on Statelessness (ENS), a od 2015 r. członkiem Komitetu Doradczego ENS. 

Od 2014 r. Centrum jest także członkiem koordynowanej przez Fundację La Strada Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Jeżeli interesuje cię zagadnienie bezpaństwowości, możesz skorzystać z narzędzia ENS: Statelessness Index, zawierającego obszerną bazę prawa i praktyki europejskiej w tym zakresie.
Kliknij na logo Indexu po prawej: