1. pl
 2. en
 3. ru
 4. uk

Główną formą działalności Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest świadczenie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej beneficjentom Centrum, obejmującym w szczególności: cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej, uchodźcom, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. 


W ramach realizowania zadań związanych ze świadczeniem informacji i pomocy prawnej, pracownicy i współpracownicy Centrum zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zasad określonych w szczególności przez Kodeks Etyczny Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć oraz przez wewnętrzne Polityki dotyczące różnych zakresów działania Centrum (takich jak np. Polityka Ochrony Dzieci).

 

Dodatkowe, szczegółowe zasady mogą ponadto wynikać z wymogów projektów realizowanych przez Centrum, określonych przez zawarte w tym przedmiocie umowy. Zasady te mogą dotyczyć w szczególności zakresu i przedmiotu świadczonej pomocy prawnej, kategorii beneficjentów kwalifikowanych do danego projektu, miejsca i sposobu udzielania porad, szczegółowych form raportowania oraz zakresu dokumentowanych danych.

 

ZASADY OGÓLNE DZIAŁANIA CPPHN

 

Do ogólnych, naczelnych zasad wiążących zespół Centrum, w trakcie realizowania zadań związanych ze świadczeniem informacji i pomocy prawnej należą: Godność, Poufność, Transparentność, Zakaz dyskryminacji, Ochrona przed wykorzystaniem seksualnym, Obiektywizm, Profesjonalizm, Nieodpłatność pomocy, Odpowiedzialność.

 

 1. GODNOŚĆ

 

Każdy członek zarządu, pracownik, zleceniobiorca i wolontariusz, zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki i poszanowania godności wobec beneficjentów Centrum w trakcie realizacji działań na rzecz Centrum, w tym w szczególności podczas świadczenia bezpłatnej informacji i pomocy prawnej.

 

 1. POUFNOŚĆ
   

Centrum zapewni realizację najwyższych standardów co do poszanowania poufności informacji przekazywanych przez beneficjentów w ramach działań realizowanych na ich rzecz, w tym w szczególności podczas świadczenia bezpłatnej informacji i pomocy prawnej. W szczególności, Centrum zapewni, że dane osobowe, wizerunki lub inne wrażliwe informacje pozwalające na identyfikację osoby nie będą bez jej zgody upubliczniane ani w żaden sposób przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przepisanych przez prawo.

 

 1. TRANSPARENTNOŚĆ
   

Centrum informuje o prowadzonych przez siebie działaniach, starając się jak najszerzej przekazać zainteresowanym informacje o zasadach i możliwościach ubiegania się o uczestnictwo w ich realizacji lub korzystania z oferowanych form pomocy.

 

 1. ZAKAZ DYSKRYMINACJI
   

Podczas wykonywania działań na rzecz beneficjentów, Centrum będzie przestrzegać zasady niedyskryminacji, zapewniając równy dostęp do oferowanych form pomocy wszystkim kwalifikującym się beneficjentom.

 

 1. OCHRONA PRZED WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM
   

Wykorzystywanie seksualne i nadużycia seksualne to zachowania niedopuszczalne i zabronione przez prawo. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z najwyższą wnikliwością rozpatruje skargi dotyczące zarzutów przemocy seksualnej lub innych nadużyć przypisywanych pracownikom lub współpracownikom Centrum, w szczególności w sytuacji, gdy działania te skierowane są przeciwko beneficjentowi pomocy udzielanej przez Centrum.

 

Wykorzystywanie seksualne rozumiane jest jako jakiekolwiek faktyczne wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania trudnego położenia innej osoby, swojej dominującej pozycji lub zaufania w celach seksualnych.

 

Nadużycie seksualne rozumiane jest jako jakakolwiek faktyczna aktywność seksualna lub groźba takiej aktywności przy użyciu siły lub w warunkach nierówności lub przymusu.

 

 1. OBIEKTYWIZM

 

W trakcie realizacji działań na rzecz beneficjentów, w tym w szczególności podczas świadczenia bezpłatnej informacji i pomocy prawnej, Centrum będzie kierować się najlepszym interesem beneficjenta przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady obiektywizmu w ocenie jego sytuacji i potrzeb.

 

 1. PROFESJONALIZM
   

Zarząd i współpracowników Centrum wiążą zasady uczciwości, rzetelności, kompetencji, dokładności, sumienność, terminowość, obowiązkowość oraz wysoka kultura osobista, wyrażająca się taktownym i życzliwym stosunkiem do beneficjentów.
 

Każdy współpracownik zobowiązany jest do terminowego ustalania z władzami Centrum właściwych harmonogramów zajęć, terminowego raportowania i sumiennej realizacji powierzonych zadań.
 

 1. NIEODPŁATNOŚĆ POMOCY
   

Wszystkie formy wsparcia oferowane przez Centrum jego beneficjentom udzielane są w formie nieodpłatnej.
 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   

Centrum, jego pracownicy i współpracownicy działa w poczuciu odpowiedzialności za swoją misję i podejmowane działania.

 

Jeżeli w stosunku do Ciebie powyższe standardy zostały naruszone przez osobę działającą w imieniu Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, powiadom nas o tym!

 

 

Możesz się poskarżyć zarówno na zachowanie:

- osób pracujących w CPPHN

- wolontariuszy CPPHN,

- członków stowarzyszenia CPPHN i członków organów CPPHN,

- osób działających na zlecenie CPPHN,

- osób prowadzących działania w ramach partnerstwa z CPPHN.

 

 

Procedura zgłoszenia sytuacji naruszającej standardy działania CPPHN

 

Każda osoba niezadowolna z działania CPPHN może zgłosić naruszenie standardów działania wobec niej poprzez formularz online lub składając skargę na piśmie za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej na adres:

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
biuro@pomocprawna.org

 

Skargi powinny zawierać szczegółowy opis zdarzeń i zachowań, których dotyczą, ze wskazaniem osób, których skarga dotyczy oraz miejsca i terminu powstania naruszenia. Skargi powinny zawierać kontakt zwrotny, w celu umożliwienia dalszej korespondencji i wyjaśnienia sprawy. Skargi mogą być sformułowane w języku innym niż polski.

 

Jeżeli nie chcesz, aby twoja skarga była rozpatrywana przez Zarząd CPPHN, możesz również zwrócić się do jednego z naszych partnerów - UNHCR lub IRC:

 

1. UNHCR Polska: polwacomplain@unhcr.org

Biuro Inspektora Generalnego UNHCR (IGO) w siedzibie UNHCR:

E-mail: inspector@unhcr.org

Poufny faks: +41 22 739 7380

Adres pocztowy: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Genewa, Szwajcaria

 

lub:

 

2. IRC - International Rescue Committee

Tel: +48 732 106 484 (WhatsApp, Telegram, Viber)

E-mail: support@mealpoland.zendesk.com


 

Każde zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją i zostanie zachowana ścisła poufność.

 

 

Termin rozpatrzenia

 

Skargi są rozpatrywane w terminie najpóźniej 30 dni od ich wpłynięcia. W przypadku gdy skarga sformułowana jest w języku innym niż polski i wymaga zapewnienia zewnętrznego tłumaczenia, ten okres może być wydłużony do 60 dni. Odpowiedzi na skargi formułowane są na piśmie i odsyłane pod wskazany adres kontaktowy, w języku zrozumiałym dla beneficjenta.

 

Co do zasady skargi rozpatrywane są przez Zarząd Centrum. W przypadku, gdy skarga dotyczy członka Zarządu, nie bierze on udziału w rozpatrywaniu skargi. W przypadku, gdy skarga dotyczy dwóch lub trzech członków Zarządu, do rozpatrzenia skargi powoływane są w odpowiedniej ilości inne osoby – spośród członków zwykłych stowarzyszenia.

 

Osoba niezadowolona ze sposobu rozpatrzenia jego skargi informowana jest o możliwości skierowania skargi również do Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce, jeżeli skarga dotyczy osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w Polsce.

 

W odniesieniu do procedury składania skarg stosuje się zasadę poufności. Podmiot rozpatrujący skargę informuje jednak osobę, której skarga dotyczy o sformułowanych wobec niej zarzutach i wysłuchuje jej wyjaśnień przed podjęciem decyzji co do właściwego sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

 

Standardy działania i procedura skargowa

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować
bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce!

KRS: 0000113676

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 4950 8531